De officiële naam voor het verdrag voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren is: Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures)).

De kern van het verdrag is voor verpakte stoffen gelijk aan de kern van het ADR en het RID. Voor het vervoer van stoffen in bulk zijn voor de binnenvaart specifieke vervoerscondities vastgesteld. Ook stelt het ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures) constructie-eisen voor binnenvaartschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Het ADN is in beheer bij de UNECE United Nations Economic Commission for Europe (United Nations Economic Commission for Europe).

Het RIVM bereidt de vergaderingen voor het ADN voor en verzorgt de Nederlandse inbreng tijdens de vergadering. De RIVM dossierhouder is het eerste aanspreekpunt voor het ADN.

Naast het ADN moet het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren voldoen aan andere nationale en internationale wetgeving. De Inspectie leefomgeving en transport heeft een actueel overzicht van deze wetten.

Meer informatie over de Nederlandse toepassing van het ADN kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.