Het RIVM bestaat uit dertien specialistische kenniscentra, de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's en het Projectbureau Nieuwe Huisvesting. Een centrale bedrijfsvoering stelt RIVM’ers in staat hun werk goed te doen. En voor ondersteuning op het gebied van ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie) en informatievoorziening ( IV Informatievoorziening (Informatievoorziening)), onderzoeksmethoden en data is er de IV-organisatie. Het instituut staat onder leiding van een Directieraad. Dit collegiaal bestuur van de organisatie is het hoogste besluitvormingsorgaan van het RIVM.

Directieraad RIVM

Menno de Jong

Menno de Jong
Directeur Centrum Infectieziektebestrijding

Oebele Tolsma

Oebele Tolsma

Kwartiermaker landelijke functionaliteit infectieziektencrises

Kenniscentra

De drie kennisdomeinen met de daarbij behorende specialistische kenniscentra. Daaronder de IV Informatievoorziening (Informatievoorziening)-organisatie, Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's, Projectbureau Nieuwe Huisvesting en de stafafdelingen van het RIVM.

Centrum Infectieziektebestrijding
Het Centrum Infectieziektebestrijding ( CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) coördineert de bestrijding van infectieziekten. Het gaat hierbij om effectieve preventie, hoge waakzaamheid en snelle reactie bij een uitbraak. Hiermee levert het CIb een bijdrage aan de vermindering van gezondheidsproblemen als gevolg van infectieziekten.
    
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding
De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ( LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) ) coördineert zowel de bestrijding van infectieziekten in Nederland als de daarmee samenhangende communicatie om op landelijk en regionaal niveau adequaat en snel te kunnen handelen.

Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten
Het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten ( EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)) analyseert en bewaakt de gezondheid van Nederland op het gebied van infectieziekten en onderzoekt de effectiviteit en kosteneffectiviteit van maatregelen voor de bestrijding daarvan.

Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
Het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance ( IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)) verricht microbiologisch onderzoek en (bijzondere) patiëntgeoriënteerde en epidemiologische diagnostiek van infectieziekten. Het centrum is hét loket in Nederland voor laboratoriumvragen over humane infectieziekten.

Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie
Het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie ( Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie))  signaleert en beoordeelt risico’s van pathogene micro-organismen die vanuit dieren, voedsel of het milieu overdraagbaar zijn naar de mens in Nederland.

Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins
Het Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV) doet onderzoek naar infectieziekten en de vaccins die daartegen kunnen beschermen. IIV Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (Immunologie van Infectieziekten en Vaccins) is hét kenniscentrum binnen de Rijksoverheid voor immunologie van infectieziekten en vaccins.

Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten
Het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten ( VSP Veiligheid Stoffen en Producten (Veiligheid Stoffen en Producten)) biedt betrouwbare, toonaangevende en voor de praktijk bruikbare ondersteuning aan (inter)nationale overheden. Het centrum adviseert over de beheersing van risico’s van chemische stoffen, producten en gentechnologie.

Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid
Het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid ( DMG Department of Sustainability, Environment and health (Department of Sustainability, Environment and health)) staat voor het verduurzamen van de samenleving, zodat onze leefomgeving nu en in de toekomst verstandig kan worden gebruikt. Hiervoor worden onze kennis en inzichten over de invloed van de kwaliteit van de leefomgeving op de mens (gezondheid en welzijn) en op ecosystemen ingezet.

Centrum Milieukwaliteit
Het centrum Milieukwaliteit ( MIL Milieukwaliteit (Milieukwaliteit)) zorgt voor betrouwbare informatie over de kwaliteit van ons milieu. Wij doen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Daarmee schetsen we een actueel en trendmatig beeld van de fysieke milieukwaliteit. Wij bieden onze informatie in diverse vormen op maat aan: adviezen, directe datalevering, websites of interactieve apps. Op die manier dragen wij bij aan handelingsperspectief voor overheden, gericht op een duurzame en gezonde leefomgeving. Wij zetten ons ervoor in dat onze opdrachtgevers en de samenleving onze kennis en inzichten begrijpen.

Centrum Veiligheid
Het Centrum Veiligheid ( VLH Veiligheid (Veiligheid)) richt zich op de fysieke veiligheid in Nederland. Fysieke veiligheid heeft betrekking op die situaties waarin sprake is van (dreigende) ongevallen en incidenten en de hieruit voortvloeiende effecten. De focus ligt hierbij op ongevallen met chemische, biologische, radiologische, nucleaire agentia ( CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire) chemical, biological, radiology and nuclear -agentia), en op ongevallen met een fysische achtergrond.

Kennis voor maatschappelijke opgaven, milieu en veiligheid
In de brochure 'Kennis voor maatschappelijke opgaven, milieu en veiligheid' kunt u meer lezen over het werk van Milieu en Veiligheid en welke bijdrage dit levert aan maatschappelijke vraagstukken.

Centrum Gezondheidsbescherming

Het centrum Gezondheidsbescherming ( GZB Gezondheidsbescherming (Gezondheidsbescherming)) richt zich op gezondheidseffecten en de risico’s voor de mens van chemische en biologische agentia, met als speciale aandachtsgebieden chemische stoffen, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, tabak, consumentenproducten, en de (interactie met) leefstijlfactoren. Daarnaast houdt het centrum zich bezig met de vroege detectie van ziekten door een actieve rol bij diverse bevolkingsonderzoeken en de uitvoering van de hielprikscreening.

Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek ( CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) regisseert en coördineert de 8 landelijke door de overheid aangeboden bevolkingsonderzoeken en het Nationaal Programma Grieppreventie. Het CvB verbindt de betrokken partijen in het beleid- en uitvoeringsveld. Het organiseert en ondersteunt het netwerk proactief en is er op gericht om het bestaande bevolkingsonderzoek verder te ontwikkelen en nieuwe bevolkingsonderzoeken succesvol in te voeren.

Centrum Preventie, Leefstijl & Gezondheid

Het centrum Preventie, Leefstijl & Gezondheid (PLG) is het centrum voor kennis op het gebied van gezondheidsbevordering. Het verricht onderzoek naar gedrag, levensloop en leefstijl en heeft daarbij specifiek oog voor voeding en chemische voedselveiligheid. Het centrum brengt daarnaast wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis van binnen en buiten het RIVM samen. Het doel is om die kennis in de maatschappij in actie te brengen, onder andere door het ondersteunen van beleidsmakers en professionals.

Centrum Volksgezondheid, Zorg en Maatschappij

Het centrum Volksgezondheid, Zorg en Maatschappij (VZM) verricht onderzoek op het brede terrein van volksgezondheid en zorg, zoals de stand van zaken en de toekomst van de volksgezondheid, de impact van preventieve maatregelen, innovaties in de zorg en veranderingen in het zorgsysteem. Het centrum heeft specifieke expertise op het gebied van monitoring, (toekomst)verkenningen en modellering. Het  brengt wetenschappelijke kennis van binnen en buiten het RIVM samen en gebruikt dit om te signaleren, agenderen en adviseren over maatschappelijk relevante vraagstukken.

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's
De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s ( DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's)) coördineert de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)), de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s ( NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening) neonatale hielprikscreening ) en de screening van zwangeren ( PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) Prenatal Screening for Infectious Diseases and Erythrocyte Immunisation ).

Projectbureau Nieuwe Huisvesting
De huisvestingsambitie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het creëren van een ‘Ontmoetingsplaats in dienst van Mens & Milieu’. Het RIVM wil een huisvesting waarin publiek, professionals en overheden elkaar kunnen ontmoeten om informatie te verkrijgen en uit te wisselen over de gezondheid van de mens en haar leefmilieu. Een locatie die uitgroeit tot hét sciencepark op het gebied van volksgezondheid en milieu.

Stafafdelingen
De specialistische kenniscentra en de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's krijgen professionele ondersteuning van een centrale bedrijfsvoering.

IV-organisatie
De IV Informatievoorziening (Informatievoorziening)-organisatie werkt voor het RIVM, maar ook voor een aantal andere rijkskennisinstellingen, zoals het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en de drie planbureaus. We bieden deze opdrachtgevers ondersteuning op het gebied van ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-infrastructuur, kantoorautomatisering, systeemontwikkeling, applicatiebeheer, geografische informatiesystemen, gegevenslogistiek, en methoden van onderzoek en datadiensten.