Uit internationaal onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat kinderen die bij bovengrondse hoogspanningslijnen wonen - waar het magnetische veld sterker is dan verder van de lijn - mogelijk meer kans hebben om leukemie te krijgen. Voor andere aandoeningen zijn er geen aanwijzingen dat het risico is verhoogd.

Hoogspanningslijnen en kinderleukemie

De aanwijzingen dat kinderen bij bovengrondse hoogspanningslijnen mogelijk een hoger risico op leukemie lopen, volgen uit een drietal ‘gepoolde analyses’. In zo’n gepoolde analyse worden de gegevens van een aantal onderzoeken bij elkaar genomen en opnieuw geanalyseerd. De gepoolde analyse van Ahlbom [publicatie] en die van Greenland [publicatie] brengen onderzoeken over de periode 1979-2000 in beeld. De onderzoeken laten een statistisch verband zien tussen blootstelling aan magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen en de kans op kinderleukemie. In 2010 is een derde gepoolde analyse van Kheifets [publicatie] verschenen, van de onderzoeken uit de periode 2000-2010. Deze analyse past in het beeld uit 2000, maar het gevonden statistisch verband is minder duidelijk. Uit de gepoolde analyses volgt geen oorzakelijk verband. Het is niet bewezen dat de extra kinderleukemie werkelijk door de magnetische velden van de hoogspanningslijn wordt veroorzaakt. De Gezondheidsraad ziet in de wetenschappelijke publicaties wel aanwijzingen voor zo'n oorzakelijk verband, maar er kunnen andere, nog onbekende oorzaken zijn.

Situatie in Nederland

In Nederland woonden er in 2008 ongeveer 18.000 kinderen dichtbij een bovengrondse hoogspanningslijn.

 

Het histogram laat zien dat het aantal kinderen dat wordt blootgesteld aan magnetische velden boven een bepaalde drempel afneemt, naarmate de drempel hoger wordt. Boven een veldsterkte van 0,2 microtesla wonen er 18.000 kinderen, boven 0,4 microtesla 10.000 en boven 0,5 microtesla nog ongeveer 8.200 kinderen. Als de magnetische velden werkelijk de oorzaak zijn van extra kinderen met leukemie, dan is 1 van de ongeveer 270 kinderen die in Nederland elke twee jaar leukemie krijgen toe te schrijven aan de aanwezigheid van de hoogspanningslijnen. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid geeft meer achtergrondinformatie over kinderleukemie in de buurt van hoogspanningslijnen.

Hoogspanningslijnen en de ziekte van Alzheimer

Het Zwitsers onderzoek van Huss et al. uit 2009 gaf aanwijzingen dat mensen die langer dan 10 jaar op minder dan 50 meter van een bovengrondse hoogspanningslijn wonen, mogelijk een hoger risico hebben om te overlijden aan de ziekte van Alzheimer. Het Zwitsers onderzoek is in 2013 herhaald in Denemarken door Frei et al. Zij vond geen verband tussen dichtbij een hoogspanningslijn wonen en neurodegeneratieve ziektes zoals de ziekte van Alzheimer.

Hoogspanningslijnen en fijn stof

Sommige wetenschappelijke publicaties geven aanwijzingen dat bovengrondse hoogspanningslijnen de gezondheidseffecten van fijn stof mogelijk kunnen verergeren. Ontladingen bij oneffenheden en vervuilingen van de draden van hoogspanningslijnen kunnen extra lading op het fijn stof brengen. Dit extra geladen fijn stof wordt door de wind verspreid en zou meer in de luchtwegen, longen of op de huid kunnen blijven plakken. Het RIVM heeft in 2007 de literatuur op dit gebied geanalyseerd. De conclusie van het literatuuronderzoek: ‘Hoogspanningslijnen en fijn stof’ is dat de eerste drie stappen van het mechanisme - het ontstaan van elektrische ontladingen bij hoogspanningslijnen, opladen van fijn stof en verspreiden van het extra geladen fijn stof door de wind - met metingen zijn aangetoond. De vierde, beslissende stap - extra neerslag van fijn stof in longen, luchtwegen of op de huid - is echter niet aannemelijk gemaakt. De conclusie van het RIVM is dat bovengrondse hoogspanningslijnen, voor zover nu bekend, de schadelijke effecten van fijn stof niet beïnvloeden. In 2011 heeft het RIVM het literatuuronderzoek geactualiseerd in het rapport: 'Hoogspanningslijnen en fijn stof: Update van het literatuuronderzoek uit 2007'.
De wetenschappelijke literatuur die tussen 2007-2011 is verschenen en het maatschappelijk debat in die periode vormen geen aanleiding de conclusie uit 2007 te herzien.

Extra risico op andere aandoeningen?

Er is onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen magnetische velden en andere aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten en ziekten van het zenuwstelsel. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO Environmental Health Criteria Monograph , 238) en het International Agency for Research on Cancer (IARC Monograph, volume 80) vinden voor geen van deze aandoeningen aanwijzingen voor een verhoogd risico in de buurt van hoogspanningslijnen. De Gezondheidsraad heeft in 2018 (Advies ‘Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen’) geconstateerd dat er ook voor hersentumoren bij kinderen ‘aanwijzingen voor een oorzakelijk verband’ zijn met de blootstelling aan magneetvelden. Wel zijn de aanwijzingen bij hersentumoren zwakker dan bij leukemie en het is niet uit te sluiten dat toeval een rol speelt, vooral bij de bevindingen over hersentumoren. De Gezondheidsraad acht de bewijskracht voor leukemie en hersentumoren, mede doordat hiervoor in proefdieronderzoek geen ondersteuning is gevonden, niet voldoende om te spreken van een ‘waarschijnlijk’ of ‘bewezen’ oorzakelijk verband.