Het RIVM zet zich in voor het veilig Vervoer van Gevaarlijke Stoffen (VGS vervoer gevaarlijke stoffen (vervoer gevaarlijke stoffen)). Het doel daarvan is burgers en werknemers van vervoersbedrijven te beschermen tegen het vrijkomen van schadelijke stoffen en tegen ongevallen. Ook wordt het milieu beschermd tegen verontreiniging.

Internationaal vervoer

Gevaarlijke stoffen worden nationaal en internationaal vervoerd over de weg, over het spoor, over de binnenwateren, over zee en door de lucht. Internationale regelgeving die zo veel mogelijk geldt voor al deze modaliteiten van vervoer draagt bij aan de veiligheid. Voor iedere modaliteit bestaat een internationaal verdrag waarin deze regelgeving vastligt. Deze verdragen worden tweejaarlijks herzien en aangepast tijdens internationale vergaderingen.
Deze internationale verdragen zijn nationaal opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Rol RIVM

Er zijn verschillende vergaderingen waarin afspraken worden gemaakt over het vervoer van gevaarlijke stoffen:

  • het overkoepelende kader voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (VN-TDG),
  • de VGS vervoer gevaarlijke stoffen (vervoer gevaarlijke stoffen)-wetgeving voor de weg (ADR),
  • de VGS-wetgeving voor het spoor (RID),
  • de VGS-wetgeving voor de binnenwateren (ADN),
  • de gezamenlijke vergadering van weg, spoor en binnenvaart; de Joint meeting (JM).

Het RIVM leidt de Nederlandse delegatie tijdens deze vergaderingen en verzorgt het advies voor de inbreng van Nederland in deze vergaderingen. Op het gebied van zeevaart en luchtvervoer adviseert het RIVM het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Het RIVM verricht deze werkzaamheden in opdracht en onder beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Nationale voorbesprekingen

Voorafgaand aan de internationale vergaderingen organiseren het RIVM en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nationale voorbesprekingen om de Nederlandse inbreng te bespreken met belanghebbenden en betrokken. Wilt u ook voor deze voorbesprekingen worden uitgenodigd, dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende dossierhouder.

Meer informatie

Inspectie leefomgeving en transport (ILT)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verenigde Naties Economische Commissie voor Europa (UNECE)

Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

Risico's van stoffen

Voor meer info over de indeling van gevaarlijke stoffen zie het zoeksysteem risico's van stoffen.