Praktische aanpakken voor burgerbetrokkenheid bij het monitoren van de publieke gezondheid en bij Health Impact Assessment - een verkenning van 'Burgerwetenschap' benaderingen (Citizen Science, S/015026) Broeder, den, drs. J.M. (Lea)

Inleiding en motivatie

In Nederland hebben burgers geen actieve inbreng in onderzoek in de publieke gezondheid. De bestaande kennisbasis berust vooral op kwantitatieve epidemiologische gegevens. De visie van burgers neemt maar een kleine plek in. Daardoor blijven mogelijke oplossingen voor volksgezondheidsvraagstukken en kansen om de gezondheid van groepen mensen te verbeteren buiten beeld. Dit project heeft als doel het bestaande kennisproces te verrijken door burgers actief hierbij te betrekken, vanuit een ‘Citizen Science’ aanpak. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan het ontstaan van ‘sociaal robuuste’ kennis.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het doel van het project is om methoden te ontwikkelen en testen waarmee burgers zelf actief kunnen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. In meer detail zijn de doelen:

  • Een methode te ontwikkelen en testen om burgers bij onderzoek in de publieke gezondheid te betrekken.
  • Een methode te ontwikkelen en testen om op lokaal niveau burgers te betrekken bij monitoren van gezondheid
  • Een methode te ontwikkelen en testen voor participatieve Health Impact Assessment (community based HIA Health Impact Assessment (Health Impact Assessment)).

Aanpak en methoden

Het project bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Wij ontwikkelen een theoretisch kader van waaruit we kunnen werken. We voeren daarnaast pilots uit om dit kader in de praktijk toe te passen. Deze pilots leveren zelf ook weer input voor verdere theorievorming. Theorie en praktijk versterken elkaar dus wederzijds.

De pilots voeren we op lokaal niveau uit, in Amsterdam Nieuw-West en op minimaal één andere testlocatie. De werkwijze is die van het actie-onderzoek. Dat houdt in dat partners waarmee we op lokaal niveau samenwerken grote inbreng in de pilots hebben. Deze inbreng, evenals de participatie van burgers, vergt van de RIVM-onderzoekers een flexibele opstelling.

Naast de pilots organiseren we ook een –interne- training in community based werken in health Impact Assessment.

Verwachte resultaten

We hopen met dit project meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en moeilijkheden bij participatieve onderzoeksmethoden, ofwel Citizen Science, in de publieke gezondheid. We ontwikkelen in het bijzonder kennis en expertise op het gebied van participatie bij Health Impact Assessment.

Geplande producten

  • Publicatie over theoretisch raamwerk voor citizen science in de publieke gezondheid
  • Werkwijze voor burgerparticipatie bij kennisproductie in de publieke gezondheid
  • Publicatie over pilots met community based monitoren van gezondheid
  • Rapport van de training community based Health Impact Assessment
  • Publicatie over pilots met community based Health Impact Assessment
  • Proefschrift