15  juli 2021: Officiële start voor Europees PFAS verbod

Het Europese PFAS verbod is vandaag officieel aangemeld bij het Europees chemicaliën agentschap (ECHAEuropean Chemicals Agency). Dit is de officiële start van een Europees verbod op PFAS waarvoor Nederland sinds 2020 samenwerkt met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen.

Lees meer

Video still Verbod op PFAS in Europa

Bekijk de video: Verbod op PFAS in Europa


6 juli 2021: Nieuwe risicogrenzen voor PFAS in grond en grondwater

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft nieuwe risicogrenzen voor PFAS in grond en grondwater berekend.  In twee notities worden risicogrenzen afgeleid ter onderbouwing van twee soorten bodemnormen: Maximale Waarden en Interventiewaarden. Maximale Waarden vormen de bovengrens van concentraties van stoffen in grond en bagger om deze nog te kunnen gebruiken (toepassen). Interventiewaarden vormen het startpunt van een beoordeling waarin bepaald wordt of een bodemverontreiniging voor onaanvaardbare risico’s zorgt.

Lees meer


4 juni 2021: Teveel blootstelling aan PFAS in Nederland

Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Dit blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. Hierdoor kunnen er nadelige effecten op de gezondheid ontstaan. Het RIVM adviseert de overheid daarom ervoor te zorgen dat mensen minder in contact komen met PFAS. Mensen kunnen zelf weinig doen om PFAS in voedsel en drinkwater te vermijden. Drinkwater en gevarieerde voeding zijn belangrijk om gezond te blijven, zelfs al krijg je er kleine hoeveelheden PFAS mee binnen. Het RIVM adviseert echter wel om geen groenten te eten uit moestuinen binnen een straal van 1km van de fabriek Dupont/Chemours in Dordrecht en uit volkstuinencomplex Sluisdijk in Helmond. 

Lees meer


1 februari 2021: kaart brengt definitieve achtergrondwaarden PFAS in beeld

Acht nieuwe kaarten  tonen de meetlocaties voor de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden van PFOSperfluoroctaansulfonaten en PFOAperfluoroctaanzuur in landbodem. Deze kaarten kwamen tot stand met data die zijn gebruikt voor het RIVM rapport: Achtergrondwaarden perfluoralkylstoffen (PFAS) in de Nederlandse landbodem. De definitieve achtergrondwaarden geven de bovengrens aan van de concentraties van PFAS-stoffen PFOS en PFOA die in de bodem zonder direct aanwijsbare bron kunnen worden aangetroffen. In de kaart PFAS - Meetlocaties definitieve achtergrondwaarden zijn ook de locaties opgenomen die door derden met het RIVM gedeeld zijn, maar die niet zijn gebruikt voor de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden. Voor elk van deze locaties zijn ook de meetwaarden van de afzonderlijke PFAS-stoffen te zien. Lees meer


18 januari 2021: RIVM gaat nieuwe gezondheidskundige grenswaarde gebruiken

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSAEuropese Voedselveiligheidsautoriteit) heeft een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde afgeleid voor PFAS in voedsel. EFSA heeft hierbij gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van PFAS. Die laten zien dat PFAS mogelijk bij lagere concentraties effecten geven. Het gaat hierbij om effecten op het immuunsysteem van mensen. Hierdoor wordt de kans op ziekten mogelijk vergroot. De gezondheidskundige grenswaarde van EFSA is gebaseerd op andere effecten en is lager dan de waarde die het RIVM tot nu toe heeft gebruikt. Het RIVM gaat de nieuwe gezondheidskundige grenswaarde van EFSA gebruiken voor risicobeoordeling en afleiding van risicogrenzen en daarmee meer bescherming bieden. Het RIVM constateert wel dat de gezondheidskundige grenswaarde van EFSA erg onzeker is. Lees meer


8 oktober 2020: Webinar over PFAS restrictie op 29 oktober

Nederland werkt samen met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden aan een voorstel voor een Europees verbod op PFAS. De landen maken dit restrictievoorstel om de risico’s van de stoffen voor mens en milieu te beperken. Tijdens de zomer is een ‘call for evidence’ gedaan. Hier zijn veel reacties op gekomen.

Het webinar gaat over de voortgang van het proces om te komen tot een restrictie. U kunt het webinar volgen via de website van ECHA op 29 oktober van 13.30-15.30 uur. Ook vindt u daar instructies voor deelname aan een live vraag- en antwoordsessie. Experts uit de vijf lidstaten beantwoorden hier uw vragen van 14.30-15.30.


17 september 2020: RIVM bestudeert wetenschappelijke opinie over PFAS van EFSA

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft een nieuwe wetenschappelijke opinie  uitgebracht over de gezondheidsrisico’s door de aanwezigheid van PFAS  in voedsel. Hierin heeft EFSA een gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS afgeleid. Een gezondheidskundige grenswaarde van een stof geeft aan wat de maximale hoeveelheid van een stof is waaraan iemand mag worden blootgesteld, zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn gezondheid. Het RIVM kijkt nu of de bevindingen van EFSA gevolgen hebben voor de gezondheidskundige grenswaarden en risicogrenzen die het RIVM gebruikt. Het RIVM kijkt daarbij ook of de EFSA-opinie aanleiding geeft om te adviseren over bestaande wettelijke (milieu) normen. Het RIVM verwacht hier een aantal maanden voor nodig te hebben. Eind van dit jaar informeert het RIVM de ministeries hierover.

Lees meer


1 juli 2020: Achtergrondwaarden PFAS en onderzoek naar uitloging PFAS uit grond en bagger

Het RIVM heeft onderzocht wat de concentraties van de stoffen PFAS zijn in de bodem op landbouw- en natuurlocaties verspreid over Nederland. Op basis van de concentraties zijn voor twee veelvoorkomende PFAS (PFOS en PFOA) zogenoemde achtergrondwaarden bepaald. Een achtergrondwaarde geeft aan hoeveel PFAS er al in de bodem zit. Als grond een lagere concentratie PFAS heeft dan de achtergrondwaarde, dan kan deze grond verplaatst worden binnen de regels van het Besluit bodemkwaliteit.

Als grond of bagger worden gebruikt onder water, bijvoorbeeld bij het ondieper maken van zandwinplassen, kunnen daar stoffen uit vrijkomen. PFAS gedragen zich anders in het milieu dan veel andere stoffen. Daarom waren er zorgen over het vrijkomen (uitlogen) van PFAS uit grond bij het gebruik daarvan onder water.Het RIVM en Deltares hebben op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar de zogenoemde uitloging van PFAS uit grond en bagger. Uit het uitloogonderzoek blijkt dat er evenveel PFOS en PFOA vrijkomen uit grond en bagger.

Het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie  is  aangepast, mede op basis van deze onderzoeken.  Meer informatie over de onderzoeken is te vinden in de begeleidende rapporten en in de vragen en antwoorden.


11 mei 2020: Oproep tot delen van informatie over PFAS

Nederland werkt samen met Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden aan een Europees verbod op PFAS. Deze landen roepen betrokken bedrijven, organisaties en overheden op om informatie te delen over PFAS. We zijn op zoek naar informatie over productie, gebruik, eigenschappen en verspreiding van de stoffen, maar ook over de beschikbaarheid van alternatieven voor deze stoffen. Deze informatie helpt de landen om een goed onderbouwd voorstel te maken voor een breed verbod op de productie en het gebruik van PFAS en PFAS-bevattende producten, met uitzondering van de essentiële toepassingen. U kunt de vragenlijst invullen tot eind juli. Zie ook de vragen en antwoorden.

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van  nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn GenX-stoffen, PFOA en PFOS. De OESOOrganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft vastgesteld dat er ruim 4700 PFAS bestaan, maar mogelijk zijn het er meer. PFAS worden in veel producten toegepast. Daardoor zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. Ook zijn de stoffen terug te vinden in dieren en mensen. PFAS kunnen een negatief effect hebben op de gezondheid en omdat ze (bijna) niet afbreken staan de stoffen ook wel bekend als ‘eeuwige chemische stoffen’.


