Integration and innovation of ecological and human health Risk Assessment: Connecting concepts and cases (IRAC, S124003 ), Knecht, dhr. dr. J.A. de (Joop)

Inleiding en motivatie

De huidige methodieken die voor risicobeoordeling van grote aantallen chemische stoffen voor mens en milieu worden toegepast, zijn zeer veeleisend in termen van tijd, geld en diergebruik. Deze methodieken leunen sterk op effecten in dierproeven en genereren te weinig inzicht in de onderliggende toxische mechanismen. Dit leidt tot hoge onzekerheid en verhindert het extrapoleren van kennis naar andere soorten. Hoewel humane en ecologische risicobeoordeling historisch als twee onafhankelijke velden zijn ontstaan, vertonen beide werkgebieden grote overeenkomsten. Dit project beoogt deze overeenkomsten te vergroten en beter te benutten.

Doel(en) en onderzoeksvragen


Het project heeft als doel een flexibel en proefdiervriendelijk concept voor geïntegreerde risicobeoordeling te ontwikkelen, op basis van een verbeterd mechanistisch inzicht in de effecten van chemische stoffen. Meer specifiek zijn de doelen van het project:

  1. de parallellen tussen de humane en ecologische risicobeoordeling te benoemen;
  2. mogelijkheden voor verbetering van kwaliteit en efficiency te identificeren;
  3. een nieuw concept voor geïntegreerde risicobeoordeling te ontwerpen;
  4. de functie en dekkingsgraad van het nieuwe concept voor risicobeoordeling te toetsen en kennislacunes te identificeren;
  5. stakeholders te raadplegen met betrekking tot hun risicoperceptie en hun afweging tussen veiligheid, onzekerheid en ethische kwesties.

Aanpak en methoden

Het project start met een gedetailleerde vergelijking tussen de aanpak van humane en ecologische risicobeoordeling in diverse wettelijke kaders. Overeenkomsten en aanvullende elementen zullen in kaart gebracht worden. Retrospectieve case studies zijn de basis om doublures en kennislacunes in de huidige risicobeoordelingsmethodieken op te sporen. Onderzocht wordt of deze verbeterd kunnen worden met een nieuw concept, gebaseerd op mechanistisch inzicht In de 'mode of action'. De vergelijking tussen de case studies is essentieel om te laten zien hoe de twee methodes presteren ten opzichte van elkaar. Op basis hiervan wordt het concept verfijnd en aangevuld om het acceptabel te maken voor de maatschappij. Gedurende het project wordt met behulp van dialogen en vragenlijsten de interactie met stakeholders gezocht om de acceptatiecriteria te verkennen.

Verwachte resultaten

  1. De basis van een efficiënt, flexibel en 'JR-compliant' raamwerk voor risicobeoordeling;
  2. Betrokkenheid van stakeholders en een meer effectieve risico­ communicatie;
  3. Capacity building door het oprichten van een nieuw RIVM kennisplatform 'Innovatieve Risicobeoordeling' ;
  4. Blauwdruk voor aanvullende studies om nieuwe kwantitatieve risicobeoordeling uit te ontwikkelen en te implementeren in wettelijke kaders;
  5. Gebruik van de resultaten en methoden voor internationale samenwerking en fora zoals OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation for Economic Co-operation and Development), ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency), EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) en WHO World Health Organization (World Health Organization ).

Geplande producten

Conceptueel raamwerk voor een nieuwe geïntegreerde risicobeoordeling; wetenschappelijke publicaties en presentaties op wetenschappelijke congressen.