Het RIVM beheert het Trendmeetnet Geluid. Met dit meetnet meet het RIVM op een groot aantal plaatsen in Nederland de geluidniveaus van verkeer op rijkswegen en hoofdspoorwegen. Op basis van de meetresultaten van het Trendmeetnet Geluid brengt het RIVM jaarlijks een monitoringsrapport uit onder de naam Geluidmonitor. Met de resultaten van het Trendmeetnet Geluid worden de geluidberekeningen van Rijkswaterstaat en ProRail gevalideerd.

In 2012 is een systematiek met geluidproductieplafonds ingevoerd voor rijkswegen en hoofdspoorwegen. Deze plafonds stellen grenzen aan geluid afkomstig van het weg- of het treinverkeer. Bij een geluidproductieplafond zijn referentiepunten vastgesteld aan beide kanten van de weg of het spoor. 

De punten liggen op 50 meter afstand van de weg of het spoor, en op 100 meter onderlinge afstand. De wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijk vastgestelde grenswaarde per referentiepunt. De wegbeheerders berekenen jaarlijks de geluidproductie op de referentiepunten. Verschillen tussen berekende en gemeten 
 

Kaart NL trendmetingen geluid en trillingen

Meetresultaten

De meetresultaten van het trendmeetnet geluid worden getoond via twee kaarten. Er is een kaart voor rijkswegen, en een kaart voor het hoofdspoor. Op de kaarten worden de meetlocaties getoond. Door op een locatie te klikken worden zowel de gemeten als de berekende waarden getoond. Dit is uitgesplitst per kalenderjaar. Ook het verschil tussen beide waarden wordt getoond per kalenderjaar.

Bij doorklikken op een jaartal worden nadere meetgegevens zichtbaar gemaakt. Daarbij worden ook de meetwaarden per maand getoond. De gemeten waarde wordt aangeduid met GPM (gemeten geluidproductie) en de berekende waarde met GPR (berekende geluidproductie).

Meer informatie over Geluidproductieplafonds (informatie op www.iplo.nl).