Het bevorderen van de besluitvorming bij kankerscreening: rekening houden met de behoefte aan en presentatie van informatie (CANEPRES, S/133011) Uiters, A.H. (Ellen)

Inleiding en motivatie

Preventieve gezondheidskeuzes over het wel of niet deelnemen aan kankerscreening zijn complexe beslissingen. Bestaande gezondheidscommunicatie heeft minder kans van slagen als het niet rekening houdt met de behoefte aan informatie van mensen voor het maken van een weloverwogen keus. Dit project beoogt bij te dragen aan het optimaliseren van de voorlichting verstrekt door het RIVM door de theorievorming en bestaande expertise over de behoefte aan en presentatie van informatie over kankerscreening verder uit te bouwen.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het project is gericht op het verkrijgen van inzicht in de doelen en informatiebehoefte van de doelgroep bij kankerscreening. De bedoeling is dat dit bijdraagt aan het presenteren van informatie die het meest relevant is voor mensen die een keus met betrekking tot deelname aan kankerscreening moeten maken. Daarnaast willen wij ook ingaan op hoe deze informatie moet worden geformuleerd en gepresenteerd, opdat het besluitvormingsproces wordt bevorderd. Rekening houdend met de uiteenlopende behoefte en competenties van de doelgroep.
De specifieke onderzoeksvragen zijn:

  • Nagaan welke preventieve gezondheidsinformatie mensen nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen over deelname aan kankerscreening en mogelijke verschillen hierin tussen sociaaleconomische groepen?
  • Zicht krijgen op in hoeverre de ervaren informatiebehoefte van de doelgroep overeenkomt met de mening van experts over wat essentiële informatie is die verstrekt zou moeten worden bij voorlichting over kankerscreening?

Aanpak en methoden

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zal de volgende benadering worden gevolgd

  • Een systematische search van de literatuur en focusgroep interviews met de doelgroep om zicht te krijgen op de belangrijkste doelen, informatiebehoefte en mentale modellen die mensen toepassen. Hierbij zal specifiek aandacht zijn voor eventuele verschillen tussen sociaaleconomische groepen.
  • De mentale modellen van de doelgroep zullen gerelateerd worden aan de mening van experts over essentiële informatie die verstrekt zou moeten worden met inachtneming van de doelen en informatie behoefte van de doelgroep.
  • Het verwerken en begrip van de meest essentiële onderdelen van de informatie (volgens de doelgroep en experts) zal empirisch worden getest door middel van een eye tracking experiment.

Verwachte resultaten

Het project zal bijdragen aan de kennis over gezondheidsvoorlichting en besluitvormingsprocessen over kankerscreening. De resultaten zullen de basis vormen voor aanbevelingen over het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, geschikte middelen hiervoor en mogelijke behoefte aan segmentatie van doelgroepen.

Geplande producten

Een proefschrift en een rapport over de best practices en aanbevelingen over de presentatie en vormgeving van gezondheidsvoorlichting over kankerscreening.