30 maart 2020: Advies risicogrenswaarden voor PFOA, PFOS en GenX in zwemwater en vis

Het RIVM heeft risicogrenswaarden bepaald voor de stoffen PFOA, PFOS en GenX in zwemwater en voor de consumptie van vis. Dit zijn drie stoffen uit de groep van PFAS. Het RIVM heeft de waarden in opdracht van het Waterschap Rivierenland berekend. Het waterschap wil weten of er een risico is voor mensen die in oppervlaktewater zwemmen of vis uit deze wateren eten. 

Lees meer


26 maart 2020: Data en rekenscript tijdelijke achtergrondwaarden beschikbaar

Eind 2019 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  tijdelijke achtergrondwaarden gepubliceerd voor de stoffen PFOS en PFOA in de Nederlandse bodem. De achtergrondwaarden zijn afgeleid op basis van gegevens van onder meer provincies, gemeenten en waterschappen. Deze meetgegevens komen uit eerder uitgevoerde bodemonderzoeken plekken waar de grond relatief schoon is, dus zonder direct vervuilende bron. De data en het rekenscript  zijn gebruikt voor de analyse van de binnengekomen gegevens en de bepaling van de achtergrondwaarden en zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de totstandkoming van de tijdelijke achtergrondwaarden. Om de scripts te kunnen gebruiken is kennis nodig van programmeren en bodemchemie.

Lees meer


5 maart 2020: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater

In Nederland is de bodem op verschillende plekken verontreinigd met PFAS. Meestal gaat het om lage concentraties die geen probleem vormen voor de gezondheid. Op plekken waar bijvoorbeeld in het verleden gewerkt is met PFAS-houdende producten kunnen ook hogere concentraties in de bodem en het grondwater zitten. Om te bepalen of er in dit situaties maatregelen nodig zijn, is informatie nodig over de ernst van de verontreiniging. Daarom heeft het RIVM zogeheten Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV) voor PFOS, PFOA en GenX in  grond en grondwater afgeleid.

Bij een overschrijding van de waarden is er sprake van ernstige bodemverontreiniging. Provincies of gemeenten bepalen dan of de bodemverontreiniging met spoed of op termijn moet worden opgeruimd. Zo’n sanering is nodig als er onaanvaardbare risico’s zijn voor mensen of het milieu. Als de concentratie van de stoffen onder de INEV blijft, zijn er meestal geen onaanvaardbare risico’s voor mens of milieu.

Lees meer


17 januari 2020. Dark waters: een film over PFAS

Op 23 januari is de première van de  film Dark Waters in Nederland. Deze film vertelt het verhaal van advocaat Robert Bilott die eind jaren 90 een juridische strijd aanspant tegen chemiebedrijf DuPont. Aanleiding is een boer uit Parkersburg, West Virginia in Amerika, die overtuigd is dat zijn vee sterft door lozingen van gif door de nabij gelegen fabriek van DuPont.

De film roept mogelijk vragen op over de risico’s van PFOA, andere PFAS en  chemische stoffen in het algemeen voor gezondheid en milieu in Nederland. Of bijvoorbeeld de vraag in hoeverre de situaties in de Verenigde Staten en Nederland vergelijkbaar zijn. Dat is begrijpelijk. In Nederland (Dordrecht) staat een fabriek van Chemours (voorheen Dupont) waar PFAS worden verwerkt. Net als in andere landen worden in Nederland PFAS houdende producten gebruikt. Ook weten we dat een aantal PFAS in het milieu in Nederland voorkomt, bijvoorbeeld in de bodem . Er zijn ook verschillen en de verontreiniging is in Nederland veel minder ernstig dan in de Verenigde Staten.

