De crisis rond COVID-19 roept veel (kennis)vragen op. Vragen die op korte termijn beantwoord moeten worden, maar ook vragen voor beantwoording op langere termijn. De vragen gaan over vele verschillende terreinen zoals bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, leefstijl en solidariteit.

Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd om de resultaten uit COVID-19-gerelateerde onderzoeken op het terrein van preventie en zorg en brede maatschappelijke vraagstukken samenvattend in cyclische rapportages te bundelen en waar mogelijk te duiden. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een systematisch overzicht van de effecten en de impact van COVID-19 en van de coronamaatregelen op het dagelijks leven van mensen/kwetsbare groepen.

Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken

De basis voor deze rapportages vormt de wekelijks door ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie  samengestelde lijst van relevante onderzoeken. Ook niet door ZonMw gefinancierde COVID-19 onderzoeken worden meegenomen. Zodoende ontstaat een breed overzicht van relevante studies over de impact van COVID-19 op de Nederlandse samenleving.

Periodieke rapportage

De rapportages zijn groeidocumenten waarin periodiek een overzicht wordt gepresenteerd van de nieuwste inzichten. Daarom publiceren we telkens een geactualiseerde versie. De inhoud van de rapportages is gebaseerd op de beschikbare resultaten zoals weergegeven in de betreffende onderzoeksrapporten. De mate van gedetailleerdheid en onderbouwing van de resultaten verschilt per onderzoeksrapport.

Deze kennisintegratie komt mede tot stand in nauwe samenwerking met ZonMw en VWS.

Meest recente rapportage

Bijgaand de 12e rapportage, gebaseerd op de ZonMw-inventarisatie van relevante COVID-19 onderzoeken (d.d. 1 oktober 2021). Deze rapportage gaat over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op het mentaal welbevinden van Nederlanders. Het betreft een update van rapportage 9 (d.d. 11 maart 2021) over dit onderwerp. De resultaten van Nederlandse studies gaan over het mentaal welbevinden van de algemene Nederlandse bevolking en over het mentaal welbevinden van specifieke groepen, zoals:

  • jongeren en jongvolwassenen
  • ouderen
  • mensen met een chronische ziekte en/of een beperking
  • mensen met psychische problemen.

Rapportage 11 (d.d. 15 juli 2021) ging over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op het zorggebruik van Nederlanders, de organisatie van zorg en digitalisering van zorg. Rapportage 10 (d.d. 22 april 2021) ging over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op leefstijl en lichamelijke gezondheid. Rapportage 9 (d.d. 11 maart 2021) behandelde de effecten op mentaal welbevinden.

De inhoud van alle eerdere rapportages (uit de periode mei - oktober 2020) maakt integraal onderdeel uit van rapportage 8. Genoemde rapportages zijn ook te vinden op deze webpagina.

Uw onderzoek ook in de kennisintegratie?

De kennisintegratie omvat nu meer dan 200 onderzoeken, maar geeft geen compleet beeld van alle COVID-19 onderzoeken in Nederland. Doet  u onderzoek gericht op de impact van de coronacrisis op zorg, preventie en brede maatschappelijke vraagstukken en heeft u recent relevante onderzoeksresultaten gepubliceerd? Stuur dan een mail naar: COVID19@zonmw.nl (o.v.v. RIVM Kennisintegratie).  Zo kunnen we voortdurend de kennisintegratie verrijken met nieuwe relevante (wetenschappelijke) kennis en kunnen de resultaten van uw project in de rapportages van het RIVM worden meegenomen.