De Regio Deal Vitale Wijken vindt plaats in vier wijken in de provincie Utrecht: de wijk Overvecht in Utrecht, Batau in Nieuwegein, Vollenhove in Zeist en het Soesterkwartier in Amersfoort. Verschillende partners werken van 2021 tot eind 2025 in deze wijken samen aan leefbare, veilige, groene en gezonde wijken met gelijke kansen voor iedereen. Bijvoorbeeld door de inrichting van de leefomgeving te verbeteren en sociale projecten te organiseren. Ze zetten hiervoor nieuwe activiteiten op of sluiten aan bij lokale initiatieven die al bestaan. Naast de vier gemeenten zijn ook de provincie Utrecht en diverse ministeries betrokken.

Leren wat wel en niet werkt

Het RIVM en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) regio Utrecht volgen de ontwikkelingen in deze vier wijken met de zogenoemde ‘Monitor Regio Deal Vitale Wijken’. Door de wijkaanpakken te volgen leren we wat wel en niet werkt. Gemeenten kunnen hun wijkaanpakken daardoor waar nodig tussentijds bijsturen. Geleerde lessen wisselen de betrokken partijen onderling uit. Zo doen we met elkaar inzichten op voor (toekomstige) wijkaanpakken binnen en buiten de regio.  

Gezamenlijke kernset 

De monitor bestaat uit twee delen: een gezamenlijk kwantitatief deel, en daarnaast per gemeente een (meer) kwalitatief deel op maat. Voor het gezamenlijke deel bepaalden de partijen samen een set aan kwantitatieve indicatoren. Met deze gezamenlijke kernset volgen we de ontwikkelingen in de vier wijken op hoofdlijnen. Deze indicatoren sluiten aan bij de vijf pijlers van de Regio Deal: 

  • Gezondheid
  • Veiligheid
  • Participatie en armoede
  • Onderwijs
  • Wonen, gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid

Publicaties kernset

In 2021 zijn voor deze gezamenlijke kernset de eerste cijfers verzameld, om de situatie bij de start van de monitor in kaart te brengen. In 2023 vulden we deze aan met cijfers van de tweede meting. Deze zijn vervolgens besproken met medewerkers en onderzoekers van de betreffende gemeente. We vroegen hen of zij de cijfers herkennen en wat mogelijke verklaringen zijn voor de verschillen tussen de eerste en de tweede meting. Deze cijfers inclusief mogelijke verklaringen voor de verschillen zijn terug te lezen in onderstaande factsheets. In 2025 volgt nog een derde meting.

Factsheets tweede meting (januari 2024):

Gemeentespecifieke metingen 

Naast deze kernset voeren we per gemeente metingen uit die een meer kwalitatieve opzet hebben. Deze zijn per gemeente verschillend. Zo interviewen we in twee gemeenten bewoners en wijkprofessionals over de ontwikkelingen in hun wijk. Vinden zij dat hun wijk vooruit gaat, of zijn er dingen die nog beter kunnen? In twee gemeenten spreken we met professionals over hun samenwerking in het wijknetwerk. Wat gaat daarbij goed en wat kan nog beter? Bij twee gemeenten doen we verdiepende analyses op al eerder verzamelde gegevens, bijvoorbeeld naar de schoolloopbaan van jongeren uit de wijk. Studenten van de Hogeschool Utrecht onderzoeken de beleving en het gebruik van de openbare ruimte. 

Eindrapport in 2025

Alle gemeentespecifieke metingen en de kwantitatieve resultaten komen in 2025 samen in een eindrapportage.