De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is het digitale systeem waarin geluidgegevens verzameld worden voor de Omgevingswet. Een van de databases in de CVGG is het Geluidregister. Daarin staan de geluidgegevens van wegverkeer, spoor en industrie. Aangevuld met gegevens over geluid van luchtvaart, windturbines en schiet- en springterreinen.

Door verschillende bronnen van geluid bij elkaar op te tellen, kan de totale geluidbelasting op een locatie berekend worden. De gegevens over wegverkeer, spoor en industrie gaan niet alleen over de bron van het geluid. Ze gaan ook over het gebied rond de bron, het zogenoemde geluidaandachtsgebied. Binnen dat gebied moet men met het geluid rekening houden. En het gaat over de monitoring van het geluid.

Doel Geluidregister

De nieuwe geluidregelgeving stelt dat geluidgegevens voor bronbeheersing (het begrenzen en monitoren van geluid van weg- of railverkeer of een industrieterrein) en vergunningen  ‘uniform en laagdrempelig’ beschikbaar moeten zijn. Dit gebeurt om de volgende redenen:

  • Openbaarheid en transparantie over de gegevens van de geluidbron waarop de bronhouder ‘bronbeheersing’ moet toepassen. Dit zijn de geluidbronnen wegen, spoor en industrieterreinen met grote lawaaimakers. Deze drie bronsoorten kennen bronbeheersing. Voor andere geluidbronsoorten gelden andere regels’.
  • De geluidgegevens zijn nodig in het vergunningentraject.

Iedereen  kan deze gegevens op een kaart bekijken of downloaden. Gebruikers van deze gegevens zijn bijvoorbeeld geluidexperts, beleidsmedewerkers, projectontwikkelaars of burgers. De CVGG helpt zo om gegevens voor akoestisch onderzoek uit te wisselen en de geluidproductie te monitoren.

Onderstaande video legt kort uit wat het geluidregister in de CVGG is. De bronhouders, gebruikers en gebruiksdoelen van de CVGG worden in de infographic CVGG overzichtelijk weergegeven.

Centrale Voorziening Geluidgegevens


Wat is de Centrale Voorziening Geluidgegevens?
In de Omgevingswet gelden nieuwe regels voor geluid.
Een landelijk geluidregister maakt het mogelijk geluidgegevens aan te leveren en te raadplegen...
waardoor deze regels eenvoudiger toegepast kunnen worden.
Hierbij gaat het om de hoeveelheid geluid die bepaalde bronnen maken.
Zoals wegverkeer, railverkeer en industrieterreinen met grote lawaaimakers.
Dit delen van geluidgegevens is verplicht en gebeurt in een digitaal systeem...
de Centrale Voorziening Geluidgegevens, de CVGG.
Door te bepalen hoevéél geluid er op een bepaalde plek is... de Centrale Voorziening Geluidgegevens, de CVGG.
Door te bepalen hoevéél geluid er op een bepaalde plek is...
wordt het mogelijk om te monitoren of de hoeveelheid geluid in de loop van de tijd toeneemt.
En of er misschien maatregelen nodig zijn om het geluid te beperken.
Ook kunnen activiteiten die geluidoverlast geven...
en geluidgevoelige functies beter op elkaar worden afgestemd.
Bijvoorbeeld plannen voor verkeer of industrie in de omgeving van woonwijken.
Dat delen werkt zo.
Eerst moeten de geluidgegevens in het geluidregister komen.
De gegevens moeten worden aangeleverd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.
Dit gebeurt gefaseerd en volgens een standaardmanier.
Zo kunnen alle gegevens op eenzelfde manier in het geluidregister worden verwerkt.
Overheden doen dit zelf, of besteden het uit aan omgevingsdiensten of adviesbureau’s.
Nu de gegevens in de CVGG staan, kan iedereen deze gebruiken.
Beleidsmedewerkers en vergunningverleners kunnen de geluidgegevens...
en geluidaandachtsgebieden op de kaart bekijken.
Zo kan de CVGG ondersteunen bij het maken van plannen en vergunningverlening.
De gegevens kunnen ook worden gedownload, bijvoorbeeld om geluidberekeningen uit te voeren.
Dit doen akoestische experts binnen de overheid, omgevingsdiensten of andere bureaus.
Ook burgers kunnen de CVGG gebruiken om geluidgegevens op de kaart te bekijken.
Ze kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel geluid er is in de buurt waar ze wonen.
Hoe meer geluidgegevens in de CVGG zijn ingevoerd, hoe interessanter dit natuurlijk wordt.
De nieuwe regels zorgen er dus voor dat ook u...
als partij die gegevens aanlevert, aan de slag moet.
Wilt u meer weten over de CVGG?
Ga naar rivm.nl/cvgg
Meer informatie over de geluidregelgeving vindt u op iplo.nl.

