Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen op toxische stoffen in voedsel (SEATS Socio-Economic Assessment of regulatory measures on Toxic Substances in food (Socio-Economic Assessment of regulatory measures on Toxic Substances in food), S/133009) Ossendorp, dr. B.C. (Bernadette)

Aanleiding en motivatie

Voedselgerelateerde wetgeving vormt een ingewikkeld raamwerk. De essentie van de verschillende Verordeningen die betrekking hebben op chemische voedselveiligheid is het vaststellen van voedselveiligheidstandaarden die aangeven wat de maximale waarde van een ongewenste stof is in ons voedsel. Besluitvorming over deze voedselveiligheidstandaarden vindt voornamelijk plaats op internationaal niveau (EU European Union (European Union ) en wereldwijd), en is gebaseerd op een kwantitatieve risicobeoordeling. Toch zijn er ook andere factoren die een rol kunnen spelen tijdens de besluitvorming, zoals maatschappelijke en economische overwegingen. Op dit moment is er weinig tot geen ervaring in de EU (en binnen het RIVM) met het schatten van kosten die de verandering van een voedselveiligheidsstandaard met zich meebrengt. Een inventarisatie van methodieken die een maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen in de chemische voedselveiligheid kunnen uitvoeren is zeer gewenst.

Doel(en)

Dit project is een strategische verkenning waarin de expertise van verschillende RIVM-domeinen bij elkaar gebracht wordt om zo tot een nieuwe methodiek te komen.
Het project omvat zeven verschillende stappen om tot het uiteindelijke doel te komen, het ontwikkelen van een methodiek om een maatschappelijke kosten-baten analyse van  beleidsmaatregelen in de chemische voedselveiligheid uit te kunnen voeren.  De methodiek zal worden getest met twee stoffen, een pesticide (een stof die bewust wordt toegevoegd in de voedselketen), en lood (een milieucontaminant).

Strategische en innovatieve aspecten

Relevante ervaring uit drie verschillende RIVM centra zal worden geïntegreerd en gebruikt. Centrum VPZ Voeding, Preventie en Zorg (Voeding, Preventie en Zorg): kennis van de risicobeoordeling van chemische stoffen in voedsel, risico-baten analyse, kosten-baten analyse en kosteneffectiviteits analyse. Centrum VSP Veiligheid Stoffen en Producten (Veiligheid Stoffen en Producten): toelating van industriële chemicaliën, REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals ) (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Centrum Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie): microbiologische voedselveiligheid (QMRA Quantitative microbial risk assessment (Quantitative microbial risk assessment); Quantitative Microbiological Risk Assessment). Tot nu toe was er weinig interactie tussen de centra over deze thema’s.
Het combineren en vergroten van kennis zorgt voor een beter uitgerust RIVM dat om moet gaat met de politieke en maatschappelijke druk om de blootstelling aan schadelijke stoffen in voedsel kosteneffectief te verminderen. Daarbij past het voorstel binnen de overkoepelende doelstellingen van de RIVM strategische thema’s “geïntegreerde risicobeoordeling (IRA-2)” en “gezondheidseconomie (HEC)”.

Geplande resultaten en producten en/of vaardigheden en eindtermen voor expertise

Het verwachte resultaat bestaat uit een inventarisatie van methodieken die gebruikt kunnen worden om een maatschappelijk-economische beoordeling uit te voeren van de effecten van beleidsmaatregelen op toxische stoffen in voedsel. De meest geschikte methodiek wordt getest met twee stoffen (pesticide en lood). Indien kennis mist wordt dit geïdentificeerd, en er zal een wetenschappelijk artikel of een RIVM rapport worden geproduceerd.

Beoogd vervolg

De resultaten van dit project worden gedeeld en bediscussieerd met de huidige contactpersonen die werken aan chemische voedselveiligheid in programma 5, 9, 10 (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )/VGP Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie), NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en EZ Economische Zaken (Economische Zaken) respectievelijk) om een zo groot mogelijke verspreiding te waarborgen. Daarbij worden de resultaten ook gedeeld met het internationale netwerk.