Ook op Europees niveau bestaat er  regelgeving voor omgevingsgeluid: de Richtlijn Omgevingslawaai ofwel Environmental Noise Directive (END). Deze Europese richtlijn is verwerkt in de Nederlandse regelgeving. De Europese richtlijn omgevingslawaai verplicht lidstaten tot het opstellen van een geluidbelastingkaart en een actieplan geluid. Een aantal bestuursorganen stelt een geluidbelastingkaart en actieplan geluid vast. Dat zijn beheerders van belangrijke infrastructuur (het Rijk en provincies) en gemeenten binnen een aangewezen agglomeratie. Het Rijk verstrekt de geluidbelastingkaarten en actieplannen van de bestuursorganen aan de Europese Commissie.

Wat is de rol van de CVGG hier in?

De CVGG faciliteert het proces. De bestuursorganen leveren hun geluidbelastingkaart en actieplan geluid aan in de CVGG. De CVGG valideert of deze voldoet aan het datamodel dat door de Europese Commissie voorgeschreven is. De CVGG verzorgt de aanlevering van de geconsolideerde geluidbelastingkaarten en actieplannen aan de Europese Commissie en de publicatie van de INSPIRE services.

Wat is de rol van IPLO hier in?

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) informeert u over de juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen. De informatie over de Richtlijn omgevingslawaai van IPLO vindt u op de website van de IPLO.

Bronhouder verantwoordelijk voor aanleveren

Bronhouders zijn  verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geluidgegevens. Ook zorgen ze  voor de tijdige aanlevering aan de CVGG. Zij kunnen zelf de geluidgegevens aanleveren, dan wel een omgevingsdienst of een adviesbureau machtigen om de geluidgegevens  namens hen aan te leveren aan de CVGG.

eHerkenning nodig om te kunnen aanleveren

Om gegevens te kunnen  aanleveren aan de CVGG dient u over eHerkenning te beschikken.  eHerkenning controleert de identiteit en bevoegdheid van personen die gebruik willen maken van de CVGG. Op deze manier weten we zeker dat deze personen gemachtigd zijn om namens hun organisatie geluidgegevens aan te leveren. Het machtigen van personen, gebeurt door de eigen organisatie. Alleen gemachtigde personen kunnen geluidgegevens aanleveren.

Lees meer over eHerkenning

 

Handleiding gebruik CVGG

In de handleiding Richtlijn omgevingslawaai leest u hoe inlogt, bestanden valideert en aanlevert.

Oefenen belangrijk

Het is aan te raden om eerst te oefenen met de CVGG. U leert hierdoor het systeem kennen en u kunt controleren of de bestanden die u wilt aanleveren voldoen aan het END-datamodel. Hiervoor is een speciale oefenomgeving beschikbaar. Op deze pagina is ook meer informatie te vinden over proefdraaien.

Gegevens van de Richtlijn omgevingslawaai bekijken en afnemen

De landelijke gegevens voor de Richtlijn omgevingslawaai zijn te vinden en af te nemen via het Nationaal Georegister. Bijvoorbeeld de geluidbelastingkaart van agglomeratiegemeenten kunt u daar downloaden  in Geopackage-formaat. De kaarten zijn ook beschikbaar als kaartservices (wms), en kunt u  bekijken met een kaartviewer applicatie of GIS Geografic Information System (Geografic Information System)-applicatie. Deze kaart vervangt niet de geluidbelastingkaart voor het publiek. Die stellen de bestuursorganen zelf ter beschikking.

In de Atlas van de Leefomgeving zijn de geluidbelastingkaarten ook te bekijken. 

Aanleveren op een gestandaardiseerde manier

De geluidbelastingkaarten en actieplannen geluid moeten volgens een gestandaardiseerde manier opgesteld en aangeleverd worden en voldoen aan het END-datamodel. Dit is nodig om te zorgen dat de juiste gegevens op uniforme wijze in een bestand staan. Hierdoor kunnen de gegevens van de verschillende bronhouders samengevoegd worden tot een landelijk bestand. Elk land uit de EU Europese Unie (Europese Unie) is verplicht een landelijk bestand aan de EU te leveren. Hiermee zijn de gegevens volgens de Richtlijn omgevingslawaai voor alle landen van de EU op dezelfde uniforme manier inzichtelijk. 

Het datamodel voor de Richtlijn omgevingslawaai is door de EU opgesteld. Dit is een ander datamodel dan het Informatiemodel Geluid (IMG). Het IMG is voor het Geluidregister onder de (Nederlandse) Omgevingswet.

Het aanleverformaat voor de geluidbelastingkaarten is een specifiek GIS (Geografic Information System)-formaat: geopackage. Het aanleverformaat voor de actieplannen geluid is Excel.

Hulpmiddelen voor het maken van geluidbelastingkaarten en actieplannen geluid

De CVGG en IPLO hebben  sjablonen, voorbeeldenbestanden, instructie video’s en handleidingen gemaakt om u te ondersteunen in het maken van een geluidbelastingkaart en een actieplan geluid en het gebruik van de standaarden.

Hulpmiddelen voor het maken van geluidbelastingkaarten:

 Hulpmiddelen voor het maken van actieplannen geluid: