Stuurgroep stelt IMG3.0 vast

Er is weer een mijlpaal bereikt: de stuurgroep heeft IMG3.0 vastgesteld. De laatste 2 wijzigingsvoorstellen zijn in goed overleg met de bronhouders goedgekeurd. Dit betrof het verwijderen van Doublelists uit het model en het samenvoegen van de Spoorgegevensblokken ‘intensiteit’ en ‘snelheid’. Wederom dank aan ProRail, RWS Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat), de provincies en de softwareleveranciers voor het afstemmen en de wil om elkaar tegemoet te komen.
 
Om alle partijen voldoende tijd te geven om de wijzigingen te implementeren en te testen, wordt IMG3.0 zo spoedig mogelijk op de CVGG-oefenomgeving geplaatst. We verwachten dat dit de 2e helft van juli of begin augustus is gebeurd.
 

Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2024

De Omgevingswet kan op 1 januari 2024 verantwoord en zorgvuldig van start. “Het onderliggende digitale stelsel is technisch voldoende gereed en vormt voor de invoering geen blokkade.” Dat schrijft Minister de Jonge aan de eerste en tweede kamer. Daarmee is de eerder gecommuniceerde datum van 1 juli 2023 van de baan. Meer informatie over dit voorstel leest u op de website van Rijksoverheid (Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven: snel zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl)
 

Digitale informatiesessie voor afnemers

Dinsdag 17 januari 2023 van 15.00-16.00 uur organiseert het CVGG-team een digitale informatiesessie over het gebruik van het Geluidregister. Deze sessie is speciaal bedoeld voor afnemers die de downloadbestanden gebruiken voor verdere verwerking. We geven een demonstratie van de oefenomgeving en laten zien hoe geluidgegevens gedownload kunnen worden uit de CVGG. En hoe ze getoond worden op de kaart. We laten ook zien waar de voorbeeld downloadbestanden staan en u kunt natuurlijk vragen stellen. We hopen dat in ieder geval adviesbureaus, software leveranciers en omgevingsdiensten hierbij aanwezig zullen zijn. Aanmelden kan via cvgg@rivm.nl.

IMGeluid 2.1 is gepubliceerd

Op 5 juli dit jaar is IMGeluid 2.0 vastgesteld. Toen is aangekondigd dat er voorlopig geen nieuwe wijzigingen zouden komen. Zo hebben softwareontwikkelaars en bronhouders voldoende tijd om op basis van deze versie hun software aan te passen, voordat de Omgevingswet ingaat.

Geen nieuwe wijzigingen, wel correcties

Fouten worden uiteraard wel opgelost. Er is inmiddels een fout geconstateerd en gecorrigeerd. Geluidscontouren hadden nog geen correct identificatienummer (issue 175). Dit issue heeft alleen impact op cumulatiebronnen luchthavens en schietbanen. De gecorrigeerde versie van het GML applicatieschema (xsd) is beschikbaar in het technisch register voor geostandaarden en in de catalogus. Deze uitwisselstandaard is inmiddels ook geïmplementeerd op de CVGG oefenomgeving.

Validatieregels 

Het IMGeluid bestaat uit twee onderdelen. Het genoemde applicatieschema en daarnaast de regels. De regels zijn nog niet aangepast aan het nieuwe applicatieschema. Wanneer de fouten in de regels zijn opgelost, worden beide documenten door Geonovum aangepast naar een vastgestelde versie IMGeluid 2.1. Let op: elk aanleverbestand moet straks voldoen aan de uitwisselstandaard én aan de regels.

Invoering van de Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.

 

Nieuwe versie Informatiemodel Geluid beschikbaar

In november 2021 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat versie 1.2 van het Informatiemodel Geluid (IMG) vastgesteld. Hierin staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan gegevens moeten voldoen die worden aangeleverd aan de CVGG. Voor meer informatie over versie 1.2 kunt u terecht op de website van Geonovum.

Specifieke details over doorgevoerde wijzigingen vindt u in de changelog.

