Handleiding, sjabloon en voorbeeldbestand Actieplan geluid

13 maart 2023

Verschillende overheden leveren elke 5 jaar een geluidbelastingkaart en actieplan aan de CVGG. Voor de aanlevering van een actieplan maken zij gebruik van een sjabloon Excelbestand, gebaseerd op het datamodel van de European Environmental Agency. Dit sjabloon is, samen met een handleiding en voorbeeldbestand, sinds kort te vinden op Richtlijn omgevingslawaai (END). De bestanden zijn bedoeld voor de geluidsspecialisten en dataspecialisten van de overheden, adviesbureaus en omgevingsdiensten.

Waarom deze aanlevering en door wie?

In de Omgevingswet staat dat het Rijk, provincies en een aantal gemeenten elke 5 jaar een geluidbelastingkaart en actieplan opstellen. Er zijn agglomeraties aangewezen die één of meer gemeenten omvatten.

De verplichting komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai (waar nodig) voorkomen en beperkt  worden, om een goede milieukwaliteit te handhaven.

Meer informatie over deze regelgeving is te vinden bij het IPLO.

Let op:

De teksten van de voorbeelden zijn mogelijk akoestisch/inhoudelijk niet correct. Dit voorbeeldbestand is alleen bedoeld om te laten zien wat er waar in het sjabloon ingevuld moet worden. En hoe de Excel van het Actieplan geluid er technisch uit moet zien. Het is geen werkelijke situatie.

Het CVGG-team ontmoet u graag op 27 maart en 10 april

6 maart 2024

Het CVGG-team blijft graag in contact met gebruikers, bronhouders en andere betrokkenen. Daarom ontmoeten we u graag op 27 maart of 10 april 2024.

27 maart: Nationale Geluidshinderdag

Op woensdag 27 maart organiseert de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) de Nationale Geluidshinderdag 2024. Het thema is: De eerste ervaringen met de Omgevingswet en geluid. Dorien Lolkema en Marjolijn Brouwer geven een presentatie over de eerste ervaringen met het geluidregister in de CVGG. En er zijn meer interessante presentaties. Bijvoorbeeld van Reinier Balkema (gemeente Utrecht) over geluidbeleid in het omgevingsplan, van Sjef de Wijs (provincie Noord-Brabant) over GPP voor provinciale wegen en van DGMR over de meet- en rekenbepalingen geluid. Meer informatie kunt u vinden op NSG-dag 2024.

10 april:  Geomilieu gebruikersdag

Op 10 april organiseert DGMR software weer een Geomilieu gebruikersdag. Het CVGG-team is hier ook aanwezig. Marjolijn Brouwer gaat in op de eerste ervaringen met het Geluidregister. Jan Skornsek geeft een presentatie over de Actieplannen geluid. Volgens de  Europese Richtlijn omgevingslawaai (END) moeten deze bij de CVGG aangeleverd worden. Renez Nota (ministerie I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)) geeft een presentatie over de Omgevingswet. Meer informatie op de website van de Geomilieu gebruikersdag.

Waarom is het Geluidregister nog vrijwel leeg?

9 februari 2024: 
Het Geluidregister is op 2 januari 2024 succesvol opengegaan. Het register was bij de start leeg: de verantwoordelijkheid om het Geluidregister te vullen ligt namelijk bij de bronhouders. Wettelijk gezien hebben de meeste bronhouders daar nog maanden of, in sommige gevallen, jaren de tijd voor. De eerste bronhouders hebben inmiddels gegevens aangeleverd en gepubliceerd. Rijkswaterstaat en ProRail zullen binnenkort de landelijke gegevens voor rijkswegen en hoofdspoor gaan aanleveren.

Wanneer bronhouders gegevens hebben gepubliceerd, vindt u deze op de kaart en kunt u de uitleverbestanden downloaden. Heeft u gegevens nodig die nog niet in het Geluidregister gepubliceerd zijn? Hiervoor geldt de oude situatie: u dient deze op te vragen bij de betreffende bronhouder.

 

Eerste aanlevering Geluidregister door gemeente Maassluis

9 februari 2024: 
Na de opening van het Geluidregister op 2 januari 2024 wachtten we bij de CVGG vol spanning op de eerste aanlevering. Het Geluidregister was bij de start namelijk leeg en de verantwoordelijkheid om het Geluidregister te vullen ligt bij de bronhouders. De eerste bronhouder die een succesvolle aanlevering in het Geluidregister gedaan heeft is de gemeente Maassluis. Na Maassluis volgden de gemeenten Rotterdam (Hoek van Holland), Vlaardingen en Schiedam. Zij hebben de bestanden voor de geluidbron lokaal spoor voor de Hoekse Lijn aangeleverd. Het adviesbureau dBvision heeft de gemeenten geholpen met het samenstellen van de aanleverbestanden. Ook heeft het adviesbureau de bestanden gecontroleerd door deze op de oefenomgeving van de CVGG aan te leveren. De definitieve aanlevering en publicatie in het Geluidregister hebben de gemeenten zelf gedaan. Gefeliciteerd met deze primeur, gemeente Maassluis en dBvision!

Geluidregister officieel open voor gebruikers

11 januari 2024:
Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. In de wet staat dat er één centrale plek komt voor alle geluidgegevens. Dit Geluidregister is vanaf 1 januari onderdeel van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Op 2 januari 2024 werd het Geluidregister officieel geopend. 

Het Geluidregister was bij de opening leeg. De eerste bronhouders zullen hun geluidgegevens binnenkort aanleveren. Het gaat om geluidgegevens van wegen, spoor, industrie, luchtvaart, windturbines en schietbanen en -oefenterreinen. Deze informatie is dan voor iedereen beschikbaar.

Naar het nieuwsbericht Nieuw register voor geluidgegevens
 

Stuurgroep stelt IMG3.0 vast

Er is weer een mijlpaal bereikt: de stuurgroep heeft IMG3.0 vastgesteld. De laatste 2 wijzigingsvoorstellen zijn in goed overleg met de bronhouders goedgekeurd. Dit betrof het verwijderen van Doublelists uit het model en het samenvoegen van de Spoorgegevensblokken ‘intensiteit’ en ‘snelheid’. Wederom dank aan ProRail, RWS Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat), de provincies en de softwareleveranciers voor het afstemmen en de wil om elkaar tegemoet te komen.
 
Om alle partijen voldoende tijd te geven om de wijzigingen te implementeren en te testen, wordt IMG3.0 zo spoedig mogelijk op de CVGG-oefenomgeving geplaatst. We verwachten dat dit de 2e helft van juli of begin augustus is gebeurd.
 

Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2024

De Omgevingswet kan op 1 januari 2024 verantwoord en zorgvuldig van start. “Het onderliggende digitale stelsel is technisch voldoende gereed en vormt voor de invoering geen blokkade.” Dat schrijft Minister de Jonge aan de eerste en tweede kamer. Daarmee is de eerder gecommuniceerde datum van 1 juli 2023 van de baan. Meer informatie over dit voorstel leest u op de website van Rijksoverheid (Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven: snel zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl)
 

Digitale informatiesessie voor afnemers

Dinsdag 17 januari 2023 van 15.00-16.00 uur organiseert het CVGG-team een digitale informatiesessie over het gebruik van het Geluidregister. Deze sessie is speciaal bedoeld voor afnemers die de downloadbestanden gebruiken voor verdere verwerking. We geven een demonstratie van de oefenomgeving en laten zien hoe geluidgegevens gedownload kunnen worden uit de CVGG. En hoe ze getoond worden op de kaart. We laten ook zien waar de voorbeeld downloadbestanden staan en u kunt natuurlijk vragen stellen. We hopen dat in ieder geval adviesbureaus, software leveranciers en omgevingsdiensten hierbij aanwezig zullen zijn. Aanmelden kan via cvgg@rivm.nl.

IMGeluid 2.1 is gepubliceerd

Op 5 juli dit jaar is IMGeluid 2.0 vastgesteld. Toen is aangekondigd dat er voorlopig geen nieuwe wijzigingen zouden komen. Zo hebben softwareontwikkelaars en bronhouders voldoende tijd om op basis van deze versie hun software aan te passen, voordat de Omgevingswet ingaat.

Geen nieuwe wijzigingen, wel correcties

Fouten worden uiteraard wel opgelost. Er is inmiddels een fout geconstateerd en gecorrigeerd. Geluidscontouren hadden nog geen correct identificatienummer (issue 175). Dit issue heeft alleen impact op cumulatiebronnen luchthavens en schietbanen. De gecorrigeerde versie van het GML applicatieschema (xsd) is beschikbaar in het technisch register voor geostandaarden en in de catalogus. Deze uitwisselstandaard is inmiddels ook geïmplementeerd op de CVGG oefenomgeving.

Validatieregels 

Het IMGeluid bestaat uit twee onderdelen. Het genoemde applicatieschema en daarnaast de regels. De regels zijn nog niet aangepast aan het nieuwe applicatieschema. Wanneer de fouten in de regels zijn opgelost, worden beide documenten door Geonovum aangepast naar een vastgestelde versie IMGeluid 2.1. Let op: elk aanleverbestand moet straks voldoen aan de uitwisselstandaard én aan de regels.

