De VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) Model aanbevelingen zorgen voor harmonisatie tussen de verdragen voor de verschillende vervoersmodaliteiten.

VN model aanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

De VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) Model aanbevelingen voorzien in een standaard opbouw van regelgeving voor het vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen. Ook staat in de VN Model aanbevelingen de lijst van gevaarlijke stoffen, de indeling en de voorwaarden waaronder deze vervoerd mogen worden. Dit vergemakkelijkt voor alle betrokken partijen (producenten, verladers, vervoerders, handhavingsinstanties) de dagelijkse praktijk. Nederland volgt de VN Model aanbevelingen op doordat deze worden overgenomen in de verdragen van de vervoersmodaliteiten.

Opbouw van de transport wetgeving

De standaard aanbevolen structuur is als volgt:

Standaard opbouw regelgeving vervoer verpakte gevaarlijke stoffen volgens de VN-Aanbevelingen

1

Algemene voorschriften

2

Classificatie (zie onderstaande tabel)

3

Lijst van gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen alsmede vrijstellingen inzake gevaarlijke goederen, verpakt in gelimiteerde hoeveelheden

4

Voorschriften voor verpakkingen en tanks

 5

Procedures voor verzending

 6

Voorschriften voor de constructie en beproeving van verpakkingen, IBCIntermidiate bulk container's, grote verpakkingen en tanks

 7

Voorschriften inzake het vervoer, het laden, lossen en de behandeling van lading

 8

Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie van het voertuig

 9

Voorschriften inzake de constructie en goedkeuring van voertuigen

De volgende gevarenklassen worden tijdens het transport van gevaarlijke goederen onderscheiden:

 

Gevarenklassen volgens transport

1

Ontplofbare stoffen en voorwerpen

2

Gassen

3

Brandbare vloeistoffen

4

4.1

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand

4.2

 Voor zelfontbranding vatbare stoffen

4.3

Stoffen die in contact met water brandbare gassen genereren

5

5.1

Oxiderende stoffen

5.2

Organische peroxiden

6

6.1

Giftige stoffen

6.2

Infectieuze stoffen

7

Radioactieve stoffen

8

Bijtende stoffen

9

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen