Het RIVM heeft een handreiking ontwikkeld om de breedte van de magneetveldzone te berekenen.

Doel

De magneetveldzone, gedefinieerd als: ‘de zone waar het jaargemiddelde magnetische veld hoger dan 0,4 microtesla is of in de toekomst kan worden’, speelt een centrale rol in het beleid van het ministerie van  IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat). De handreiking van het RIVM geeft aan welke invoergegevens voor de zoneberekening nodig zijn. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van die gegevens. Verder geeft de handreiking inzicht in de keuzes die bij het berekenen van de breedte van de magneetveldzone zijn gemaakt. Tot slot legt de handreiking vast hoe de resultaten van een zoneberekening gerapporteerd dienen te worden.

Actuele versie

De handreiking voor het berekenen van de magneetveldzone is een ‘levend’ document. De gebruiker is er verantwoordelijk voor die versie te gebruiken die op het moment van berekening geldig is.

Adviesbureaus voor zoneberekening

Adviesbureaus kunnen het RIVM vragen of hun berekeningsmethode in overeenstemming is met de afspraken in de handreiking. Het RIVM beoordeelt de werkwijze van zo'n adviesbureau. Als een adviesbureau aan de voorwaarden voldoet, wordt het opgenomen in een lijst met: ‘bureaus waarvan bekend is dat ze ervaring hebben met zoneberekeningen volgens de handreiking’. Het RIVM beheert deze lijst en verstrekt die op verzoek (aanvragen via hoogspanningslijnen@rivm.nl).

Nauwkeurigheid zonebreedte

Bij een berekening volgens de handreiking worden vereenvoudigingen toegepast. Een berekening op dezelfde locatie - zonder deze vereenvoudigingen - kan een andere waarde van de zonebreedte opleveren. Meestal zal de berekende zonebreedte zonder vereenvoudigingen kleiner zijn dan de zonebreedte volgens de handreiking. Een tweede gevolg van de vereenvoudigingen is dat een berekening volgens de handreiking niet de werkelijke sterkte van het magnetische veld op een bepaalde locatie op een bepaald tijdstip weergeeft. Een berekening volgens de handreiking legt een toekomstgerichte magneetveldzone vast die past binnen het hoogspanningslijnenbeleid. Die zone kan niet eenvoudig met een kortdurende meting worden geverifieerd. Daarvoor zijn aanvullende gegevens nodig over hoe de stroom door de hoogspanningslijn tijdens de meting zich verhoudt tot de jaargemiddelde stroom.