Systematische identificatie nieuwe risico’s voor drinkwater (PS-DRINK Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply (Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply), S/121014) Wuijts, mw. ir. S. (Susanne)

Inleiding en motivatie

 

In de afgelopen decennia kwamen regelmatig nieuwe risico’s voor drinkwaterbronnen op. Maatschappelijke, economische en klimatologische veranderingen kunnen nieuwe risico’s introduceren voor de volksgezondheid. Het signaleren van nieuwe risico’s, zoals geneesmiddelen in water, leidt vaak tot vragen van burgers. Tot nu toe worden nieuwe risico’s niet systematisch in beeld gebracht. Hierdoor worden nieuwe risico’s soms pas in een laat stadium geïdentificeerd en kunnen omvangrijke beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Anderzijds vormen niet alle nieuwe risico’s ook daadwerkelijk een gezondheidsrisico.

Systematische identificatie en geïntegreerde microbiologische- en chemische risicobeoordeling past in het speerpunt Geïntegreerde Risicobenadering. Dit voorstel draagt ook bij aan het  speerpunt Risico Communicatie door een verbeterd begrip van risico perceptie en de effecten van verschillende risico communicatiestrategieën. Hiermee kunnen burgers en beleidsmakers beter onderbouwde keuzes maken.

De vernieuwende elementen zijn:

  1. de systematische analyse van nieuwe risico’s door informatie te combineren vanuit literatuur, monitoring, productregistraties en stakeholders;
  2. de geïntegreerde prioritering van microbiologische en chemische risico’s;
  3. het verwerken van risico perceptie en risico communicatie in de ontwikkelde methode.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het doel van dit project is om een geïntegreerde methode te ontwikkelen waarmee systematisch nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening kunnen worden geïdentificeerd, beoordeeld en geprioriteerd en om hiervoor effectieve communicatiestrategieën te ontwikkelen. De onderzoeksvragen hierbij zijn:

  1. Welke nieuwe risico’s voor drinkwater worden geïdentificeerd bij systematische screening van verschillende informatiebronnen?
  2. Hoe kunnen deze microbiologische- en chemische risico’s worden geprioriteerd?
  3. Hoe kunnen de meest geprioriteerde risico’s worden gekwantificeerd en welke maatregelen zijn mogelijk?
  4. Welke vragen zijn er bij burgers ten aanzien van nieuwe risico’s voor drinkwater? Wat zijn hiervoor effectieve communicatie strategieën?

Aanpak en methoden

We gebruiken data van wereldwijde trends, literatuur, monitoring, productregistratiesystemen en stakeholders om nieuwe risico’s systematisch in beeld te brengen. Het resultaat van deze analyse vormt de basis voor een geïntegreerde risico vergelijking en prioritering. Hiervoor wordt de multi-criteria beslissingsanalyse (MCDA) verder uitgewerkt zodat het mogelijk is om chemische- en microbiologische risico’s onderling te prioriteren. Deze eerste rangorde zal verder worden gekwantificeerd en effecten van maatregelen beoordeeld. Voor de als meest prioritair beoordeelde risico’s worden twee praktijkonderzoeken uitgevoerd. Hierin worden een kwantitatieve risicobeoordeling en een evaluatie van maatregelen uitgevoerd, ondersteund door monitoring. De praktijkonderzoeken worden ook gebruikt om ervaring op te doen met verschillende risico-communicatiestrategieën.

Verwachte resultaten

De resultaten van PS-DRINK Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply (Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply) zijn bruikbaar voor overheden, drinkwaterbedrijven en burgers; met deze methode kunnen nieuwe risico’s systematisch worden geïdentificeerd, vergeleken en beoordeeld en de effecten van maatregelen geëvalueerd. Het project versterkt de positie van het RIVM in het nationale- en internationale (drink)waterwerkveld.

Geplande producten

Promotieonderzoek, waaronder vier wetenschappelijke publicaties. Een methode om nieuwe risico’s te identificeren en te prioriteren en strategieën te beoordelen.