Het RIVM bestaat uit dertien specialistische kenniscentra, de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's en het Projectbureau Nieuwe Huisvesting. Deze organisatieonderdelen krijgen professionele ondersteuning van een centrale bedrijfsvoering. Het instituut staat onder leiding van een Directieraad. Dit collegiaal bestuur van de organisatie is het hoogste besluitvormingsorgaan van het RIVM.

 

Kenniscentra

De drie kennisdomeinen met de daarbij behorende specialistische kenniscentra. Daaronder de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's, Projectbureau Nieuwe Huisvesting en de stafafdelingen van het RIVM.

Centrum Infectieziektebestrijding
Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) coördineert de bestrijding van infectieziekten. Het gaat hierbij om effectieve preventie, hoge waakzaamheid en snelle reactie bij een uitbraak. Hiermee levert het CIb een bijdrage aan de vermindering van gezondheidsproblemen als gevolg van infectieziekten.
    
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding
De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) ) coördineert zowel de bestrijding van infectieziekten in Nederland als de daarmee samenhangende communicatie om op landelijk en regionaal niveau adequaat en snel te kunnen handelen.

Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten
Het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)) analyseert en bewaakt de gezondheid van Nederland op het gebied van infectieziekten en onderzoekt de effectiviteit en kosteneffectiviteit van maatregelen voor de bestrijding daarvan.

Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
Het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)) verricht microbiologisch onderzoek en (bijzondere) patiëntgeoriënteerde en epidemiologische diagnostiek van infectieziekten. Het centrum is hét loket in Nederland voor laboratoriumvragen over humane infectieziekten.

Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie
Het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie))  signaleert en beoordeelt risico’s van pathogene micro-organismen die vanuit dieren, voedsel of het milieu overdraagbaar zijn naar de mens in Nederland.

Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins
Het Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (Immunologie van Infectieziekten en Vaccins)) levert kennis en advies op het gebied van immunologie en vaccinologie aan de rijksoverheid en onderhoudt daartoe een eigen onderzoeksprogramma.

 

Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten
Het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP Veiligheid Stoffen en Producten (Veiligheid Stoffen en Producten)) biedt betrouwbare, toonaangevende en voor de praktijk bruikbare ondersteuning aan (inter)nationale overheden. Het centrum adviseert over de beheersing van risico’s van chemische stoffen, producten en gentechnologie.

Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid
Het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG Department of Sustainability, Environment and health (Department of Sustainability, Environment and health)) staat voor het verduurzamen van de samenleving, zodat onze leefomgeving nu en in de toekomst verstandig kan worden gebruikt. Hiervoor worden onze kennis en inzichten over de invloed van de kwaliteit van de leefomgeving op de mens (gezondheid en welzijn) en op ecosystemen ingezet.

Centrum Milieukwaliteit
Het Centrum Milieukwaliteit (MIL Milieukwaliteit (Milieukwaliteit)) brengt de kwaliteit in beeld van de milieucompartimenten bodem, grondwater en lucht, en van omgevingsfactoren zoals geluid. Dit doet MIL door meting (monitoring) en door berekening (modellering). MIL signaleert ook de trends in en onderzoekt de effecten van beleidsmaatregelen op de milieukwaliteit.

Centrum Veiligheid
Het Centrum Veiligheid (VLH Veiligheid (Veiligheid)) richt zich op de fysieke veiligheid in Nederland. Fysieke veiligheid heeft betrekking op die situaties waarin sprake is van (dreigende) ongevallen en incidenten en de hieruit voortvloeiende effecten. De focus ligt hierbij op ongevallen met chemische, biologische, radiologische, nucleaire agentia (CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire ) chemical, biological, radiology and nuclear -agentia), en op ongevallen met een fysische achtergrond.

Kennis voor maatschappelijke opgaven, milieu en veiligheid
In de brochure 'Kennis voor maatschappelijke opgaven, milieu en veiligheid' kunt u meer lezen over het werk van Milieu en Veiligheid en welke bijdrage dit levert aan maatschappelijke vraagstukken.

Centrum Gezondheid en Maatschappij
Het Centrum Gezondheid en Maatschappij (G&M Gezondheid en Maatschappij (Gezondheid en Maatschappij)) ondersteunt beleid, toezicht, (lokale) professionals en burgers met toepasbare kennis en informatie op het gebied van gezond leven, publieke gezondheid en gezondheidszorg.

Centrum Gezondheidsbescherming
Het centrum Gezondheidsbescherming (GZB Gezondheidsbescherming (Gezondheidsbescherming)) richt zich op gezondheidseffecten en de risico’s voor de mens van chemische en biologische agentia, met als speciale aandachtsgebieden chemische stoffen, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, tabak, consumentenproducten, en de (interactie met) leefstijlfactoren. Daarnaast houdt het centrum zich bezig met de vroege detectie van ziekten door een actieve rol bij diverse bevolkingsonderzoeken en de uitvoering van de hielprikscreening.

Centrum Voeding, Preventie en Zorg
Het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ Voeding, Preventie en Zorg (Voeding, Preventie en Zorg)) bevordert de publieke gezondheid door kennisontwikkeling en onderzoek op het terrein van de volksgezondheid, preventie en zorg. Het centrum levert kennis met betrekking tot het vóórkomen van belangrijke gezondheidsproblemen, de mogelijkheden van het voorkómen van deze problemen en de zorg hiervoor.

Centrum voor Bevolkingsonderzoek
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) regisseert en coördineert de 8 landelijke door de overheid aangeboden bevolkingsonderzoeken en het Nationaal Programma Grieppreventie. Het CvB verbindt de betrokken partijen in het beleid- en uitvoeringsveld. Het organiseert en ondersteunt het netwerk proactief en is er op gericht om het bestaande bevolkingsonderzoek verder te ontwikkelen en nieuwe bevolkingsonderzoeken succesvol in te voeren.

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's
De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's)) coördineert de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)), de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s (NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening) neonatale hielprikscreening ) en de screening van zwangeren (PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) Prenatal Screening for Infectious Diseases and Erythrocyte Immunisation ).

Projectbureau Nieuwe Huisvesting
De huisvestingsambitie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het creëren van een ‘Ontmoetingsplaats in dienst van Mens & Milieu’. Het RIVM wil een huisvesting waarin publiek, professionals en overheden elkaar kunnen ontmoeten om informatie te verkrijgen en uit te wisselen over de gezondheid van de mens en haar leefmilieu. Een locatie die uitgroeit tot hét sciencepark op het gebied van volksgezondheid en milieu.

Stafafdelingen
De specialistische kenniscentra en de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's krijgen professionele ondersteuning van een centrale bedrijfsvoering.