Het Nivel zette cijfers op een rij over het huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende klachten (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn), zoals ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. Hieronder bespreken we de cijfers over jongeren over de periode van oktober – december 2022. Deze gegevens horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Lichte verbetering hoge cijfers suïcide(gedachten/pogingen)

In de periode oktober tot en met december 2022 waren er onder 15- tot 24-jarigen nog 28% meer huisartsenbezoeken die te maken hadden met suïcide dan in dezelfde periode in 2019. Ter vergelijking, in het laatste kwartaal van 2021 was dit in deze groep nog 51% hoger dan voor de coronaperiode. Wel is dit verschil hoger dan in het derde kwartaal, toen het aantal huisartscontacten hiervoor slechts 18% hoger was dan in 2019. Het kan bij deze cijfers gaan om zelfdodingspogingen met en zonder fatale afloop, maar ook om suïcidale gedachten. Suïcide(pogingen) komen bijna alleen voor bij de oudste leeftijdsgroep onder de jeugd (15-24 jaar) en vaker bij vrouwen/meisjes dan bij mannen/jongens.

Depressieve gevoelens vergelijkbaar met 2019

Contact met de huisarts voor depressieve gevoelens was in het laatste kwartaal van 2022 (net als in 2021) op een vergelijkbaar niveau als in 2019. Eerder in 2022 lag het aantal bezoeken hiervoor wel hoger dan in 2019. Het ging bij depressieve gevoelens binnen de jeugd bijna alleen om jongeren van 15 tot 24 jaar. Vrouwen/meisjes komen hiervoor veel vaker bij de huisarts.

Veel klachten op niveau van voor de coronapandemie

Zoals al te zien was in eerdere cijferoverzichten, lag ook in het laatste kwartaal van 2022 het aantal contacten met de huisarts voor veel klachten en gezondheidsproblemen op een vergelijkbaar niveau met dezelfde periode in 2019. Alleen voor suïcide(gedachten) is – sinds 2021 – wel echt een hogere trend te zien dan voor de coronapandemie. Meer informatie hierover is terug te vinden op het feitenblad van het NIVEL. 

Vrouwen en 15- tot 24- jarigen gaan vaker naar de huisarts 

De leeftijdsgroep 15-24 jaar ging sinds corona duidelijk vaker naar de huisarts voor de onderzochte gezondheidsproblemen, vooral op mentaal vlak. Meestal komen vrouwen/meisjes vaker bij de huisarts. Dit was vooral zo bij een aantal psychische problemen, zoals angst, depressie en hevige stress, maar ook bij duizeligheid, moeheid, suïcide(pogingen/gedachten) en misselijkheid. Bij andere klachten zijn er geen verschillen of zijn deze klein.