Lees meer


29 november 2019: Tijdelijke achtergrondwaarden voor PFAS in de Nederlandse bodem

Het RIVM  heeft tijdelijke achtergrondwaarden afgeleid voor twee soorten PFAS in de Nederlandse bodem: PFOS perfluoroctaansulfonaten  en PFOA perfluoro octanoic acid . Voor PFOS adviseert het RIVM een tijdelijke achtergrondwaarde van 0,9 microgram per kilogram grond. Voor PFOA 0,8 microgram per kilogram grond. Op basis van dit advies kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besluiten een nieuwe tijdelijke norm  vast te stellen voor PFAS in grond en bagger.

lees meer


29 oktober 2019: versneld traject naar Tijdelijke Achtergrondwaarden voor PFAS in de grond

Het Ministerie van IenWInfrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM verzocht om versneld Tijdelijke Landelijke Achtergrondwaarden voor PFAS af te leiden. De achtergrondwaarde geeft aan welke concentraties PFAS op relatief schone plekken in Nederland verwacht kunnen worden. Omdat die gegevens pas in 2020 beschikbaar zouden zijn, heeft het ministerie nu verzocht om versneld een achtergrondwaarde te bepalen. Hiervoor maakt het RIVM dan gebruik  van de beschikbare meetgegevens van Provincies.

De Tijdelijke Landelijke Achtergrondwaarde moet veilig zijn voor mens en milieu. Eerder bepaalde het RIVM al risicogrenzen voor PFAS in de bodem. Verder zal bij het bepalen van de achtergrondwaarde rekening worden gehouden met de onzekerheid van de beperkte verzameling gegevens: we hebben geen gegevens uit heel het land en de dataset is beperkt van omvang. Het RIVM verricht ondertussen metingen in Nederland om in 2020 een definitieve achtergrondwaarde te kunnen bepalen. 
 


25 september 2019: Verspreiding van GenX-stoffen in het milieu - Metingen in Nederland 2013-2018

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de beschikbare metingen van GenX-stoffen in Nederland over de periode 2013-2018 verzameld. Aanleiding hiervoor zijn zorgen over de mogelijke schadelijke effecten van GenX-stoffen op mens en milieu. Uit de metingen blijkt dat de stoffen onder andere voorkomen in het oppervlaktewater, grond en grondwater op plekken waar de GenX-technologie wordt gebruikt en waar halffabricaten en afval van het GenX-proces verwerkt worden. Soms zijn de gehalten hoger dan de (voorlopige) risicogrenzen voor deze stoffen. Dit betekent niet direct dat er risico’s zijn voor de gezondheid. Een landsdekkend beeld van de verspreiding van GenX-stoffen in het milieu is er niet.

GenX-stoffen komen vrij bij het maken van fluorpolymeren, die onder andere gebruikt worden om water- en vuilafstotende coatings te maken (bijvoorbeeld voor antiaanbaklagen in pannen). GenX-stoffen behoren tot de groep van PFAS-stoffen. Dit zijn fluorverbindingen die op verschillende manieren in het leefmilieu terecht kunnen komen en daar vrijwel niet afbreken. Om de verspreiding van GenX-stoffen zo veel mogelijk te kunnen beperken en risico’s te beheersen, is het belangrijk om te weten waar deze stoffen in Nederland in het milieu vóórkomen.

Metingen van GenX-stoffen beperken zich nu tot de delen van Nederland waar de GenX-stoffen naar verwachting voorkomen. Mogelijk zijn er nog andere bronnen waardoor GenX-stoffen in het milieu terechtkomen. Er lopen initiatieven bijvoorbeeld vanuit de overheid om stoffen uit de PFAS-groep op plekken verspreid over Nederland te meten. Hiermee wordt mogelijk duidelijk waar deze stoffen nog meer voorkomen en uit welke (andere) bronnen ze komen.

Zowel mens als milieu worden blootgesteld aan deze stoffen. Een overschrijding van de (voorlopige) risicogrenzen voor deze stoffen, kan een reden voor een overheid zijn om verder onderzoek te (laten) doen naar daadwerkelijke risico’s. Dit is vooral ook relevant als blootstelling uit verschillende bronnen verwacht wordt of als er sprake is van blootstelling aan meerdere vergelijkbare PFAS-stoffen. De effectiefste manier om mogelijke risico’s te beheersen van stoffen die slecht te verwijderen zijn uit het milieu, is de uitstoot bij de bron aan te pakken.

Voor meer informatie, lees het rapport.


18 juli 2019: GenX aangewezen als Zeer Zorgwekkende Stof

Eind juni 2019 heeft het Europese Chemicaliën Agentschap (ECHA) besloten dat de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek ‘Substances of Very High Concern’ (SVHCsubstances of very high concern) zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat berichtte hier  eerder over. ECHA heeft nu ook het formele besluit  gepubliceerd. In Nederland is een SVHC een zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stof (ZZSzeer zorgwekkende stoffen). Verschillende stoffen die gebruikt worden in de GenX techniek staan nu ook op de ZZS-lijst. Lees hier wat dit betekent in de praktijk.


16 juli 2019: Risicobeoordeling GenX en PFOA in dierlijke producten

In de omgeving van de bedrijven Chemours in Dordrecht en Custom Powders in Helmond heeft de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit monsters genomen van dierlijke producten zoals ei, melk en vis. WFSRWageningen Foodsafety Research (voorheen RIKILT) heeft gemeten hoeveel GenX en PFOA er in deze producten zit. De gemeten concentraties lagen allemaal onder de detectiegrens van de meetmethode, behalve voor PFOA in ei en GenX en PFOA in een karper.

Een risicobeoordeling van RIVM en WFSR in opdracht van BuROBureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering laat zien dat de gevonden concentraties geen risico vormen voor de gezondheid. Ook heeft de NVWA monsters genomen van slootwater (verontreinigd met GenX en PFOA) en kuilvoer (verontreinigd met PFOA). Er is alleen voldoende informatie over de overdracht van PFOA uit (sloot)water en (kuil)voer naar melkkoeien. Daarom kon alleen voor PFOA een inschatting gemaakt worden van de concentraties in koemelk en rundvlees. Deze geschatte PFOA concentraties vormen geen risico voor de volksgezondheid.

BuRO heeft hierover op 16 juli een advies uitgebracht aan de minister van Medische Zorg en Sport en de Inspecteur-Generaal van de NVWA. Dit advies en de onderliggende beoordelingen van RIVM en WFSR zijn te vinden op de website van de NVWA. Deze documenten zijn Engelstalig.


15 juli 2019: Risicogrenzen voor PFAS in landbouwgrond

Het RIVM heeft de risicogrenzen bepaald voor PFAS in grond die wordt gebruikt voor akkerbouw en veeteelt. Eerder leidde het RIVM al algemene risicogrenzen af voor grond en bagger. De nieuwe risicogrenzen zijn bedoeld om overheden te helpen bij het maken van beleid over hergebruik van grond en bagger in landbouwgebieden.

Wanneer grond of bagger niet voldoen aan deze waarden, kan besloten worden om grond of bagger niet te gebruiken in agrarisch gebied. Ook kan met aanvullend onderzoek wordt bepaald worden of PFAS lokaal daadwerkelijk een probleem vormen. Dit kan bijvoorbeeld door concentraties van PFAS in gewassen en andere landbouwproducten te meten.

Wilt u meer weten over de achtergronden bij deze risicogrenzen en hoe ze kunnen worden gebruikt? Kijk dan op de pagina met veelgestelde vragen.


9 april 2019: Risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX voor toepassen van grond en bagger

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat risicogrenzen berekend voor PFOS, PFOA en GenX in grond en bagger. Bij concentraties onder de risicogrenzen voor de bodemgebruiksfuncties landbouw/natuur, wonen en industrie zijn de risico’s voor de mens en het ecosysteem aanvaardbaar. Lees meer.


9 april 2019: Risicogrens voor GenX in bodem en grondwater

Het RIVM heeft een risicogrens berekend voor GenX in bodem en grondwater. Overheden kunnen de risicogrens gebruiken om te bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. Lees meer.


25 maart 2019: Groenten uit Helmondse moestuin veilig

Mensen met een moestuin in de buurt van het bedrijf Custom Powders in Helmond kunnen veilig hun zelf geteelde groenten eten. Het bedrijf heeft in het verleden GenX en PFOAperfluoroctaanzuur -houdende poeders gedroogd waarbij deze stoffen via de lucht in het milieu terecht zijn gekomen. De gezondheidskundige grenswaarden voor de inname van deze stoffen worden niet overschreden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Lees meer.


13 december 2018: Discussie over gezondheidskundige grenswaarde PFOA

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit ) heeft een voorlopige gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA en PFOS gepubliceerd. De door EFSA voorgestelde voorlopige grenswaarde voor PFOA is 15 maal strenger dan de gezondheidskundige grenswaarde die RIVM in 2016 heeft afgeleid. Het RIVM heeft vragen gesteld over de wetenschappelijke onderbouwing van de gepubliceerde grenswaarden. Het RIVM herziet - gezien het voorlopige karakter van de grenswaarden - eerdere adviezen niet. Lees meer.


27 september 2018: Bodem en irrigatiewater in moestuinen rond Chemours kunnen worden gebruikt

Het RIVM heeft de bodem en het gebruikte irrigatiewater onderzocht in 11 moestuinen in de omgeving van Duport/Chemours. Uit de analyses blijkt dat de bodem en het irrigatiewater gebruikt kunnen worden voor moestuingebruik. Hiermee komt het voorlopige advies om het irrigatiewater, daar waar hoge gehalten zijn gemeten,  niet te gebruiken te vervallen. Lees meer.


10 september 2018: Nieuwe methode voor toxicologische beoordeling perfluor mengsels

Perfluor (PFAS) is een stofgroep waaronder de stoffen PFOS, PFOA en GenX vallen. Perfluorstoffen komen vaak gezamenlijk als verontreiniging voor in grond, grondwater of drinkwater. Recent zijn er veel gevallen waarin verontreiniging met perfluorstoffen tot bezorgdheid leidt in verband met mogelijke gezondheidseffecten. In 2016 heeft het RIVM voor PFOA een gezondheidskundige grenswaarde afgeleid. Het RIVM heeft nu een methode ontwikkeld om het risico van een PFAS mengsel te bepalen ten opzichte van deze grenswaarde voor PFOA. Deze zogenaamde Relative Potency Factor approach (RPF) is opgenomen in het handelingskader PFAS. Dit kader beschrijft hoe op een praktische wijze omgegaan kan worden met deze stoffen in grond, grondwater en drinkwater.


9 juli 2018: Tussenresultaten onderzoek PFOA en GenX in bodem en irrigatiewater moestuinen

Bij enkele moestuinen in Sliedrecht en Papendrecht zijn sterk verhoogde concentraties PFOA en/of GenX gemeten in slootwater of opgevangen regenwater. Het RIVM adviseert voorlopig om het water op die locaties niet te gebruiken voor moestuin of veedrenking. De bodem is op deze locaties wel geschikt voor moestuingebruik. Dit is staat in een brief waarmee het RIVM de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht tussentijds heeft geïnformeerd over het onderzoek naar PFOA en GenX in het irrigatiewater van 11 moestuinen in de omgeving van de fabriek van DuPont/Chemours. De volledige rapportage volgt in september. De gemeenten hebben de betreffende moestuinders op de hoogte gesteld van deze tussenresultaten.


5 juni 2018: Aangepaste risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater

Het RIVM heeft de eerder in opdracht van de gemeente Dordrecht afgeleide risicogrenzen voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in grond en grondwater herzien. De hoogte van deze waarden is sterk afhankelijk van het gebruik van de grond. Lees meer.


15 mei 2018: RIVM schat bandbreedte voor risicogrens GenX in oppervlaktewater

Het RIVM heeft een schatting gemaakt van de bandbreedte voor een risicogrens van GenX in oppervlaktewater. Het is op dit moment niet mogelijk om de risicogrens voor GenX in oppervlaktewater preciezer vast te stellen, omdat gegevens over de opname van GenX-stoffen in vissen ontbreken.

De Provincie Zuid-Holland heeft Chemours in het kader van het vergunningtraject opgedragen om deze informatie te leveren. Het bedrijf heeft hiermee ingestemd, maar de gevraagde bioaccumulatiestudie is nog niet beschikbaar. Vanwege de urgentie heeft het RIVM de bandbreedte van de risicogrenzen voor oppervlaktewater geschat door gegevens voor PFOA te gebruiken. De geschatte bandbreedte ligt tussen de 48 en 118 nanogram per liter.

Advies beoordeling GenX in oppervlaktewater

GenX in oppervlaktewater

Kamerbrief advieswaarde GenX in oppervlaktewater


7 maart 2018: Blootstelling GenX en PFOA via moestuingewassen overschrijdt grenswaarden niet

In principe is het veilig om gewassen te eten uit moestuinen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Toch adviseert het RIVM om gewassen uit moestuinen binnen een straal van een kilometer rondom de fabriek met mate te consumeren (niet te vaak of te veel). Reden hiervoor is dat omwonenden ook via drinkwater en lucht met GenX en PFOA in aanraking komen of zijn gekomen.

Nieuwsbericht over moestuinonderzoek

 


16 januari: Geen risico’s voor zwemmers in twee verontreinigde wateren Noord-Brabant

De verontreiniging van GenX op twee locaties in Helmond leidt naar verwachting niet tot een gezondheidsrisico voor zwemmers. Dit blijkt uit een voorlopige risicoschatting van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, op basis van metingen van Waterschap Aa en Maas.  Het RIVM heeft daarbij rekening gehouden met het inslikken van water  tijdens het zwemmen, opname via de huid en inademing van GenX. Het Waterschap heeft ook GenX aangetroffen in een vijver op het bedrijventerrein, maar deze vijver wordt niet als zwemwater gebruikt.

Kamerbrief 'Stand van zaken GenX'

 


12 december 2017: Uitkomsten vervolg bloedonderzoek

De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst ZHZZuid-Holland Zuid (onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd) heeft – op verzoek van het RIVM - gesprekken gevoerd met veertien deelnemers aan het eerdere bloedonderzoek, die een bloedwaarde hadden van 21 nanogram PFOA per milliliter bloed of meer. Op basis van de gesprekken lijkt langdurig en dichtbij de fabriek wonen een duidelijk bron van deze hogere bloedwaarden te zijn.

Het is nog onduidelijk of producten uit eigen tuin een bron van hogere bloedwaarden PFOA zijn. Resultaten uit het nog lopende moestuinonderzoek kunnen hier meer inzicht in geven. Van zwemmen in de Merwede is het onduidelijk of dit een bron van hogere waarden  kan zijn.

De GGD sprak met de deelnemers ook over andere mogelijk bronnen van PFOA-blootstelling, zoals hobby’s, stoffering of meubilering in huis, huisdieren, gebruik van consumentenproducten, drinkwater, andere voedingsmiddelen en aard van het werk. Deze zaken lijken geen bron voor een hogere waarde voor PFOA in bloed te zijn.


20 november 2017: GenX in drinkwater van drie drinkwaterbedrijven verhoogd, maar veilig

Omdat metingen de aanwezigheid van de stof FRD-9032,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy)propaanzuur (een onderdeel van GenX), in oevergrondwater en drinkwater aantoonden, heeft het ministerie van IenW het RIVM gevraagd om meer inzicht te geven in de aanwezigheid en verspreiding van deze stof in drinkwater en haar bronnen. Voor dit onderzoek leverden de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven analyseresultaten van drinkwater, en werkte het RIVM samen met het wateronderzoekinstituut KWRWatercycle Research Institute.

In een deel van het drinkwater en de bronnen van waterbedrijf Oasen is FRD-903 aangetoond, in het gebied van de Beneden-Merwede. De stof is in lagere concentraties gevonden in drinkwater van Evides en Dunea, die water uit de Maas innemen.


30 augustus 2017: RIVM neemt monsters van groenten

Op 30 en 31 augustus nemen medewerkers van het RIVM groenten uit moestuinen mee voor onderzoek. Het gaat om 10 moestuinen in de omgeving van het bedrijf Dupont/Chemours. Medewerkers van het RIVM onderzoeken niet alleen de groenten zelf, maar ook de bodem en het water waarmee de gewassen worden besproeid. Zij nemen de groenten, het water en de bodem mee naar een laboratorium.

