Typische Hollandse wolkenlucht met op de horizon een boerderij

In lijn met voorgaande jaren zijn de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in 2013 gedaald. In enkele gebieden blijft, voor beide stoffen, sprake van overschrijdingen van de Europese norm. Deze overschrijdingen zijn hardnekkig: ze nemen slechts langzaam af. Dit blijkt uit de monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)) en het Jaaroverzicht luchtkwaliteit van het RIVM.

Om de kwaliteit van de lucht te bepalen worden de concentraties stikstofdioxide en fijn stof jaarlijks gemeten en berekend in Nederland. De metingen vinden plaats op tientallen locaties en worden jaarlijks gerapporteerd in het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit. Deze metingen dienen mede als basis voor de fijnmazige berekeningen die gemaakt worden op honderdduizenden locaties in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)). In het NSL werken de Rijksoverheid en decentrale overheden sinds 2009 samen om te zorgen dat Nederland tijdig aan de Europese grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide voldoet. Het beleid is er op gericht de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid. Verlaging van de concentraties van luchtvervuilende stoffen verbetert de volksgezondheid. Ook onder de norm kunnen lagere concentraties een substantiële verbetering betekenen.

Fijn stof

Uit de rekenresultaten van het NSL blijkt dat in gebieden met intensieve veehouderij of industrie de grenswaarden voor fijn stof in 20 van de 403 gemeenten die Nederland telt worden overschreden. Hierdoor is Nederland er niet in geslaagd om in 2013 overal aan de Europese norm voor fijn stof te voldoen.

Stikstofdioxide

Net als in de voorgaande jaren zijn de concentraties stikstofdioxide in 2013 gedaald. Ondanks de gestaag dalende trend wordt naar verwachting in 2015 niet overal in Nederland voldaan aan de dan geldende Europese norm voor stikstofdioxide (40 microgram per kubieke meter lucht). In 2013 is deze norm  voornamelijk in de Randstad overschreden, op locaties nabij drukke straten.

Interactieve website en nieuwe website luchtkwaliteit metingen

Er is veel aandacht voor de luchtkwaliteit in Nederland.  Is de luchtkwaliteit nu goed of slecht? Is het beter of slechter dan vroeger en hoe is de luchtkwaliteit ten opzichte van andere landen? Het RIVM heeft de antwoorden op deze vragen op een interactieve website samengevat.
De luchtkwaliteit wordt in Nederland gemeten door verschillende overheden. Via de nieuwe website http://www.luchtmeetnet.nl/ wordt de actuele in Nederland gemeten luchtkwaliteit gepresenteerd. Zie het nieuwsbericht 'Metingen luchtkwaliteit in heel Nederland vergelijken' voor meer informatie.