De Europese Unie stelt eisen aan de luchtkwaliteit in de lidstaten. Zo zijn er grenswaarden voor de maximaal toegestane concentraties van fijn stof ( PM10 fijnstof (fijnstof)) en de fijnere fractie van fijn stof ( PM2,5 fijnstof (fijnstof)) in de lucht. De grenswaarden zijn op te vatten als resultaatverplichtingen en hebben een formeel-juridische status. De keuze van de grenswaarden is het resultaat van een afweging van gewenste beschermingsniveau en politieke haalbaarheid.

Regelgeving voor fijn stof (PM10)

  • Een grenswaarde voor het jaargemiddelde: 40 µg/m3 als jaargemiddelde mag niet worden overschreden. Deze grenswaarde beoogt vooral bescherming te bieden tegen de langetermijneffecten van fijn stof.
  • Een grenswaarde voor het daggemiddelde: 50 µg/m3 als daggemiddelde mag op niet meer dan 35 dagen per jaar worden overschreden. Deze grenswaarde is vooral bedoeld om bescherming te bieden tegen de kortetermijneffecten van fijn stof.

Regelgeving voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5)

Voor het jaargemiddelde geldt voor het hele land:

  • een streefwaarde van 25 µg/m3 die geldt vanaf 2010;
  • een grenswaarde van 25 µg/m3 die geldt vanaf 1 januari 2015;
  • een indicatieve grenswaarde van 20 µg/m3 die geldt vanaf 2020.

Voor het jaargemiddelde geldt voor de stedelijke omgeving:

  • een grenswaarde van 20 µg/m3 op basis van metingen op stedelijke achtergrondlocaties die geldt vanaf 2015;
  • een blootstellingsverminderingsdoelstelling van 15-20% tussen 2010 en 2020; voor 2010 gaat hierbij om het gemiddelde van de jaren 2009, 2010 en 2011.

Bijdragen van natuurlijke bronnen

De Europese luchtkwaliteitsrichtlijn bepaalt dat de bijdragen van natuurlijke bronnen aan de concentraties van fijn stof, waaronder zeezout, bij eventuele overschrijdingen van grenswaarden buiten beschouwing mogen worden gelaten. Afhankelijk van de locatie kan het om een correctie van 3 tot 7 µg/m3 gaan.

Regelgeving en gezondheid

De grenswaarden voor fijn stof zijn niet op te vatten als absolute grenzen als het gaat om de effecten voor de volksgezondheid. In feite is er geen drempelwaarde voor de effecten van fijn stof aan te geven.

Meer weten?

Download het achtergronddocument 'Regelgeving' (pdf, 1,7 Mb).