Het doel van het RIVM onderzoek is om te bepalen of mensen met een moestuin in de buurt van DuPont/Chemours de groenten veilig kunnen eten. Hierbij meten we alleen de gehalten van de stoffen GenX en PFOA in of op de groenten. De resultaten van het onderzoek worden begin 2018 bekendgemaakt.


7 augustus 2017:   Vervolgonderzoek naar GenX en PFOA in groente en fruit

Naar aanleiding van een verkennend onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUVrije Universiteit) naar het gehalte PFOA en GenX in gras en bladeren in de omgeving van het bedrijf Chemours, is onduidelijkheid ontstaan over de veiligheid van het eten van groenten en fruit uit eigen tuin.
Op 7 augustus 2017 heeft op initiatief van de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht, de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en de Dienst Gezondheid & Jeugd een gesprek plaatsgevonden tussen het RIVM en de VU. Met een vervolgonderzoek naar het GenX- en PFOA-gehalte in fruit en groente uit eigen tuin willen de overheden mogelijke zorg en resterende onduidelijkheid bij omwonenden wegnemen. Het RIVM is daarom gevraagd om binnen enkele weken een onderzoeksvoorstel te maken.  

naar bericht gemeente Dordrecht


3 augustus 2017: RIVM publiceert risicoschatting GenX  in drinkwater

De concentratie FRD-903  – een stof die wordt gebruikt bij GenX technologie – in  drinkwater  overschrijdt de richtwaarden in de toekomst  – en bij de huidige emissie - nét niet. Dat blijkt uit een risicoschatting van het RIVM op basis van berekeningen van het drinkwaterbedrijf Oasen. Een richtwaarde geeft aan hoeveel een mens van de stof mag binnenkrijgen zonder daar gezondheidsschade aan over te houden. Het RIVM heeft deze richtwaarde in 2016 berekend. Op dit moment – en ook de eerstkomende jaren - zijn er geen overschrijdingen van de norm voor FRD-903.

naar het nieuwsbericht naar rapport oasen


3 augustus 2017: RIVM-analyse onderzoek VU naar GenX en PFOA op gras en bladeren

Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&MMinisterie van Infrastructuur & Milieu) het onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) naar GenX en PFOA op gras en bladeren in de omgeving van de Chemours als onafhankelijke partij geëvalueerd. In deze brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu staan de bevindingen van RIVM.


3 augustus 2017: Beantwoording Kamervragen

Staatssecretaris Dijksma (IenMInfrastructuur en Milieu) beantwoordt de vragen van D66 naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant over GenX en PFOA in de omgeving van Chemours. Daarnaast stuurt zij een brief op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over ditzelfde onderwerp.

Kamervragen D66
Brief vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu


21 juli 2017: Verkennend onderzoek VU over GenX en PFOA op gras en bladeren

De VU publiceert de resultaten van een verkennend onderzoek naar GenX en PFOA op gras en bladeren in de omgeving van Chemours. De VU heeft op vijf locaties in een straal van 50 meter tot drie kilometer rond Chemours monsters genomen van gras en bladeren en de gehalten PFOA en GenX geanalyseerd. Op basis daarvan adviseert de VU mensen uit voorzorg voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin te eten. De VU benadrukt zelf dat het vanwege deze kleinschalige opzet gaat om een verkennend onderzoek. Het doel van het onderzoek van de VU was om vast te stellen of GenX-stoffen (en PFOA) in de omgeving van Chemours kunnen worden gevonden. Omdat het GenX en PFOA op gras en bladeren van bomen zit, kan het ook verwacht worden op groenten of fruit in lokale tuintjes. Dit is nu nog niet onderzocht en moet volgens de VU nog wel worden vastgesteld. Het RIVM heeft contact opgenomen met de onderzoekers van de  Vrije Universiteit om in overleg te bekijken wat de resultaten betekenen en om te bezien of nadere analyse nodig is.