Op deze pagina vindt u een samenvatting van het jaarverslag 2018 van de Commissie van Toezicht.

Samenvatting jaarverslag 2018

De Commissie van Toezicht RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft tot taak het wetenschappelijk niveau van het RIVM te bewaken. Dit doet zij door toezicht te houden op én te adviseren over het niveau en de kwaliteit van uitvoering van het onderzoek en het kwaliteitssysteem van het RIVM.

Ter onderbouwing van haar oordeel wordt de Commissie gedurende het jaar geïnformeerd over vorderingen in het wetenschappelijk werk van het RIVM en de ontvangst van de resultaten bij opdrachtgevers en in de samenleving. Ook brengt de Commissie eenmaal per jaar een werkbezoek aan een onderdeel van het RIVM, om zich wat uitgebreider op de werkvloer te laten informeren.

Een belangrijk aandachtspunt in 2018 was het Strategisch (onderzoeks)Programma RIVM (SPRStrategisch Programma RIVM ). De Commissie is geïnformeerd over de tussentijdse resultaten van het SPR 2015–2018. De Commissie heeft met genoegen geconstateerd dat de speerpunten van het SPR hebben bijgedragen aan versterking van de samenwerking tussen het RIVM en andere nationale en internationale onderzoeksgroepen. Ook is de Commissie geïnformeerd over de voorbereiding en inrichting van het SPR 2019–2022.
Bij de keuze van de directie van het RIVM om de toezegging van middelen zoals in vorige SPR-rondes voor vier jaar, maar voor twee jaar te doen, heeft de Commissie de kanttekening geplaatst dat ervoor dient te worden gewaakt dat promotietrajecten, die immers vier jaar duren, niet onmogelijk worden.
De Commissie heeft haar waardering uitgesproken over de gemaakte keuzes, en onderstreept dat het SPR een essentiële bouwsteen is voor de kwaliteit van het werk van het RIVM.

In 2018 is geen wetenschappelijke audit uitgevoerd. In verband met de directiewisseling bij het RIVM heeft de voorbereiding van een nieuwe wetenschappelijke audit vertraging opgelopen. De Commissie heeft begrip voor deze praktische omstandigheid, maar constateert ook dat dit nadelige gevolgen heeft voor de toezichthoudende taak van de Commissie. Wel is er in 2018 op verzoek van de Commissie gestart met de voorbereiding van een wetenschappelijke audit op het thema Straling en is de Commissie een plan van aanpak aangeboden.

Er zijn in 2018 geen incidenten op het gebied van wetenschappelijke integriteit gemeld bij de vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit.

De Commissie verklaart dat haar bevindingen in 2018 het beeld van eerdere jaren bevestigt dat het RIVM er in het algemeen goed in slaagt om de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek van het instituut te waarborgen. De Commissie spreekt de hoop uit dat de druk om in 2019 tot een sluitende begroting te komen het wetenschappelijke niveau van het RIVM niet aantast. De Commissie acht dit essentieel, juist in een tijdperk waarin niet-gevalideerde opinies via sociale media breed aftrek hebben.