Lucht

Luchtverontreiniging is schadelijk voor mens en natuur. Daarom is het belangrijk om de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken. Het RIVM monitort de hoeveelheid van deze stoffen in de lucht, onderzoekt effecten van luchtverontreiniging op mens en natuur en levert de kennis waarop overheden hun maatregelen baseren.

lucht met wolken 

De concentratie van vervuilende stoffen in de Nederlandse lucht nam de afgelopen decennia af. De bedrijven en het wegverkeer zijn schoner geworden. Ondanks die verbetering brengt luchtverontreiniging nog steeds schade toe aan de gezondheid van mensen en aan het milieu.

Het RIVM schat dat er jaarlijks een paarduizend Nederlanders enkele maanden eerder overlijden als gevolg van luchtverontreiniging. Langdurige blootstelling aan fijn stof kan bestaande ziekten verergeren, zoals aandoeningen van hart- en vaatstelsel en luchtwegen en longen. In de natuur is luchtverontreiniging een bedreiging voor de diversiteit aan plantensoorten en dieren.

Meten en modelleren luchtkwaliteit

Het RIVM meet de kwaliteit van de lucht in Nederland en brengt deze meetresultaten samen met gegevens van andere overheden. Met behulp van modellen wordt de luchtkwaliteit op iedere plek in Nederland berekend. Met de meetgegevens worden deze modellen geijkt.

Luchtkwaliteit en luchtverontreiniging zijn grensoverschrijdend en daarom een internationale verantwoordelijkheid. Daarom speelt het RIVM ook in Europees verband een belangrijke rol bij het bijeen brengen van gegevens (meten en modelleren) over luchtverontreiniging.

Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging

Het RIVM onderzoekt de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging met toxicologisch en epidemiologisch onderzoek. Met toxicologisch onderzoek geven we antwoord op de vraag: hoe schadelijk is het als je wordt blootgesteld aan een stof en wat zijn de schadelijke effecten precies? Dit onderzoek bestaat uit het doen van proeven in het laboratorium.

Met epidemiologisch onderzoek onderzoeken we de daadwerkelijke effecten die mensen die aan luchtverontreiniging zijn blootgesteld, ondervinden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het combineren en doorrekenen van grote datasets.

Effecten op de natuur

In internationaal verband legt het RIVM ook relatie tussen (de ontwikkeling van) luchtverontreiniging en biodiversiteit. Dit doen wij door meetresultaten en kennis vanuit de hele wereld bij elkaar te brengen om de effecten te modelleren. Zo krijgen we zicht op de effectiviteit van verschillende maatregelen om luchtverontreiniging tegen te gaan. ...App Luchtkwaliteit

Download deze video

Luchtkwaliteitskaarten

Download deze video

Film luchtkwaliteit

Download deze video

Home / Onderwerpen / L / Lucht

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu