De magnetische velden in de buurt van hoogspanningslijnen kunnen invloed hebben op de gezondheid. Vanwege de (mogelijke) gezondheidseffecten heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorzorgsbeleid ontwikkeld.

Dit onderwerp bevat informatie over magneetvelden in de buurt van hoogspanningslijnen en gezondheidseffecten die in de buurt van hoogspanningslijnen kunnen optreden. Uit wetenschappelijk onderzoek komen aanwijzingen dat kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen, mogelijk meer kans hebben om leukemie te krijgen.

Het toenmalige ministerie van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) heeft in 2005 gelet op de maatschappelijke discussie uit voorzorg beleid ontwikkeld, dat is vastgelegd in een beleidsadvies aan gemeenten en netbeheerders. De Rijksoverheid adviseerde toen om zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen, waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla.

Het RIVM ondersteunt sinds 2005 de uitvoering van het beleidsadvies met een Handreiking voor het berekenen van de magneetveldzone, een Netkaart met indicatieve magneetveldzones en onderzoek.

In april 2018 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over hoogspanningslijnen en kanker bij kinderen. De Gezondheidsraad adviseert het bestaande beleid voor bovengrondse hoogspanningslijnen voort te zetten. Daarnaast geeft de Gezondheidsraad de staatssecretaris in overweging het beleid uit te breiden naar andere bronnen van langdurige blootstelling aan magneetvelden in het elektriciteitsnetwerk zoals ondergrondse kabels en transformatorhuisjes.

Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat mede namens de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat het voorzorgsbeleid laten evalueren. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport Evaluatie uitvoeringspraktijk voorzorgbeleid hoogspanningslijnen.

In de brief bij de evaluatie geeft de minister eveneens aan dat er een stakeholdersdialoog wordt opgezet tussen ministeries, gemeenten, provincies, netbeheerders, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en expertise-instellingen om te verkennen welke maatregelen denkbaar zijn voor een verbreding van het voorzorgbeleid en welke maatschappelijke en ruimtelijke gevolgen dit kan hebben. De resultaten van deze stakeholdersdialoog zijn vastgelegd in het advies van de commissie Verdaas: 'Voorzorgbeleid Hoogspanning & Gezondheid’ dat op 12 juni 2019 aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is aangeboden.
Op 1 oktober 2019 heeft minister Wiebes het advies en de kabinetsreactie daarop aan de Tweede Kamer gestuurd. In de kabinetsreactie geeft de minister aan voorzorgsbeleid te blijven voeren om zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen dat kinderen (tot 16 jaar) langdurig worden blootgesteld aan magneetvelden. De minister neemt het advies van de commissie Verdaas over om:

  • geen onderscheid te maken tussen nieuwe en bestaande situaties;
  • geen onderscheid te maken tussen bovengrondse hoogspanningslijnen, ondergrondse kabels, elektriciteitsstations en transformatorhuisjes;  
  • de advieswaarde voor het magneetveld van 0,4 microtesla (jaargemiddeld) te schrappen. 

Het herijkte beleid zal vorm krijgen door in overleg met stakeholders maatregelen en afstanden vast te stellen die 'redelijk, proportioneel en praktisch realiseerbaar zijn'. Het adviesbureau Lysias heeft, na consultatie van stakeholders en kennisinstellingen, voorstellen daarvoor gedaan. Allereerst stelt Lysias bronmaatregelen voor die het magneetveld reduceren en redelijk, proportioneel en praktisch realiseerbaar zijn. Daarnaast stelt Lysias bij nieuwe ontwikkelingen voor afstand te creëren tussen de componenten in het elektriciteitsnet (hoogspanningslijnen, ondergrondse kabels, hoogspanningsstations en transformatorhuisjes) en bestemmingen waar kinderen langdurig kunnen verblijven. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in maart 2021 de Tweede Kamer per brief van het Lysias advies op de hoogte gesteld en aangegeven welke vervolgacties de minister zal nemen ter voorbereiding van nieuw voorzorgbeleid. Tot het moment van publicatie van het nieuwe voorzorgbeleid blijft het huidige beleid van kracht.