Convergentie in atmosferische verspreidingsmodellen, (Converge, S/122002) Pul, van, dr. doctor (doctor )W.A.J. (Addo)

Aanleiding en motivatie

Een adequate en state of the art modellering van atmosferische verspreiding van stoffen en deeltjes (Atmospheric Dispersion Modelling, ADM) is onontbeerlijk voor een aantal volksgezondheids- en omgevingsthema’s waar RIVM een belangrijke taak vervult: luchtkwaliteit, ongevallen organisatie en assessment van gezondheidseffect van pathogenen in de lucht. De RIVM-expertise en infrastructuur voor de luchtverspreidingsmodellering is versnipperd over verscheidene centra (zoals MIL Milieukwaliteit (Milieukwaliteit), VLH Veiligheid (Veiligheid), Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie), DMG Department of Sustainability, Environment and health (Department of Sustainability, Environment and health)) waarbij verschillende (software) modellen gebruikt worden die alle weer verschillend inhoudelijk en logistiek onderhoud kennen. In dit project willen we de expertise op de luchtverspreidingsmodellering integreren door een kennisplatform te realiseren en na te gaan waar modelharmonisaties mogelijk zijn.

Doel(en)

Het algemene doel van het project is de kennis over de luchtkwaliteitsmodellering binnen RIVM te integreren en de activiteiten hierop te stroomlijnen. Dit zal gedaan worden door een inventarisatie en een SWOT-analyse uit te voeren op het luchtkwaliteitsmodellenpark van RIVM.

Strategische en innovatieve aspecten

Het project bundelt de RIVM-experts op luchtkwaliteitsmodellering met een bottum-up benadering. De specifieke eisen in de verschillende onderzoeksthema’s zullen daarbij leidend zijn zodat er een efficiënte, kostenbesparende en robuuste (kennis)basis ontstaat. Van hieruit kunnen innovaties op het gebied van luchtverspreidingsmodellering sneller geïmplementeerd worden. Het project draagt sterk bij aan twee van de Top10 Internationale prioriteiten van RIVM2020, namelijk: monitoren en modelleren luchtkwaliteit en internationale veiligheid, risico en ongevallen response organisatie.

Geplande resultaten en producten en/of vaardigheden en eindtermen voor expertise

Een overzicht van de luchtverspreidingsmodellen en de technieken die gebruikt worden en een SWOT-analyse daarvan. Een prioriteitenlijst voor verdere acties op het harmoniseren en ontwikkelen van luchtverspreidingsmodellering bij RIVM.

Beoogd vervolg

Aan het einde van het project zal er een SWOT-analyse zijn van de luchtverspreidingsmodellen bij het RIVM waarop een langere termijn modellenstrategie bepaald kan worden. De strategie moet aangeven waar geharmoniseerd kan worden en op welke manier er voor gezorgd kan worden dat er een betrouwbaar en state of the art luchtverspreidingsmodellering bij RIVM aanwezig is. De resultaten van de SWOT-analyse zullen ingebracht worden in de recent opgestarte RIVM-brede modellenstrategie groep MOSTAR.