Op deze pagina vindt u een samenvatting van het jaarverslag 2021 van de Commissie van Toezicht.

De Commissie van Toezicht heeft tot taak het wetenschappelijk niveau en de onafhankelijkheid van het RIVM te bewaken. Zij doet hierover jaarlijks verslag aan de eigenaar, het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ).

Het jaar 2021 stond wederom in belangrijke mate in het teken van de COVID-19 pandemie. De Commissie oordeelt dat de door haar geformuleerde aandachtspunten, in de door haar in 2020 uitgevoerde Quickscan COVID-19, door zowel het RIVM als het ministerie van VWS deels adequate opvolging hebben gekregen in 2021. De aanbeveling van de Commissie van Toezicht om wetenschappelijk onderzoek naar de impact van de epidemie op de bredere volksgezondheid te continueren en uit te breiden is echter slechts beperkt opgevolgd, door het ontbreken van een opdracht hiertoe vanuit het Ministerie van VWS. Ook de aanbeveling om de kennisbasis van het RIVM te versterken door de financiering te verruimen is helaas nog niet gerealiseerd.

Aan de hand van overzichten van het aantal publicaties van het RIVM in internationale wetenschappelijke tijdschriften constateert de Commissie dat, na de daling die zich enkele jaren geleden heeft voorgedaan, de publicatie-output zich nu op een lager niveau lijkt te hebben gestabiliseerd. Dit is een punt van aandacht, dat niet kan worden losgezien van de te krappe financiering van de kennisbasis.

De Commissie heeft in 2021 ook aandacht besteed aan het Strategisch Programma RIVM (SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM )). Zo is de jaarrapportage SPR 2020 voor advies voorgelegd aan de Commissie van Toezicht en hebben de leden van de Commissie van Toezicht gereflecteerd op de Contouren SPR 2023-2026.

In 2021 is de Audit Medische Technologie afgerond. De Commissie acht de aanbevelingen zeer relevant en is blij met de aanpak van het RIVM om tot herijking van de visie en strategie te komen. De Commissie van Toezicht heeft besloten een volgende wetenschappelijke audit te houden met betrekking tot de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)). Ook heeft de Commissie besloten een audit naar COVID-19 modellering uit te laten voeren. Beide audits vinden plaats in 2022.

De Commissie van Toezicht constateert dat zich in 2021 binnen het gezichtsveld van de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit (VWI) geen problemen hebben voorgedaan die bredere aandacht vragen. Gezien het geringe aantal signalen en meldingen acht de Commissie het wel van belang de vindbaarheid van de VWI te vergroten.

De Commissie heeft in 2021 in dialoog met senior-medewerkers kunnen reflecteren op mogelijke bedreigingen van de onafhankelijkheid van het RIVM. De Commissie was onder de indruk van de zorgvuldigheid waarmee afwegingen werden gemaakt, en is van oordeel dat het RIVM op een goede wijze is omgegaan met het waarborgen van de onafhankelijkheid van het instituut.

De Commissie van Toezicht verklaart dat haar bevindingen in 2021 het beeld van eerdere jaren bevestigen dat het RIVM er in het algemeen goed in slaagt om de wetenschappelijke kwaliteit en onafhankelijkheid van het instituut te waarborgen.