De Joint meeting verzorgt harmonisatie tussen de verdragen voor de “binnenland” vervoersmodaliteiten ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures), ADR Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route (Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route) en RID Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses).

De Joint meeting (JM Joint meeting (Joint meeting)) komt op initiatief van UNECE United Nations Economic Commission for Europe (United Nations Economic Commission for Europe) en OTIF Organisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires (Organisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires) twee keer per jaar bijeen om adviezen op te stellen voor intermodale voorstellen die in het ADN, RID en ADR verwerkt worden. Daarnaast kent de JM een permanente werkgroep die de eisen vaststelt van (druk)tanks die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden gebruikt.

Het RIVM bereidt de vergaderingen van de Joint meeting voor en verzorgt de Nederlandse inbreng tijdens de vergadering. De RIVM dossierhouder is het eerste aanspreekpunt voor de Joint meeting.