Bronhouder verantwoordelijk voor aanleveren

Bronhouders zijn  verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geluidgegevens. Ook zorgen ze  voor de tijdige aanlevering aan de CVGG. Zij kunnen zelf de geluidgegevens aanleveren, dan wel een omgevingsdienst of een adviesbureau machtigen om de geluidgegevens  namens hen aan te leveren aan de CVGG.

eHerkenning nodig om te kunnen aanleveren

Om gegevens te kunnen aanleveren aan de CVGG dient  u over eHerkenning te beschikken.  eHerkenning controleert de identiteit en bevoegdheid van personen die gebruik willen maken van de CVGG. Op deze manier weten we zeker dat deze personen gemachtigd zijn om namens hun organisatie geluidgegevens aan te leveren. Het machtigen van personen, gebeurt door de eigen organisatie. Alleen gemachtigde personen kunnen geluidgegevens aanleveren.

Lees meer over eHerkenning

Berichtenmodule

De aanduiding van het besluit (zie artikel 10.42a, aanhef en onder b, van het Omgevingsbesluit) waarmee een geluidproductieplafond is vastgesteld moet in de CVGG berichtenmodule worden opgenomen, vooruitlopend op het opnemen van de inhoudelijke informatie in het geluidregister. Een bestuursorgaan dat van de gegevens uit het register gebruikt maakt bij een procedure om geluidgevoelige gebouwen toe te laten, is er dan tijdig op geattendeerd dat op korte termijn actuele gegevens in het register zullen worden opgenomen.

Handleiding gebruik CVGG

In de handleiding geluidregister leest u hoe u als bronhouder inlogt, bestanden valideert en aanlevert. Als afnemer leest u hoe het geluidregister kunt raadplegen.

Aanleveren op een gestandaardiseerde manier

De geluidgegevens onder de omgevingswet moeten volgens een gestandaardiseerde manier opgesteld en aangeleverd worden en voldoen aan het Informatiemodel Geluid (IMG) en de uitwisselstandaard. Dit is nodig om te zorgen dat de juiste gegevens op uniforme wijze in een bestand staan. Hierdoor hebben de gegevens van de verschillende bronhouders een eenduidige betekenis en kunnen samengevoegd worden tot een landelijk bestand.

Het IMG is opgesteld door bronhouders, adviesbureaus, geluidsoftwareleveranciers, Geonovum en het RIVM voor het Geluidregister onder de (Nederlandse) Omgevingswet.

Hulpmiddelen & technische documentatie

Meer technische documentatie zoals de CVGG release notes, validatieregels, voorbeeldbestanden voor aan- en voor uitleveren, de uitwisselstandaard en het IMGeluid vindt u op onze github pagina.

Voor het aanmaken van aanleverbestanden voor BGE is er een instructievideo op YouTube.

 

Oefenen belangrijk

Het is aan te raden om eerst te oefenen met de CVGG. U leert hierdoor het systeem kennen en u kunt controleren of de bestanden die u wilt aanleveren voldoen aan het IMG. Hiervoor is een speciale oefenomgeving beschikbaar. Op deze pagina is ook meer informatie te vinden over proefdraaien.

Gegevens uit het geluidregister bekijken en afnemen

De gegevens in het geluidregister kunt u op de kaart bekijken. U kunt middels een menu informatie selecteren die u wilt zien en in- en uitzoomen. Naast het bekijken van de gegevens op de kaart kunt u verschillende uitleverbestanden downloaden.

De volgende soorten downloads worden onderkend:

  1. Gegevens over aandachtsgebieden.
  2. Gegevens over GPP’s.
  3. Gegevens voor akoestisch onderzoek: geluidbrongegevens GPP en windturbines, contouren luchthavens en schietterreinen.
  4. Gegevens over monitoringresultaten: GPP-waarden 31 december en monitoringswaarden, BGE-waarden 31 december en monitoringswaarden, geluidbrongegevens (alleen BGE).
  5. Brongegevens monitoring.
  6. Prognoses.

Nog niet alle soorten downloads zijn al in het geluidregister beschikbaar. Deze zijn nog in ontwikkeling.

De downloadbestanden worden na elke nieuwe publicatie van een aanlevering van een bronhouder gedurende de nacht geactualiseerd.