Zorg voorkómen, vervangen of verplaatsen, vanuit de behoeften van de mensen. Dat is waar de beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) voor gaat. Op tal van manieren wordt lokaal, regionaal en landelijk ingezet op de beweging JZOJP. Het RIVM voert, in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), een lerende evaluatie uit ten behoeve van de beweging JZOJP. Het doel is om lokale, regionale en landelijke partijen te inspireren, te ondersteunen en te stimuleren om de beweging naar de JZOJP verder te brengen. Dit doen we samen met betrokken professionals en organisaties.

Deze lerende evaluatie vindt plaats van 2019 tot 2023. De centrale vraag is: wat is er nodig om de beweging JZOJP verder te brengen? 

In februari 2021 kwam de eerste update van de lerende evaluatie. Hierin geeft het RIVM een toelichting op de eerste inzichten van de drie onderzoekspijlers :

 1. Inzet
 2. Leerervaringen
 3. Trends van de beweging JZOJP

In december 2021 kwam de tweede update: het RIVM keek specifiek naar wat betrokkenen nodig vinden om JZOJP verder te brengen. Daarvoor nam het RIVM interviews af met bestuurders, inwoners, zorgprofessionals en regulerende partijen (zoals de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland).

Meer informatie over deze update vindt u ook op dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Bekijk de animatie: Wat is nodig om de beweging JZOJP verder te brengen?

video still Juiste zorg op de juiste plek

 

Samenwerken in actietafels

Het doel van de lerende evaluatie is het beantwoorden van de centrale vraag: wat is nodig om de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek verder te brengen? Om deze vraag te beantwoorden wordt verbinding gemaakt tussen onderzoek (de pijlers gericht op inzet, leerervaringen en trends van de beweging JZOJP) en de praktijk van de JZOJP. Dit gebeurt via actietafels. Op deze actietafels komen partijen op verschillende niveaus en rondom specifieke thema's en subgroepen samen om met en van elkaar te leren en de beweging te versnellen. Zo is er een actietafel voor regio-brede vraagstukken opgezet, een actietafel voor ouderen, en een landelijke bestuurlijke tafel. De deelnemers aan deze tafels werken samen aan ontwikkelvragen om zo van elkaar te leren en de beweging te versnellen.

Deelnemers actietafel Leerregio's

Eén van de actietafels richt zich op regio brede vraagstukken voor de beweging JZOJP. Hierbij wordt gekeken naar vijf bouwstenen: bekostiging en financiering, inwonerparticipatie, lerend vermogen, de behoeften van kwetsbare groepen en samenwerking. Gezamenlijk werken de leerregio’s vanuit deze bouwstenen verdiepende vragen uit. Door kennis en ervaringen uit te wisselen staat leren en inspireren centraal. De gekleurde gebieden op onderstaande kaart, zijn de leerregio’ s van de lerende evaluatie.

Zoetermeer Gezond & Gelukkig Den Haag Programma Gezond Texel 2030 Noordkop Gezond voor Elkaar Heerenveen Samen Zorg Assen (SZA) Achterhoek, de gezondste regio Integrale Samenwerkingsagenda Twente Coalitie Mijnstreek Amsterdam Vitaal & Gezond

 • Doel: we moeten de gezondheidszorg in Zoetermeer zien te handhaven op een kwalitatief tenminste gelijkwaardig niveau ondanks de toenemende zorgvraag. De gemiddelde gezondheid blijft minimaal op het peil van 2020 en er ontstaan ondanks de stijgende vraag geen wachtlijsten in de zorg. De zorg blijft betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed.
 • Samenwerkingspartners: gemeente (1x), zorgverzekeraars CZ en Menzis, diverse zorg- en welzijnsaanbieders verenigd in Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer
 • Programma's: i) Preventie en Gezondheid; ii) Regie en organisatie (Netwerk Acute zorg, Netwerk Chronische zorg, Multifunctioneel beddenhuis, Zorg en welzijn thuis); iii) Innovatie en werkplezier.

  Hoewel iedere regio zijn/ haar specifieke kenwerken heeft, kunnen we veel van elkaar leren. Wat is vooral hoop te leren is de wijze waarop we burgers, cliënten, patiënten als partner op verschillende niveaus kunnen betrekken bij de regionale ontwikkeling in Zoetermeer.

 • Doel: gezonde en gelukkige inwoners
 • Samenwerkingspartners: o.a. burgerinitiatieven, gemeente (1x), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), onderwijs-en kennisinstituten, zorgverzekeraars, NZa Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit), diverse zorg- en welzijnsorganisaties o.a. ziekenhuis, Stichting Transmurale Zorg, huisartsen en GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)
 • Programma's: i) Beweging naar Gezondheid. ii) Gezonde wijken/Preventiecoalitie. iii) Samenwerking sociaal en medisch domein in de wijken.

  De beweging naar gezondheid en gedrag (in plaats van ziekte en zorg) is voor ons een belangrijk onderdeel van de regionale transformatie-opgave. Inhoudelijk kan iedereen het hiermee eens zijn, maar het vraagt visie en leiderschap om dit concreet te maken in plannen.”

 • Doel: 5% meer gezondheid voor alle Texelaars in 5 jaar tijd t.o.v. landelijk.
 • Samenwerkingspartners: o.a. burgervertegenwoordiging, gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, apotheek, sportverenigingen
 • Programma's: i) Veerkrachtige inwoners en gemeenschappen; ii) Gezond omgaan met uitdagingen op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied (Positieve Gezondheid); iii) Texelbrede samenwerking o.b.v. gedeelde visie.

  Ik vind het indrukwekkend om te zien hoeveel er op Texel is veranderd sinds een groot aantal partijen samenwerken aan meer gezondheid. Helaas schuiven de budgetten nog onvoldoende mee van de eerste lijn via de nulde lijn naar de samenleving. Onze vraag voor de lerende evaluatie JZOJP betreft het vinden van structurele oplossingen daarvoor. Tot die tijd zijn we blij met de ruimhartige subsidieregeling van JZOJP.”

 • Doel: positieve gezondheid: Vitale inwoners en professionals
 • Samenwerkingspartners: o.a. vertegenwoordiger van inwoners en mantelzorgers, gemeenten (4x), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), diverse zorg- en welzijnsaanbieders o.a. GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg),  projectondersteuning, huisartsen, ziekenhuis
 • Programa's: in ontwikkeling

  Wij zijn een lerend netwerk met als doel de beweging op gang te helpen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Het uitgangspunt en visie is daarbij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Het doel is een Positief Gezonde regio te zijn in 2033. Om hier te komen volgen wij lerend onze route naar het einddoel.”

 • Doel: zorgpartners uit regio Heerenveen en omstreken werken vanuit een gezamenlijke visie naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener. Door samenhang te creëren wordt gestreefd naar zorg waarbij de patiënt centraal staat en passende zorg ontvangt, dichtbij wanneer het kan, verder weg wanneer het moet.
 • Samenwerkingspartners: o.a. burgers, patiënten, gemeenten (4x), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), Regionale Ambulance Voorziening, zorgverzekeraars, diverse zorg- en welzijnsaanbieders, o.a. thuiszorgorganisaties, ouderenzorg, huisartsen, ziekenhuis
 • Programma's: i) Zorgprestaties (meekijkconsulten, meedenkconsulten, integrale zorgpaden); ii) Ouderenzorg; iii) Acute zorg

  Vanuit goede onderlinge relaties werken zorgorganisaties in de regio Heerenveen al meerdere jaren samen aan het vernieuwen van de zorg om kwalitatief goede zorg bereikbaar te houden. De samenwerking is sterk en er worden mooie stappen gezet, maar we zoeken naar mogelijkheden om de realisatie te versnellen. De lerende  evaluatie biedt hierin een krachtig platform om ervaringen en leervragen uit te wisselen.

 • Doel: verbeteren van de zorg in de acute fase voor kwetsbare ouderen
 • Samenwerkingspartners: o.a. gemeenten (2x), ziekenhuis, GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg), Zorg Centrale Noord, Regionale Ambulance Voorziening, zorg- en welzijnsaanbieders, inclusief huisartsen, VVT verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties), verstandelijk gehandicaptenzorg en GGZ
 • Programma's: i) Coördinatie van zorg; ii) Preventie van zorg; iii) Medicatie-overdracht; iv) Optimaliseren nachtzorg

  Samen Zorg Assen heeft de afgelopen jaren al de nodige positieve resultaten opgeleverd op het gebied van JZOJP. De lerende evaluatie biedt de kans om ervaringen met elkaar te delen, de goed werkende initiatieven ook in andere regio’s te introduceren en richting te geven aan de samenwerking om met elkaar de zorg nog beter en slimmer dichtbij de patiënt te organiseren.”

