In het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMGLandelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit) brengen we de kwaliteit van het ondiep en middeldiep grondwater in Nederland in kaart. Op deze pagina presenteren we de resultaten van onze metingen in de vorm van een webrapportage.

Leeswijzer bij de resultaten

 • We meten de concentraties van 16 stoffen in het grondwater. De webrapportage is op dit moment beschikbaar voor nitraat (zie linkerberm). De komende tijd komen ook de webrapportages voor de andere 15 stoffen beschikbaar. 
 • We maken onderscheid tussen ondiep en middeldiep grondwater
  • Ondiepe grondwater:   ca. 10 meter diepte
  • Middeldiepe grondwater:   ca. 25 meter diepte
 • De resultaten hebben betrekking op de periode 2015-2018. De bemonsteringsstrategie gaat uit van een één-, twee- en vierjaarlijkse meetcyclus. Dit hangt samen met de snelheid waarmee een verandering in de grondwaterkwaliteit verwacht wordt. Over een periode van 4 jaar (2015-2018) zijn alle filters tenminste 1 keer bemonsterd. Voor de filters die meerdere keren zijn bemonsterd wordt een gemiddelde berekend.
 • We presenteren de resultaten voor twee gebiedsindelingen: op basis van een indeling in ecodistrictgroepen en op basis van een indeling in homogene deelgebieden. Kijk voor een overzicht en de ligging van de ecodistrictgroepen en de homogene deelgebieden op de pagina Metingen: waar, wat en hoe?
 • Wat laten we zien?
  • Kaarten van Nederland met gebiedsgemiddelde concentraties ten opzichte van de grondwaterkwaliteitsnorm (met bijbehorende data in een tabel).
  • De spreiding in de concentraties  (weergegeven in boxplots (uitleg gebruik van boxplots)  (met bijbehorende data in een tabel).
  • Tabellen met aanvullende data:  aantal unieke filters, aantal waarnemingen, percentage waarnemingen onder de rapportagegrens, het percentage waarnemingen boven de norm.