Onze missie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We zijn daarvoor de betrouwbare adviseur voor de overheid, professionals en burgers.

Onze kernwaarden

Onze kerntaken

Als kennisinstituut van de overheid:

  • adviseren we de rijksoverheid, andere overheden, professionals en burgers. Verzoeken om advies of onderzoek aan het RIVM, als rijksinstituut, kunnen gedaan worden door of via (regionale) overheden. Niet (rechtstreeks) door professionals, bedrijven of burgers.
  • voeren we preventieprogramma's uit.
  • monitoren we gezondheid, ziekten en de kwaliteit van de leefomgeving en milieu.
  • dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
  • daartoe doen we wetenschappelijk onderzoek en verzamelen, duiden en delen we de beschikbare wetenschappelijke kennis.

Onze strategische prioriteiten

Ten behoeve van onze missie en kerntaken zetten we de komende vijf jaar extra in op vier hieronder beschreven strategische prioriteiten.

Maatschappelijke vraagstukken zijn leidend voor ons werk en deze vertalen zich in onze opdrachten. We laten ons daarbij onder andere inspireren door de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

We richten ons op belangrijke ontwikkelingen die de leefomgeving, gezondheid en veiligheid beïnvloeden zoals: klimaatverandering, globalisering, decentralisatie en transities op het gebied van demografie, zorg, energie, landbouw, verstedelijking en circulaire economie.

We zijn omgevingsgericht, voeren overleg met maatschappelijke partners en burgers en delen onze wetenschappelijke kennis en inzichten. We werken samen met andere kennisinstellingen, burgers en andere belanghebbenden waaronder private partijen. We zijn transparant en communiceren helder en duidelijk.

In 2025 is onze articulatie van maatschappelijke vraagstukken en vertaling hiervan naar opdrachten versterkt, en is onze communicatie met en naar burgers, partners en opdrachtgevers verder verbeterd.

Maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn richtinggevend voor ons werk. We signaleren, reageren op en agenderen deze en ontwikkelen continu onze kennis en vaardigheden. Daarvoor:

  • maken we meer ruimte voor onderhoud en versterking van de kennisbasis.
  • versterken we onze kennis van  informatietechnologie, biotechnologie, data science en complex systems science.
  • ontwikkelen we en gebruiken interactieve methoden om de samenleving bij ons  werk te betrekken, zoals dialoog sessies, co-creatie en citizen science.
  • werken we in toenemende mate interdisciplinair.

In 2025 is onze wetenschappelijke kennisbasis optimaal toegerust voor de maatschappelijke opgaven en onze taken.

Het RIVM werkt van lokaal tot internationaal. Factoren die van invloed zijn op gezondheid en leefomgeving houden zich niet aan grenzen en spelen op verschillende geografische schaal. Daarom werken we meerlaags en ontwikkelen we kennis en handelingsperspectieven met en voor lokale, regionale, nationale en internationale opdrachtgevers en doelgroepen.
 
In toenemende mate worden  overheidstaken gedecentraliseerd. Het RIVM speelt in op de regionale en lokale ontwikkelingen en zal de komende periode veel aandacht geven aan de kennisbehoefte van lokale en regionale overheden.  

(Inter)nationale samenwerking versterkt onze deskundigheid en autoriteit en draagt bij aan de kwaliteit van ons werk. In diverse gremia halen en brengen en ontwikkelen wij kennis ten behoeve van onze advisering.

In 2025 wordt onze kennis ook intensief gebruikt door lokale en regionale overheden.

Het RIVM is de betrouwbare adviseur. Voor onze medewerkers staan daarom vakmanschap, professionaliteit, integriteit en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel.

Complexe maatschappelijke vraagstukken vereisen samenwerking. We stimuleren en bevorderen de samenwerking tussen experts uit de verschillende wetenschapsvelden. Daarvoor is wendbaarheid van de organisatie en flexibiliteit van onze medewerkers nodig. Hiervoor wordt de collegialiteit van onze mensen benut en stimuleren we de diversiteit van ons personeelsbestand.

We gaan doelmatig om met de middelen die ons ter beschikking zijn gesteld. Dit  alles vraagt dienend en publiek leiderschap.

De nieuwe huisvesting stimuleert samenwerking en is uitnodigend voor publiek, professionals en  overheden om elkaar te kunnen ontmoeten en informatie uit te wisselen.

Zo hebben onze mensen plezier in hun werk, presteren optimaal en zijn trots om bij het RIVM te werken.

In 2025 is de (interdisciplinaire) samenwerking binnen het RIVM versterkt ten behoeve van de maatschappelijke opgaven waar het RIVM aan werkt.