Het RIVM heeft een handreiking gemaakt om de breedte van de magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen te berekenen.

Doel

Onder magneetveldzones verstaan we ‘het gebied waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger kan zijn dan 0,4 microtesla’. Magneetveldzones bij bovengrondse hoogspanningslijnen spelen een belangrijke rol in het nieuwe beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Handreiking van het RIVM geeft aan welke informatie nodig is voor de berekening van de zone. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van die gegevens. Verder leest u in de handreiking de keuzes die zijn gemaakt bij het berekenen van de breedte van de magneetveldzone. Er staat ook in de  handreiking hoe de resultaten opgeschreven kunnen worden.

Actuele versie

De handreiking voor het berekenen van de magneetveldzone is een ‘levend’ document. De gebruiker is er verantwoordelijk voor om de geldige versie te gebruiken. Op dit moment is dat versie 5.0 van 21 april 2023.

Adviesbureaus voor zoneberekening

Adviesbureaus kunnen het RIVM vragen of hun aanpak voor een zoneberekening klopt met de RIVM-handreiking. Ze kunnen ook vragen  of hun resultaten voldoende lijken op die van andere adviesbureaus. Voldoet een adviesbureau aan de voorwaarden? Dan wordt het bureau opgenomen in een lijst met: ‘Adviesbureaus waarvan bekend is dat ze ervaring hebben met zoneberekeningen volgens de RIVM Handreiking’. Het RIVM beheert deze lijst en verstrekt die op verzoek (via hoogspanningslijnen@rivm.nl).

Nauwkeurigheid berekening

Bij het berekenen zoals in de handreiking staat, worden keuzes gemaakt. Een berekening volgens de handreiking laat daarom niet de echte sterkte van het magneetveld op een bepaald moment zien. Zo’n berekening legt een toekomstgerichte magneetveldzone vast die past bij het nieuwe beleid voor bovengrondse hoogspanningslijnen.