Het RIVM heeft in 2021 een overzichtsstudie gepubliceerd van de kennis over (gezondheidseffecten van) laagfrequent geluid (LFG) en aan welke punten aandacht besteed moet worden, zie tekstbox. Op grond daarvan heeft het RIVM voorstellen gedaan voor een onderzoeksprogramma. Het is nog niet duidelijk welke onderdelen daarvan uitgevoerd worden; daarvoor wordt overlegd met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


 

Samenvatting van de verkenning van het RIVM als basis voor uit te voeren onderzoek

Samenvatting van de verkenning van het RIVM als basis voor uit te voeren onderzoek

  • Het aantal mensen dat zich meldt met hinder of klachten die zij toeschrijven aan LFG, neemt de laatste jaren toe. Dat blijkt uit het aantal meldingen bij diverse instanties.
  • Wat opvalt bij meldingen over bromtonen of LFG is de ernst van de klachten van sommige melders. 
    De meeste melders ondervinden hinder en melden soms nog enkele gezondheidseffecten, waarbij de gevolgen voor het dagelijkse leven minimaal zijn. Maar er zijn ook mensen bij wie de hinder dusdanig ernstig is dat het uiteindelijk leidt tot een ernstige aantasting van het welzijn en soms tot maatschappelijke uitval.
  • Baliatsas et al. hebben een systematische review uitgevoerd over gezondheidseffecten van LFG. Dat betekent dat zij zoveel mogelijk eerder uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek hebben bekeken (periode januari 2000 t/m januari 2016) en deze onderzoeken in onderlinge samenhang kritisch hebben bekeken. Zij kwamen tot de conclusie dat blootstelling aan LFG samenhangt met (ernstige) hinder en mogelijk met slaapverstoring. Overige symptomen die bij meldingen worden genoemd, maar waarvoor wetenschappelijk geen onderbouwing is, zijn onder meer: geheugenproblemen, verminderde prestaties, hartkloppingen, duizeligheid en benauwdheid. 
  • Er is nog relatief weinig systematische kennis over LFG-bronnen; veel is anekdotisch. Grofweg vallen de bekende bronnen in te delen in grote bronnen, die veelal ver van woonkernen verwijderd zijn, en kleine bronnen die zich in en om het huis bevinden. We zien een toename van LFG-bronnen in en om het huis. Vaak, maar niet altijd, kan overlast grotendeels voorkomen worden door deze juist te installeren (contactgeluid vermijden).
  • Veel maatregelen zijn gericht op het verminderen van het dB decibel (decibel)(A)-niveau aangezien de normen in dB(A) zijn gesteld. Door het ontbreken van normering voor LFG of bijvoorbeeld een normering in dB(C)-niveau ontbreekt het aan stimulans om LFG-emissies te verminderen.