Gezond, veilig en duurzaam: een integrale benadering van visconsumptie (FISSH Fish Integrating Sustainability, Safety and Health (Fish Integrating Sustainability, Safety and Health), S/133017) Hoekstra, ir. J. (Jeljer)

Inleiding en motivatie

Veilig en gezond en duurzaam geproduceerd voedsel is een prioriteit voor elke moderne samenleving. Vis is een voedingsmiddel waarbij deze perspectieven tegengestelde uitkomsten geven. Vis is gezond, maar is ook verontreinigd en er spelen diverse duurzaamheidsproblemen.
Visconsumptie, beschouwd vanuit de verschillende invalshoeken is een ingewikkeld probleem. Door het zoeken van methoden waarin de verschillende perspectieven tegen elkaar kunnen worden afgewogen kunnen beleidmakers beter geïnformeerde beslissingen met betrekking tot visconsumptie nemen.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het project richt zich op de beschrijving (en weging) van de gezondheid, veiligheid en duurzaamheidsaspecten van visconsumptie en productie en ontwikkelt methoden om de conflicterende belangen van de drie perspectieven tegen elkaar af te wegen.

Aanpak en methoden

Literatuuronderzoek, consultatie met experts. Kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van gezondheid, veiligheid en duurzaamheidsaspecten van visconsumptie. Ontwikkeling van maten, indexen, multi-criteria analyse, levenscyclusanalyse

Verwachte resultaten

  • Meer inzicht in gezondheid, veiligheid en duurzaamheidsaspecten van visconsumptie.
  • Ontwikkeling van afwegingsmethoden voor vis en mogelijk toepasbaar voor andere voedingsmiddelen.
  • Meer ervaring met multi-criteria analyse.

Geplande producten

  • Deelrapport voor de kennissynthese Voedsel.
  • Wetenschappelijk artikel.
  • Verbeterde besluitvormingsmethode voor consumenten en beleidsmakers.