 • Doel: gezonde en gelukkige bevolking
 • Samenwerkingspartners: o.a. gemeenten (8x), ziekenhuis (c), ondernemers, onderwijsinstellingen, diverse zorg- en welzijnsaanbieders.
 • Programma's: i) Mens centraal; ii) Passend wonen; iii) Gezonde en sterke sociale culturen

  Hoe kunnen we gezamenlijk meer verantwoordelijk zijn voor gezondheid en geluk van de inwoners van onze regio?

 • Doel: duurzame zorg en gezondheid van, voor en met inwoners; de samenwerking streeft ernaar om in 2030 a) de gezondheid in de regio op het gemiddelde landelijke niveau te brengen, b) de kwaliteit van zorg in de Mijnstreek te verbeteren; c) onverklaarbaar hoge zorgconsumptie en zorgkosten naar een genormaliseerd niveau in vergelijking met de rest van Nederland terug te brengen, en d) het ervaren werkplezier voor alle zorgprofessionals in de Mijnstreek positief te beïnvloeden.
 • Samenwerkingspartners: Grote Coalitie Mijnstreek: vertegenwoordiging van inwoners, gemeenten (10x), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), zorgverzekeraar CZ, ziekenhuis, huisartsen, gehandicaptenzorg, GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg).
  Kerncoalitie Care &Cure: vertegenwoordiging van inwoners, ziekenhuis, huisartsen, VVT verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties)- organisaties, zorgverzekeraar CZ.
 • Programma's: Grote coalitie Mijnstreek is gericht op het regionale netwerk en de regionale opgave en KernCoalitie Care&Cure: i) Ouderenzorg, ii) Chronisch zieken, iii) Anderhalvelijnszorg/ centrale triage, iv) Spoedzorg, v) Regionaal Zorgpunt.

  In de Kerncoalitie zijn we bereid om de huidige organisatiestructuren los te laten en te redeneren vanuit en met de patiënt. Uitgangspunt is om binnen de systemen het slimmer te organiseren en bekostigen. Wij zijn op zoek naar kennis en ervaring hiermee bij andere regio’s en willen medewerking bij het doorbreken van de blokkades.

 • Doel:  Amsterdam is in beweging en de zorgvraag beweegt mee. Om te zorgen dat ook in de toekomst iedereen vitaal en gezond kan leven én gebruik kan maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg, bundelen wij onze krachten in Amsterdam Vitaal & Gezond. We ervaren dat we door samenwerken het meest voor de Amsterdammers en onze zorgprofessionals betekenen - vandaag, morgen en in de toekomst. Met concrete stappen leggen we de basis voor de langere termijn. Vanuit een gezamenlijk beeld van de opgave werken we aan een futureproof gezond Amsterdam. Met als uitdagende einddoelen: Alle Amsterdammers gelijke kansen op goede gezondheid en tien gezonde levensjaren extra!
 • SamenwerkingspartnersGemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, zorg- en welzijnsaanbieders verenigd in SIGRA, zorgverzekeraar Zilveren Kruis
 • Programma'sOns motto: groots denken en klein aanpakken. We gaan actief aan de slag terwijl we groots blijven denken over een toekomstbestendig gezond Amsterdam. We werken samen in coalities gericht op vier doelgroepen en vier thema’s.

  Doelgroepen: Ouderen, Mensen met chronische aandoeningenMentale gezondheidJeugd en gezin.
  Thema’s: Digitale zorgArbeidsmarkt en onderwijsGroei van de stadAcute zorg

 • Meer informatie: Amsterdam Vitaal & Gezond 

 • Doel: integrale samenwerking in Twente: Juiste zorg op de juiste plek voor inwoners van de regio Twente
 • Samenwerkingspartners: o.a. gemeenten (14x), zorgverzekeraar-zorgkantoor Menzis, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), schuldhulpverleningsorganisaties, diverse zorg- en welzijnsaanbieders
 • Programma's: i) Jeugdhulp; ii) Integrale ouderenzorg; iii) Schuldenaanpak en armoede; iv) Integrale zorg voor psychisch kwetsbaren; v) Preventie en gezondheidsbevordering; vi) Arbeidsmarktproblematiek; vii) Gedeeld regiobeeld; viii) Gemeentepolis

  Door initiatieven, krachten en inzet slim te verbinden versterken we slagvaardigheid in het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor de inwoners van Twente: van ziekte en zorg naar gezondheid, preventie en gedrag.”