In het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit)) brengen we de kwaliteit van het ondiep en middeldiep grondwater in Nederland in kaart. Op deze pagina presenteren we de resultaten van onze metingen in de vorm van een webrapportage.

Leeswijzer bij de resultaten

 • De webrapportage is beschikbaar voor 13 stoffen (zie linkerberm). 
 • We maken onderscheid tussen ondiep en middeldiep grondwater
  • Ondiepe grondwater:   ca. 10 meter diepte
  • Middeldiepe grondwater:   ca. 25 meter diepte
 • De resultaten hebben betrekking op de periode 2015-2018. De bemonsteringsstrategie gaat uit van een één-, twee- en vierjaarlijkse meetcyclus. Dit hangt samen met de snelheid waarmee een verandering in de grondwaterkwaliteit verwacht wordt. Over een periode van 4 jaar (2015-2018) zijn alle filters tenminste 1 keer bemonsterd. Voor de filters die meerdere keren zijn bemonsterd wordt een gemiddelde berekend.
 • We presenteren de resultaten voor twee gebiedsindelingen: op basis van een indeling in ecodistrictgroepen en op basis van een indeling in homogene deelgebieden. Kijk voor een overzicht en de ligging van de ecodistrictgroepen en de homogene deelgebieden op de pagina Metingen: waar, wat en hoe?
 • Wat laten we zien?
  • Kaarten van Nederland met mediane concentraties per gebied ten opzichte van de grondwaterkwaliteitsnorm.
  • De spreiding in de concentraties  (weergegeven in boxplots (uitleg gebruik van boxplots)  (met bijbehorende data in een tabel).
  • Tabellen met aanvullende data:  aantal unieke filters, aantal waarnemingen, percentage waarnemingen onder de rapportagegrens, het percentage waarnemingen boven de norm.