De factoren van invloed op de nauwkeurigheid van de informatie in de kaarten worden hier in woord en getal beschreven.

Factoren van invloed

De kaarten zijn gebaseerd op de best beschikbare informatie, zoals door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gebruikt bij evaluaties en verkenningen. Een aantal factoren is van invloed op de nauwkeurigheid van deze informatie. Naast de nauwkeurigheid van het gebruikte model zijn nog enkele andere bronnen van onzekerheid te noemen. Het detailniveau van de gebruikte informatie over emissiebronnen in binnen- en buitenland kent om praktische redenen zijn beperkingen. Hetzelfde geldt voor meteorologische en omgevingsfactoren die van invloed zijn op de verspreiding van luchtverontreiniging. Binnen een gridcel is bovendien de werkelijke concentratie niet overal gelijk. Een onzekerheidsmarge rond de weergegeven waarden is het gevolg. De onzekerheid bedraagt, afhankelijk van stof en jaar, van 15% tot 30% voor concentraties en van 50% tot 100% voor deposities.

Onzekerheid in concentratie per stof per jaar
 

Onzekerheid (als 1 sigma, %)

2018

2020-2030

Benzeen (C6H6)

30

 

Elementair koolstof (ECEuropean Commission)

- 1)

- 1)

Fijn stof (PM10)

15

15

Fijn stof (PM2,5)

15

15

Koolmonoxide (CO)

20

 

Koolmonoxide (CO), p98 2)

30

 

Ozon (O3)

15

>20

Stikstofdioxide (NO2)

15

15

Zwaveldioxide (SO2)

30

30

1) EC-kaarten zijn indicatief en onzekerheden zijn nog niet bepaald
2) 98-percentiel
Bron: RIVM, 2019

Onzekerheid in depositie per stof per jaar
 

Onzekerheid (als sigma, %)

2018

2020-2030

Totaal stikstof (N)

-50, +100

-50, +100

Potentieel zuur (eq)

50

50

Bron: RIVM, 2019