De crisis rond COVID-19 roept veel (kennis)vragen op. Vragen die op korte termijn beantwoord moeten worden, maar ook vragen voor beantwoording op langere termijn. De vragen gaan over vele verschillende terreinen zoals bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, leefstijl en solidariteit.

Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd om de resultaten uit COVID-19-gerelateerde onderzoeken op het terrein van preventie en zorg en brede maatschappelijke vraagstukken samenvattend in cyclische rapportages te bundelen en waar mogelijk te duiden. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een systematisch overzicht van de effecten en de impact van COVID-19 en van de coronamaatregelen op het dagelijks leven van mensen/kwetsbare groepen.

Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken

De basis voor deze rapportages vormt de wekelijks door ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie  samengestelde lijst van relevante onderzoeken. Ook niet door ZonMw gefinancierde COVID-19 onderzoeken worden meegenomen. Zodoende ontstaat een breed overzicht van relevante studies over de impact van COVID-19 op de Nederlandse samenleving.

Periodieke rapportage

De rapportages zijn groeidocumenten waarin periodiek een overzicht wordt gepresenteerd van de nieuwste inzichten. Daarom publiceren we telkens een geactualiseerde versie. De inhoud van de rapportages is gebaseerd op de beschikbare resultaten zoals weergegeven in de betreffende onderzoeksrapporten. De mate van gedetailleerdheid en onderbouwing van de resultaten verschilt per onderzoeksrapport.

Deze kennisintegratie komt mede tot stand in nauwe samenwerking met ZonMw en VWS.

Meest recente rapportage

Bijgaand de achtste rapportage, gebaseerd op de ZonMw-inventarisatie van relevante COVID-19 onderzoeken (d.d. 26 oktober 2020). In deze rapportage besteden we aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis voor de mentale gezondheid, zorgen over werk en inkomen, sociale contacten, het gebruik van e-health en de effecten op gedrag en draagvlak voor de maatregelen.

De rapportage bevat nieuwe resultaten over specifieke doelgroepen als vroeggeboren baby’s, mensen die dakloos zijn, mantelzorgers met een migratieachtergrond en GGZgeestelijke gezondheidszorg-cliënten.

De inhoud van rapportages 1 t/m 7 (uit de periode mei - september 2020) maakt integraal onderdeel uit van rapportage 8.