Artikel in Geluid: Over huis en laan

11 augustus 2021:

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zullen beide de Omgevingswet ondersteunen. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? 

Artikel geschreven door Gerda de Vries, beleidsmedewerker geluid bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en betrokken bij de totstandkoming van de Cvgg. 

Informatiemodel Geluid aangepast aan nieuwe inzichten

Op 21 mei heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de nieuwe versie van het  Informatiemodel Geluid vastgesteld. Het Informatiemodel Geluid beschrijft aan welke voorwaarden de geluidgegevens moeten voldoen die overheden gaan aanleveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Gebruikers kunnen de nieuwe versie van het Informatiemodel vanaf nu verwerken in toepassingen. Het model staat op de website van Geonovum. 

Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Daarom houden we bij de inrichting van Nederland rekening met de productie van geluid en belasting door geluid. De overheid (rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) gaat deze gegevens straks digitaal beschikbaar stellen in de CVGG.  Deze geluidinformatie is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit.

Aanpassingen in het Informatiemodel

In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen. Het informatiemodel is eind 2020 gepubliceerd. Daarna heeft zowel het  wet- en regelgevingstraject als de doorontwikkeling van de CVGG nieuwe inzichten opgeleverd. Deze inzichten zijn verwerkt in versie 1.1 van het Informatiemodel.  

Het informatiemodel is op de volgende punten aangepast:

 • Voor optrekkend verkeer in de omgeving van kruispunten en snelheidsbeperkende obstakels, kunnen nu correcties worden doorgegeven. 
 • Voor de geluidbron Industrie, kan nu een monitoringwaarde voor de nacht worden aangeleverd
 • ‘Monitoringresultaat Industrie’ is als subtype toegevoegd.
 • Aan de geluidgegevenscollectie is een nieuw attribuut (systematiek) toegevoegd. Hierin wordt aangegeven of de gegevenscollectie betrekking heeft op de GPP-, de BGE-systematiek of iets anders.
 • De weergave van relaties in diagrammen is aangepast.  Onder andere door toevoeging van het ‘Geluidsgegevenscollectie Element’ in het diagram van het basismodel.
 • Enkele waardelijsten (enumeraties) zijn aangepast (Wegdektype, Geluidbronsoort, Spoorvoertuigcategorie, Bovenbouwcode)
 • Enkele relaties en kardinaliteiten zijn aangepast zoals bij het object Terrein en de Bedrijfsduurcorrectie van de Geluidbronindustrie.
 • Voortschrijdende inzichten ten aanzien van het aanleveren en uitleveren aan de CVGG zijn verwerkt. Relevante teksten zijn daarop aangepast.
 • Een aantal kleinere modelleerfouten is opgelost.

In bijlage A van het informatiemodel staat een complete lijst van wijzigingen. 

Beheer van het model

Geonovum beheert het Informatiemodel Geluid, onder regie van het RIVM. Neem met vragen over het model of de CVGG contact op via cvgg@rivm.nl


 

Verkenning werking CVGG (klikmodellen)

Het projectteam CVGG heeft een verkenning uitgevoerd naar de functionaliteiten van de CVGG. Het resultaat zijn twee zogenoemde 'klikmodellen'. Dit zijn de visuele uitwerkingen van de belangrijkste functionaliteiten. Deze werken echter nog niet. Het projectteam gebruikt deze klikmodellen om gebruikers een beeld te kunnen geven hoe de CVGG er uit kan zien. Er zijn klikmodellen uitgewerkt voor:

 • het aanleverportaal voor bronhouders. Dit geeft een indruk van de omgeving en toepassingen voor aanleveren van gegevens door de bronhouders;
 • het kaartgebruik voor gebruikers.   

De getoonde klikmodellen  in pdf-formaat zijn concepten. Tijdens de realisatiefase van de CVGG in 2020 bepaalt het projectteam samen met de bronhouders, gebruikers en opdrachtgever welke toepassingen de CVGG daadwerkelijk gaat krijgen.