De factoren die van invloed zijn op de nauwkeurigheid van de informatie in de kaarten worden hier in woord en getal beschreven.

De kaarten zijn gebaseerd op de best beschikbare informatie, zoals door het RIVM gebruikt bij evaluaties en verkenningen. Een aantal factoren is van invloed op de nauwkeurigheid van deze informatie. Naast de nauwkeurigheid van het gebruikte model zijn nog enkele andere bronnen van onzekerheid te noemen. Het detailniveau van de gebruikte informatie over emissiebronnen in binnen- en buitenland kent om praktische redenen zijn beperkingen. Hetzelfde geldt voor meteorologische en omgevingsfactoren die van invloed zijn op de verspreiding van luchtverontreiniging. Binnen een gridcel is bovendien de werkelijke concentratie niet overal gelijk. Een onzekerheidsmarge rond de weergegeven waarden is het gevolg. De onzekerheid bedraagt, afhankelijk van stof en jaar, van 15% tot 30% voor concentraties en van 35% tot 50% voor deposities. In de toekomstige jaren is de onzekerheid in de concentraties en deposities groter dan in de achterliggende jaren. In de kaarten voor 2020 en 2021 is de onzekerheid groter dan gebruikelijk aangezien de COVID maatregelen tot grotere onzekerheden in de emissies hebben geleid.

 
Onzekerheid in concentratie per stof per jaar

Onzekerheid (als 1 sigma, %)

Achterliggende jaren

Toekomstige jaren

Elementair koolstof (EC)

15

>15

Fijn stof (PM10)

15

>15

Fijn stof (PM2,5)

15

>15

Ozon (O3)

15

>15

Stikstofdioxide (NO2)

15

>15

Zwaveldioxide (SO2)

30

>30

 

 

 
Onzekerheid in depositie per stof per jaar

Onzekerheid (als 1 sigma, %)

Achterliggende jaren

Toekomstige jaren

Totaal stikstof (N)

35 

>35 

Potentieel zuur (eq)

50

>50

Bron: RIVM, 2022