De effecten van hervormingen in de langdurige zorg geschat met imputatiemethoden gebaseerd op meerdere databronnen (ELIMS, S/210001) Wong, dr. doctor (doctor )ir. A. (Albert)

Inleiding en motivatie

Een breed scala aan administratieve gegevens over een groot deel van de bevolking is beschikbaar voor onderzoek. Deze gegevens bevatten informatie met betrekking tot gezondheid, maar bevatten geen gedetailleerde of specifieke informatie over de gezondheidstoestand. Onderzoekers in de gezondheidseconomie hebben vaak dergelijke gegevens nodig om de effecten van hervormingen van de zorg op uitkomsten zoals zorguitgaven te schatten. Ze vergelijken namelijk uitkomsten tussen individuen die zijn getroffen door de hervorming met individuen die niet getroffen zijn. Dergelijke vergelijkingen kunnen alleen maar leiden tot identificatie van causale effecten wanneer beide groepen een vergelijkbare gezondheid hebben. In het onderzoek is het gebruikelijk om tussen twee uitersten te kiezen: aan de ene kant een analyse op basis van enquêtes met gedetailleerde gezondheidsgegevens voor een kleine steekproef, en aan de andere kant een analyse op basis van administratieve gegevens met zeer beperkte informatie over de gezondheid van de gehele bevolking. Dit project is gemotiveerd door de gedachte dat waardevolle informatie onnodig wordt weggegooid in beide gevallen. Om dit te voorkomen, stellen we methodologie voor om beide soorten databronnen te combineren.

Een dergelijke methode is pas sinds kort toegepast op andere vakdisciplines, en is nieuw in de gezondheidseconomie. Terwijl andere methoden zijn voorgesteld om rekening te houden met ontbrekende variabelen, kan onze methodologie een aantrekkelijk alternatief zijn wanneer meerdere gegevensbronnen beschikbaar zijn die gezamenlijk veel relevante informatie bevatten. Door middel van dit project versterkt het RIVM haar expertise in het omgaan met ontbrekende variabelen, en verbetert het daarmee haar vaardigheden om hervormingen te evalueren. De toepassing van de methodologie op recente hervormingen van de Nederlandse gezondheidszorg zal kennis genereren over hoe deze hervormingen de bevolking hebben beïnvloed.

Doel(en) en onderzoeksvragen

In dit project zullen we een methodologie ontwikkelen om effecten van hervormingen van de gezondheidszorg nauwkeuriger te schatten, door ontbrekende gezondheidsinformatie op een statistisch verantwoorde wijze aan te vullen. We passen deze methoden toe op twee casussen met betrekking tot de hervormingen van de langdurige zorg in Nederland.

Aanpak en methoden

Onze voorgestelde methodologie vereist het schatten van de relatie tussen de gezondheidsvariabelen in de enquêtegegevens en een grote set van administratieve variabelen op basis van de individuen voor wie beide soorten gegevens beschikbaar zijn, het afleiden van welke administratieve variabelen de enquêtevariabelen het beste voorspellen, en het aanvullen van de gezondheid voor de gehele bevolking met behulp van de relatie tussen deze administratieve variabelen en de enquêtevariabelen. Daardoor kunnen we voor de gehele bevolking de effecten van beleidshervormingen schatten, terwijl rekening wordt gehouden met gezondheid als verstorend effect.

Verwachte resultaten

De ontwikkelde methodiek zal worden gedeeld met andere RIVM-onderzoekers, zoals de RIVM onderzoekers van de afdelingen G&M Gezondheid en Maatschappij (Gezondheid en Maatschappij) en VPZ Voeding, Preventie en Zorg (Voeding, Preventie en Zorg), die met soortgelijke kwesties worden geconfronteerd. De casussen zullen kennis genereren die de beleidsmakers zullen helpen bij de verdere hervorming van het Nederlandse zorgstelsel. In het bijzonder worden er suggesties gedaan om zorgkosten in te perken en tegelijkertijd negatieve gevolgen voor de volksgezondheid te voorkomen.

Geplande producten

In ten minste twee wetenschappelijke artikelen en twee presentaties op internationale congressen beschrijven we de methoden die we hebben ontwikkeld en de toepassing van deze methoden op de casussen.