Er zijn aanwijzingen dat magneetvelden in de buurt van het elektriciteitsnet invloed op de gezondheid kunnen hebben. Vanwege de mogelijke gezondheidseffecten heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  voorzorgbeleid voor magneetvelden van het elektriciteitsnet ontwikkeld.

In deze tekst is allereerst informatie opgenomen over de gezondheidseffecten die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen zouden kunnen optreden. Verder geven we aan hoe sterk de magneetvelden in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen en andere componenten van het elektriciteitsnet  kunnen zijn. Denk hierbij aan ondergrondse hoogspanningskabels, hoogspanningsstations en transformatorhuisjes. En we beschrijven het in 2023 herijkte voorzorgbeleid voor magneetvelden in Nederland. De RIVM-handreiking geeft aan hoe de magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen berekend kan worden op een manier die past binnen dat voorzorgbeleid. De RIVM-netkaart geeft de ligging aan van de bovengrondse hoogspanningslijnen. Per lijn ziet u de rekenafstand waarbinnen het Rijk adviseert om de magneetveldzone te berekenen, als er plannen zijn om binnen deze rekenafstand nieuwe woningen scholen, kinderdagverblijven of crèches te realiseren. Tot slot ziet u een overzicht van de RIVM-publicaties over gezondheidseffecten en beleid bij het elektriciteitsnet.