Het 'Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie: POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties, chroom-6 en CARCChemical Agent Resistant Coating' is in volle gang. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Uitvoering van het onderzoek

  • De eerste stap was het helder krijgen van alle vragen die leven en onderzocht moeten worden. Hiervoor zijn vragen verzameld bij alle belanghebbenden via groepsgesprekken, interviews en een online vragenlijst. Ook zijn vragen meegenomen die zijn gesteld tijdens voortgangsbijeenkomsten van Defensie en via e-mail. Dit resulteerde in meer dan 1.400 vragen. 
  • Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft deze 1.400 vragen gebundeld in enkele tientallen onderzoeksvragen. Dat was de tweede stap. Bij dat proces is geen vraag verloren gegaan. De Paritaire Commissie heeft een besluit genomen over welke vragen onderzocht moeten worden en in welke volgorde. 
  • De door de Commissie vastgestelde onderzoeksvragen zijn door de onderzoekers uitgewerkt in een onderzoeksplan. Inmiddels zijn elf onderzoeksplannen vastgesteld door de Paritaire Commissie. Hiermee is stap drie afgerond, tenzij er nieuwe deelonderzoeken en daarmee onderzoeksplannen bijkomen.
  • Bij stap vier in het onderzoek ging het om het onderzoeken en beantwoorden van de onderzoeksvragen. Het boven tafel halen van alle feiten en het zorgvuldig uitvoeren van het wetenschappelijke onderzoek kost tijd. 
  • Tenslotte  ging stap vijf over het informeren over de resultaten vanuit de deelonderzoeken. Deze stap loopt grotendeels gelijk met stap vier; zodra resultaten beschikbaar waren zijn  deze openbaar gemaakt. Op deze manier hoeven mensen niet te wachten tot het volledige onderzoek is afgerond.

Kwaliteit onderzoek

Het onderzoek wordt begeleid en getoetst door een Inhoudelijke Klankbordgroep.

Volgorde van onderzoek

De deelonderzoeken zijn onderverdeeld in algemene vragen en vragen die specifiek zijn voor de situatie bij Defensie. De algemene vragen worden het eerst beantwoord, omdat deze informatie nodig is om de Defensie-specifieke vragen te kunnen begrijpen en beantwoorden. Bovendien zijn de algemene vragen vaak sneller te beantwoorden, zodat de vraagstellers niet onnodig langer op antwoorden hoeven te wachten.

Het onderzoek richt zich eerst op chroom-6 op de POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties. Ook zullen andere gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld CARCChemical Agent Resistant Coating) en andere Defensie-locaties worden onderzocht.