Er zijn verschillende instanties/organisaties in Nederland die zich bezighouden met laagfrequent geluid (LFG). Hieronder vindt u een overzicht van deze organisaties. Elke regio in Nederland heeft de aanpak van LFG-meldingen net wat anders georganiseerd. Daarom kunt u het beste uw GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) om advies vragen waar u het beste terecht kunt. Wellicht kunt u ook contact opnemen met uw omgevingsdienst of gemeente. Vaak kunt u op hun website vinden hoe uw omgevingsdienst en/of gemeente omgaat met LFG-hinder. 

Overheid

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) 

De GGD heeft kennis over de invloed van de omgeving, waaronder LFG, op de gezondheid en kan met u meedenken over uw situatie en weet welke professionals in de regio zijn betrokken bij LFG. Uw lokale GGD vindt u op Home - GGD. Ook is op de website GGD leefomgeving informatie te vinden over LFG.

Omgevingsdienst of gemeente

In elke regio is de rol van de gemeente en de omgevingsdienst rondom LFG een beetje anders ingevuld. U kunt altijd met uw GGD overleggen over uw situatie om te bekijken wat voor u de beste plek is om uw situatie aan te kaarten. Een vuistregel is, dat de omgevingsdienst de beste plek is om te melden als de mogelijke  veroorzaker een bedrijf is. De omgevingsdienst doet dan eventueel een eenvoudige LFG-meting; de gemeente kan dit ook door de omgevingsdienst laten doen. Mogelijk zijn er meer onderzoeken en geluidmetingen nodig. Hoe uitgebreid die onderzoeken zijn, kan per situatie verschillen. Er zijn geen wettelijke verplichtingen voor de gemeente of de omgevingsdienst  voor de aanpak van deze meldingen.

Provincie

Alle provincies hebben een milieuloket. Deze zijn te vinden onderaan de website van GGD Leefomgeving. De provincies nemen in het algemeen zelf geen meldingen van LFG in behandeling, maar kunnen omgevingsdiensten of gemeenten bij de problematiek betrekken of andersom, indien nodig.  Er is een werkgroep geluid van het IPO (interprovinciaal overleg) waar kennis hierover wordt gedeeld.

RIVM

Het RIVM doet onderzoek in opdracht van verschillende ministeries. Het RIVM behandelt geen meldingen over LFG. Wel ondersteunt het RIVM de GGD’en bij vraagstukken op het gebied van milieu en gezondheid, waaronder (laagfrequent) geluid. Dat betekent dat de GGD’en bij het RIVM de nieuwste kennis kunnen opvragen, of kunnen overleggen over meldingen. 
Ook onderhoudt het RIVM voor de GGD’en een meldingensysteem over milieu en gezondheid, waardoor een landelijk beeld ontstaat over het aantal meldingen over LFG dat bij de GGD’en terecht komt.

Zorg

Huisarts

Bespreek uw klachten met uw huisarts. U kunt deze informatie voor de huisarts uitprinten en meenemen.

  1. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een KNO keel-neus-oor (keel-neus-oor)-arts of audioloog. Een medisch onderzoek en een gehoortest kunnen dan uitwijzen of er sprake is van een medische oorzaak.
  2. Controleer de bijwerkingen van de medicatie die u gebruikt en bespreek dit met uw huisarts. Sommige medicijnen beïnvloeden de gevoeligheid voor geluid.
  3. Uw huisarts kan u ook doorverwijzen naar specialistische hulp gericht op het leren omgaan met uw klachten.

Audioloog

Een audioloog bij een audiologisch centrum kan beoordelen of er sprake is van gehoorbeperking als mogelijke invloed of oorzaak bij de LFG-klacht. Ook kan eventueel geprobeerd worden of het gebruik van gehoorapparatuur (hoortoestellen of andere hulpmiddelen) kunnen bijdragen aan het inperken van de ernst van uw klachten.

