Wie bepaalt de inhoud van de speerpunten?

De directeur-generaal van het RIVM besluit, in overleg met de Directieraad van het RIVM, over de inhoud van de SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM ) speerpunten. De Chief Science Officers hebben bij de formulering van de speerpuntdoelen de belangrijkste rol.

De rol van de Chief Science Officers (CSO’s) binnen SPR

De directeur-generaal van het RIVM heeft de verantwoordelijkheid voor het SPR overgedragen aan de zes CSO Chief Science Officer (Chief Science Officer)’s. Zij hebben elk een eigen kennisveld dat zij moeten ontwikkelen en SPR draagt daar aan bij. De DG directeur-generaal (directeur-generaal ) RIVM blijft wel eindverantwoordelijk.

Selectie van de projecten 

De selectie van projecten vindt plaats op basis van relevantie en kwaliteit. De toetsing van de voorstellen wordt gedaan door interne en externe deskundigen.

Indienen voorstellen voor SPR

Het RIVM gaat graag samenwerkingen met de buitenwereld aan. Een gezamenlijk project kan door een RIVM-er worden ingediend. Mensen van buiten het RIVM kunnen geen SPR-voorstellen indienen.

Financiering internationale projecten vanuit SPR-budget

Het RIVM vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan internationale kennis over volksgezondheid en milieu en gebruik te maken van kennis uit andere landen. Een deel van het SPR budget is dan ook gereserveerd voor de medefinanciering van internationale projecten. En ook binnen lopende SPR-projecten kan budget worden vrijgemaakt voor internationale activiteiten.

Samenwerking met het bedrijfsleven

Bij het RIVM kan, binnen de geldende regels voor Publieke Private Samenwerking (PPS) en de wettelijke bepalingen (Wet Markt en Overheid), met andere partijen worden samengewerkt. Dat geldt ook voor private partijen.