LAND Management: Assessment, Research, Knowledge base (LANDMARK, E/121518) Rutgers, dhr. dr. M. (Michiel)

Inleiding en motivatie

In het Horizon 2020 programma, (topic SFS-04-2014: Soil quality and function), richt LANDMARK zich op agrarische bodemkwaliteit met verwijzing naar het beheer van vijf bodemfuncties, nl.: 

  1. primaire productie; 
  2. waterhuishouding en zuivering; 
  3. koolstofvastlegging; 
  4. leefgebied voor bodembiodiversiteit en
  5. voedingsstoffen kringlopen en regulatie.

Eerder onderzoek en beleid richten zich vooral op het vergroten van één bodemfuncties of bodembedreiging. Dit heeft geresulteerd in onsamenhangende advisering en regelgeving met betrekking tot bodembeheer (bijv. landbouwkundig advies verschilt van milieu-advies).

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het doel van LANDMARK is om het huidige en potentiële aanbod van vijf bodemfuncties in de EU European Union (European Union ) te kwantificeren, op drie ruimtelijke schalen (boerderij, regio, EU), binnen de randvoorwaarden die het systeem oplegt, zoals bepaald door de eigenschappen van de bodem (diagnostische bodemcriteria), landgebruik (akkerbouw, grasland, bosbouw) en de praktijk van het bodembeheer.

Aanpak en methoden

  1. Ontwikkel een agrarisch Decision Support Tool (DST) voor bodembeheer op bedrijfsniveau dat de vijf bodemfuncties optimaliseert, zowel vanuit landbouwkundig oogpunt (optimaliseren van de opbrengsten) als een ecologisch perspectief (verbeterde prestaties op milieugebied), dat bodemfuncties ondersteunt door bedreigingen van de bodemkwaliteit tegen te gaan;
  2. Ontwerp een monitoringsysteem voor de vijf bodemfuncties, voor toepassing op de regionale schaal, voor een reeks bodemtypes, landgebruik en pedo-klimaatzones;
  3. Ontwikkelen van een beleidskader voor 'Functional Land Management' op Europese schaal, dat is gericht op het duurzaam gebruik van het Europese bodem resource optimaliseren in alle groot landgebruik: grasland, akkerbouw en bosbouw.

Verwachte resultaten

Wetenschappelijke kennis over duurzaam bodembeheer, geharmoniseerd op drie ruimtelijke schalen. Deze integratie zal een samenhangend multi-stakeholder inbreng mogelijk maken voor duurzaam beheer van Europa’s vitale bodem als onderdeel van het natuurlijk kapitaal. Samengevat, zal er een on-farm Decision Support Tool, een monitoring schema en beleidsinstrumenten geleverd worden die allemaal uit dezelfde wetenschappelijke bouwstenen zijn gemaakt. Dit betekent dat het beleid kan worden vertaald in effectief en uitvoerbaar bodembeheer op het landbouwbedrijf, en het zal er ook voor zorgen dat vanuit de bedrijven een zinvolle bijdrage geleverd kan worden aan meerdere nationale en EU-doelstellingen met betrekking tot landbouw, biodiversiteit en milieu.

Geplande producten

Alleen WP3: 4 milestones, 6 deliverables, en 5 wetenschappelijke publicaties.