Invoering van de Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.

 

Nieuwe versie Informatiemodel Geluid beschikbaar

In november 2021 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat versie 1.2 van het Informatiemodel Geluid (IMG) vastgesteld. Hierin staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan gegevens moeten voldoen die worden aangeleverd aan de CVGG. Voor meer informatie over versie 1.2 kunt u terecht op de website van Geonovum.

Specifieke details over doorgevoerde wijzigingen vindt u in de changelog.

Artikel in Geluid: Over huis en laan

11 augustus 2021:
De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zullen beide de Omgevingswet ondersteunen. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? 

Artikel geschreven door Gerda de Vries, beleidsmedewerker geluid bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en betrokken bij de totstandkoming van de Cvgg. 

Informatiemodel Geluid aangepast aan nieuwe inzichten

Op 21 mei heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de nieuwe versie van het  Informatiemodel Geluid vastgesteld. Het Informatiemodel Geluid beschrijft aan welke voorwaarden de geluidgegevens moeten voldoen die overheden gaan aanleveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Gebruikers kunnen de nieuwe versie van het Informatiemodel vanaf nu verwerken in toepassingen. Het model staat op de website van Geonovum. 

Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Daarom houden we bij de inrichting van Nederland rekening met de productie van geluid en belasting door geluid. De overheid (rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) gaat deze gegevens straks digitaal beschikbaar stellen in de CVGG.  Deze geluidinformatie is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit.

Aanpassingen in het Informatiemodel

In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen. Het informatiemodel is eind 2020 gepubliceerd. Daarna heeft zowel het  wet- en regelgevingstraject als de doorontwikkeling van de CVGG nieuwe inzichten opgeleverd. Deze inzichten zijn verwerkt in versie 1.1 van het Informatiemodel.  

Het informatiemodel is op de volgende punten aangepast:

 • Voor optrekkend verkeer in de omgeving van kruispunten en snelheidsbeperkende obstakels, kunnen nu correcties worden doorgegeven. 
 • Voor de geluidbron Industrie, kan nu een monitoringwaarde voor de nacht worden aangeleverd
 • ‘Monitoringresultaat Industrie’ is als subtype toegevoegd.
 • Aan de geluidgegevenscollectie is een nieuw attribuut (systematiek) toegevoegd. Hierin wordt aangegeven of de gegevenscollectie betrekking heeft op de GPP-, de BGE-systematiek of iets anders.
 • De weergave van relaties in diagrammen is aangepast.  Onder andere door toevoeging van het ‘Geluidsgegevenscollectie Element’ in het diagram van het basismodel.
 • Enkele waardelijsten (enumeraties) zijn aangepast (Wegdektype, Geluidbronsoort, Spoorvoertuigcategorie, Bovenbouwcode)
 • Enkele relaties en kardinaliteiten zijn aangepast zoals bij het object Terrein en de Bedrijfsduurcorrectie van de Geluidbronindustrie.
 • Voortschrijdende inzichten ten aanzien van het aanleveren en uitleveren aan de CVGG zijn verwerkt. Relevante teksten zijn daarop aangepast.
 • Een aantal kleinere modelleerfouten is opgelost.

In bijlage A van het informatiemodel staat een complete lijst van wijzigingen. 

Beheer van het model

Geonovum beheert het Informatiemodel Geluid, onder regie van het RIVM. Neem met vragen over het model of de CVGG contact op via cvgg@rivm.nl


 

Verkenning werking CVGG (klikmodellen)

Het projectteam CVGG heeft een verkenning uitgevoerd naar de functionaliteiten van de CVGG. Het resultaat zijn twee zogenoemde 'klikmodellen'. Dit zijn de visuele uitwerkingen van de belangrijkste functionaliteiten. Deze werken echter nog niet. Het projectteam gebruikt deze klikmodellen om gebruikers een beeld te kunnen geven hoe de CVGG er uit kan zien. Er zijn klikmodellen uitgewerkt voor:

 • het aanleverportaal voor bronhouders. Dit geeft een indruk van de omgeving en toepassingen voor aanleveren van gegevens door de bronhouders;
 • het kaartgebruik voor gebruikers.   

De getoonde klikmodellen  in pdf-formaat zijn concepten. Tijdens de realisatiefase van de CVGG in 2020 bepaalt het projectteam samen met de bronhouders, gebruikers en opdrachtgever welke toepassingen de CVGG daadwerkelijk gaat krijgen.