Verkenning van de generatie-specifieke analyse van gezondheid en zorg (Generation H, S/133014) Picavet, dr. H.S.J. (Susan)

Aanleiding en motivatie

De ouderen van nu zijn anders dan die van enkele decennia terug en de ouderen van de toekomst zullen ook weer anders zijn. De bevolkingsgroei, de globalisering, de digitalisering, de moderne gezondheidszorg en de ongekende welvaart zijn voorbeelden van de zeer grote veranderingen van de afgelopen 100 jaar die ook de gezondheid hebben beïnvloed. De huidige generaties hebben hier allemaal mee te maken gehad maar wel in verschillende levensfasen, en zo kunnen deze veranderingen verschillend uitpakken per generatie. Van de levensverwachting weten we dat deze toeneemt met elke jongere generatie, maar we weten eigenlijk weinig over de andere generatie-specifieke uitdagingen voor gezondheid en zorg. Hoe verschillend zijn die uitdagingen voor de verschillende generaties? Kunnen we generaties daarnaar typeren, zoals de ‘tabak generatie’ of ‘de overgewicht generatie’?

Doel(en)

Met dit expertiseontwikkelingsproject willen we nagaan of een generatie-specifieke analyse van gezondheid en zorg mogelijk en zinvol is, en of deze nadere investering verdiend vanuit het RIVM.
We zullen werken aan:

  • Opbouwen van kennis en een netwerk op dit thema, nationaal en internationaal (contact leggen met diverse experts en bezoek aan relevante congressen);
  • Uitwerken van een methode voor een generatie-specifieke analyse van gezondheid en zorg (maken van een schets van zowel een conceptueel als analytisch model);
  • Toepassen van het generatie analyse op één aansprekend voorbeeld (het uitwerken van voorbeeldanalyse met ‘echte ‘ data);
  • Formuleren van de maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke relevantie van de generatie benadering en de onderzoeksagenda (organiseren van een discussie bijeenkomst met diverse Nederlandse (en eventueel internationale) experts);
  • Het maken van een opzet voor een nieuw onderzoeksvoorstel voor een uitgebreide generatie analyse van gezondheid en zorg in Nederland.

Strategische en innovatieve aspecten

Het verkennen van de ‘generatie blik’ geeft nieuwe inzichten voor de toekomst van de gezondheid en het beroep op zorg, te gebruiken bij monitoring, modelering en beleidsadvisering en draagt daarmee bij aan kennis voor de uitvoering van de kerntaken van het RIVM. Inzicht in toekomstige trends en ontwikkelingen is in het bijzonder relevant vanwege de actuele uitdagingen voor de organisatie en financiering van de zorg en de mogelijke generatieconflicten in deze.
Ook draagt het project bij aan ‘één RIVM’, vanwege het verbinden van kennis en onderzoek vanuit verschillende (RIVM) disciplines. Tevens stimuleert het project samenwerking van het RIVM met verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten en kan bijdragen aan nieuwe samenwerking.

Geplande resultaten en producten en/of vaardigheden en eindtermen voor expertise

Naast het geven van inzicht in het belang van de generatie-specifieke kijk voor de huidige en toekomstige gezondheid en zorg (kosten) van de Nederlandse bevolking, zal de methode van de generatie-specifieke analyse worden ontwikkeld, beschreven en worden toegepast in een voorbeeld analyse, kwalitatief en kwantitatief. Tevens levert het een nieuw 'netwerk' van deskundigen op.
Specifieke producten zijn: een interne rapportage, een presentatie (lunch lezing) en een internationale publicatie van de voorbeeldanalyse.

Beoogd vervolg

Als aannemelijk kan worden gemaakt dat het toepassen van de generatieanalyse relevant is voor het versterken van het inzicht in ontwikkelingen van gezondheid, ziekte en zorg, dan bestaat het vervolg op dit capacity building-project uit een uitgebreider onderzoek.