De Joint meeting verzorgt harmonisatie tussen de verdragen voor de “binnenland” vervoersmodaliteiten ADNAccord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures, ADRAccord relatif au transport des marchandises dangereuses par route en RIDRèglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

De Joint meeting (JMJoint meeting) komt op initiatief van UNECEUnited Nations Economic Commission for Europe en OTIFOrganisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires twee keer per jaar bijeen om adviezen op te stellen voor intermodale voorstellen die in het ADN, RID en ADR verwerkt worden. Daarnaast kent de JM een permanente werkgroep die de eisen vaststelt van (druk)tanks die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden gebruikt.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bereidt de vergaderingen van de Joint meeting voor en verzorgt de Nederlandse inbreng tijdens de vergadering. De RIVM dossierhouder is het eerste aanspreekpunt voor de Joint meeting.