SPS, E/131502, (BRIDGE) BRIDGE-Health: Gezondheidsindicatoren voor de EU European Union (European Union ) Achterberg, dhr. dr. P.W. (Peter)

Inleiding en motivatie

Het BRIDGE-Health project zorgt voor de continuering van eerdere succesvolle EU European Union (European Union )-projecten op het gebied van gezondheidsinformatie en indicatoren. Het wil de basis leggen voor de infrastructuur van een EU-breed gezondheidsinformatie systeem.  Eén onderdeel ervan wordt onder leiding van het RKI Robert Koch Instituut (Robert Koch Instituut) (Berlijn) door RIVM en RKI samen uitgevoerd. Eerder werk aan de ‘European Common Indicator Set’ (ECHI European Core Health Indicators (European Core Health Indicators)) willen we versterken, vernieuwen en verbreden en de vroegere netwerken van nationale experts reactiveren en versterken.  Het werk dat het RIVM in dit project doet zorgt ervoor dat Nederland en het RIVM een leidende rol kunnen spelen bij de opstelling van de core-set van indicatoren waarmee onze volksgezondheid en zorg vanuit het EU-perspectief vergeleken worden.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het werk van het RIVM in dit project kent twee aspecten. Enerzijds is er het doel om een uitgebreid en systematisch overzicht (‘indicator repository’) te maken van bestaande internationale indicatorensets, zoals die eerder door internationale organisaties en instituten en in eerdere door de EU-gesubsidieerde onderzoeksprojecten zijn opgesteld voor diverse onderdelen van de volksgezondheid en zorg. Anderzijds zal de huidige shortlist met zogenaamde ECHI-indicatoren worden geëvalueerd op zijn historische en mogelijk toekomstige doelen. Daarbij wordt samengewerkt met andere onderdelen van het BRIDGE-project waarin onder andere indicatoren voor ‘health system performance assessment’ (HSPA) zullen worden voorgesteld. Het RIVM draagt bij aan de strategische besluitvorming in andere delen van het BRIDGE-project.

Aanpak en methoden

Ten behoeve van de ‘indicator repository’ zal er een ‘mapping’ exercitie plus literatuuronderzoek worden gedaan. Internationale experts en organisaties zullen om input worden gevraagd, waarna de uitkomsten in samenvatting aan een groep experts ter beoordeling zullen worden voorgelegd.
Voor de evaluatie van indicatoren zal een evaluatie raamwerk worden opgesteld, dat consistent is met nu gangbare methoden van evaluatie en toetsing van sets gezondheidsindicatoren tegen hun doelen en selectiecriteria.

Verwachte resultaten

Een beter overzicht van relevante gezondheidsindicatoren voor de EU en haar lidstaten die goede vergelijkingen van volksgezondheid en zorg ondersteunen. Een blijvende centrale rol voor het RIVM in de processen rond gezondheidsinformatie en indicatoren in Europa.

Geplande producten

Een eerste rapport beschrijft de inhoud van een Europese ‘health indicator repository’.
Een tweede rapport beschrijft de evaluatie van de ECHI-shortlist met enerzijds suggesties voor een reductie van de bestaande indicatorenlijst en anderzijds opties voor nieuwe indicatoren. Het schrijven van een artikel over de bevindingen ligt in de lijn der verwachtingen.