Hulporganisaties

Let op: Niet alle vormen van hulp worden vergoed, informeer hiernaar bij uw hulpverlener.

GGMD voor doven en slechthorenden

Last hebben van waarnemingen zoals LFG kan - net zoals bij hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) - gepaard gaan met negatieve emotionele, gedragsmatige, lichamelijke en sociale gevolgen en verminderd functioneren. Mogelijke stress hierdoor kan de waarneming negatief beïnvloeden waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. 
Er bestaan behandelingen die gericht zijn om herstel van de last van de klachten mogelijk te maken en het functioneren te verbeteren. Onderdeel van herstel kan zijn dat de emotionele lading en de negatieve betekenisgeving van het geluid af gaat waardoor de hersenen wennen aan het geluid en dit niet meer op de voorgrond komt te staan. GGMD is in Nederland een van de aanbieders van deze behandelingen.

Adelante

Mensen die hinder ondervinden van een laag frequent geluid doorlopen een stapsgewijze benadering. Middels vragenlijsten en metingen thuis wordt eerst gekeken of er een aantoonbare LFG-bron te vinden is. Op het moment dat er geen duidelijk bron is, of wanneer deze niet meteen weggenomen kan worden, is een verwijzing naar Adelante mogelijk. Bij Adelante vindt een uitgebreid gehooronderzoek plaats en wordt vanuit alle gegevens informatie gegeven over ‘horen’ en alle factoren die daarbij een rol spelen. Nieuwe inzichten in hoe wij geluiden wel of niet kunnen waarnemen bieden mogelijkheden om vanuit de persoon zelf oplossingen te vinden, voor de meestal al langer bestaande LFG-klachten. In samenwerking met de GGD’en Limburg en RUD Regionale Uitvoeringsdienst (Regionale Uitvoeringsdienst) Limburg werkt Adelante al sinds begin 2005 samen in de werkgroep LFG Limburg. De wens bestaat om in samenwerking met meerdere partijen een landelijk geprotocolleerde werkwijze voor LFG-hinder op te zetten, op basis van ervaringen en onderzoek.

Zelfhulp 

Grip e-tool

Dit is een digitale hulp voor mensen die aanhoudende lichamelijke klachten hebben (zoals bij hinder door een bromtoon het geval kan zijn), en hun hulpverlener (met een licentie voor Grip). U gaat met behulp van Grip zelf aan de slag met oefeningen die kunnen helpen bij het verminderen of laten verdwijnen van uw klachten. Op basis van vragenlijsten en de antwoorden die u geeft, leert het systeem u kennen. U krijgt vervolgens nieuwe oefeningen aangeboden die bij uw persoonlijke situatie passen. Dit alles wel in overleg met een hulpverlener.

Zelfhulpboek

Het boek ‘Oorzaken’ van A. Lieftink geeft een concrete handreiking om klachten van het gehoor te hanteren. Het is gericht op tinnitus en hyperacusis, maar de manier van aanpak is goed te gebruiken voor iemand met hinder van een bromtoon. ISBN 9789024400553, 2019.

Belangenorganisaties 

Stichting LaagFrequent geluid

Stichting LaagFrequent geluid geeft op zijn website informatie over LaagFrequent geluid, tips hoe hier mee om te gaan, actueel nieuws over laagfrequent geluid. Ook kunt u hindermeldingen doen van LFG.
Stichting LaagFrequent geluid verzamelt alle meldingen (anoniem) om de overheid, gezondheidszorg en wetenschap te wijzen op de ernst van het probleem, de noodzaak tot wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van beleid. Overzichten van deze meldingen inclusief persoonlijke toelichting van melders zijn beschikbaar op de website van de stichting LFG. Daarnaast biedt de website adressen om contact te leggen met lotgenoten of in contact te komen met personen of organisaties die een geluidsmeting kunnen uitvoeren.

  • A. Lieftink. Oorzaken. Actieve zelfhulp bij tinnitus en hyperacusis 2019