Belangrijk bij interpretatie van de resultaten van dit onderzoek
  • De resultaten komen uit een cohortstudie. Dit betekent dat we mensen volgen over de tijd. Sommige mensen blijven meedoen, anderen stoppen, en weer anderen stromen later in. Dit type onderzoek is geschikt om patronen over de tijd te bestuderen (bijvoorbeeld ‘er is een toename in vertrouwen van 15 procentpunt’) en vergelijkingen te maken binnen personen (‘Draagvlak voor 1,5 meter afstand houden is 5 procentpunt lager dan voor regelmatig handen wassen’).
  • Het cohort is demografisch niet representatief voor de Nederlandse bevolking (zie toelichting). Cijfers op één tijdstip, zoals ‘de vaccinatiegraad’ in juli 2021, kunnen afwijken van onderzoeken die op dat moment een representatief sample hebben geworven en gewogen. We beoordelen deze afwijkingen elke ronde t.o.v. de cijfers op het Coronadashboard en die blijken beperkt (0 - 10 procentpunt). Waar deze verschillen wel duidelijk aanwezig zijn, geven we dit aan.

Draagvlak voor de maatregelen

Hoe groot het draagvlak voor maatregelen is, kan een belangrijke aanwijzing zijn voor de mate waarin mensen maatregelen vol gaan houden of niet. Deze pagina laat zien in welke mate mensen achter de maatregelen staan op het moment van invullen van de vragenlijst.

De periode tussen meetronde 14 en 15 (huidige meetronde) viel in de tweede helft van de zomerperiode. De maatregelen in deze periode waren dezelfde als in de periode daarvoor met twee veranderingen: vanaf 8 augustus was voor terugkeer uit landen met een geel, oranje of rood reisadvies een coronabewijs nodig en vanaf 30 augustus konden studenten (MBO middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) middelbaar beroepsonderwijs HBO hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs) hoger beroepsonderwijs , universiteit) onder voorwaarden weer lessen volgen op locatie en gold daar de 1,5-metermaatregel niet meer. De veranderingen in de geldende maatregelen zijn terug te vinden in de tijdlijn van maatregelen voor bestrijding COVID-19.

Meetrondes

Ronde 1: 17-24 april 2020 | Ronde 2: 7-12 mei | Ronde 3: 27 mei - 1 juni | Ronde 4: 17-21 juni | Ronde 5: 8-12 juli | Ronde 6: 19-23 augustus | Ronde 7: 30 september - 4 oktober | Ronde 8: 11-15 november | Ronde 9: 30 december 2020 - 3 januari 2021 | Ronde 10: 10-14 februari | Ronde 11: 24-28 maart | Ronde 12: 5-9 mei | Ronde 13: 16-20 juni | Ronde 14: 28 juli - 1 augustus | Ronde 15: 8-12 september.

Draagvlak om aan maatregelen te houden

Voor de meeste maatregelen is het draagvlak relatief hoog, dat wil zeggen dat meer dan 70% van de deelnemers achter deze maatregelen staat. Het draagvlak is het hoogste voor het zorgen voor voldoende frisse lucht in de woning. Van de deelnemers is 95% het daar (helemaal) mee eens. Hoesten en niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken volgen daarna met respectievelijk 87 en 83%. Het draagvlak is het laagst voor het houden van 1,5 meter afstand (61%) en voor het advies om zo veel mogelijk thuis te werken (55%).

Er zijn drie maatregelen die alleen gelden voor personen die niet volledig beschermd zijn tegen het coronavirus (d.w.z. personen die niet volledig gevaccineerd zijn en het virus niet hebben gehad in het afgelopen half jaar). Het draagvlak voor deze maatregelen wordt alleen gepresenteerd voor deze deelnemers (6% van alle deelnemers).
De drie maatregelen zijn: in quarantaine gaan bij een huisgenoot met klachten, in quarantaine gaan na contact met besmet persoon en testen voor terugreis uit land met code geel/oranje/rood. Van de niet-volledig-beschermde deelnemers is respectievelijk 53, 40 en 33% het daar (helemaal) mee eens.

De cijfers voor het draagvlak van maatregelen als deze nog 6 maanden zouden duren, staan in de tweede tab. Een vergelijking tussen het draagvlak op dit moment en wanneer maatregelen nog 6 maanden duren wordt gemaakt in de laatste paragraaf.

Draagvlak maatregelen

Sla de grafiek Wat is het draagvlak om zich aan de maatregelen te houden over en ga naar de datatabel

* geldt alleen voor personen die niet volledig gevaccineerd zijn of besmet zijn geweest in afgelopen 6 maanden

Draagvlak maatregelen 6 maanden

Sla de grafiek Wat is het draagvlak om 6 maanden aan de maatregelen te houden over en ga naar de datatabel

* geldt alleen voor personen die niet volledig gevaccineerd zijn of besmet zijn geweest in afgelopen 6 maanden

Verandering in draagvlak

Voor veranderingen in draagvlak over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan minimaal twee meetrondes hebben meegedaan. Ten opzichte van de vorige meetronde is het draagvlak voor de meeste maatregelen (licht) afgenomen. De maatregel waarvoor het draagvlak het meest is afgenomen is het houden van 1,5 meter afstand (12 procentpunt). Gevolgd door het zoveel mogelijk thuiswerken (9 procentpunt), het vermijden van drukte en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer (beide 7 procentpunt). Voor alle maatregelen is het draagvlak op het laagste punt tot nu toe, behalve voor het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer.

De cijfers voor het draagvlak van maatregelen als deze nog 6 maanden zouden duren, staan in de tweede tab. In het draagvlak voor over 6 maanden was in meetronde 14 een kleine stijging te zien, maar in de huidige ronde is het draagvlak weer op het niveau van meetronde 13.

Wat als de maatregelen langer gaan duren

In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook uitgevraagd voor de situatie als de maatregelen nog zes maanden zouden duren. Dit kan een indicatie zijn voor de mate waarin mensen zichzelf de maatregelen zien volhouden als ze langer zouden duren.

In de huidige meetronde neemt voor (bijna) alle maatregelen het draagvlak (licht) af als ze nog langer gaan duren. De afname ten opzichte van het draagvlak voor de maatregelen zoals ze nu gelden is het grootst voor het vermijden van drukte (afname van 8 procentpunt), het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer (8 procentpunt) en het houden van 1,5 meter afstand (7 procentpunt).

Voor de drie maatregelen die alleen gelden voor niet-volledig beschermde deelnemers, daalt het draagvlak voor in quarantaine gaan bij huisgenoten met klachten met 10 procentpunt en het in quarantaine gaan na contact besmet persoon met 6 procentpunt als de maatregelen langer duren.

Procentuele afname

Sla de grafiek Verandering in draagvlak als maatregelen langer duren (6 maanden) over en ga naar de datatabel

* geldt alleen voor personen die niet volledig gevaccineerd zijn of besmet zijn geweest in afgelopen 6 maanden