Governance: snelle en langzame processen (GRASP, RIC S/111002) Devilee, J.L.A. (Jeroen)

Aanleiding en motivatie

In het risicomanagementproces is het RIVM sterk afhankelijk van andere actoren. In de afgelopen jaren heeft het RIVM in toenemende mate ervaring opgebouwd met het betrekken van stakeholders bij infectieziekten, kennisplatformen en deliberatieve dialogen. Echter, experts op het RIVM erkennen dat de betrokkenheid van stakeholders in sommige velden ontbreekt. Daarnaast wordt gevoeld dat: 1) de expertise met betrekking tot governance benaderingen in het RIVM beter gedeeld en versterkt kan worden en 2) bestuurskunde en science & technology studies de praktische kennis over governance in het RIVM kunnen versterken.

Doelen

Het project heeft als doel om in het RIVM de kennis en vaardigheden te vergroten om risico governance projecten te doorgronden en uit te voeren. Dit zal bereikt worden door:

  • Het integreren van de bestaande kennis in het instituut
  • Het uitvoeren van drie systematische netwerkanalyse teneinde de positie van de twee RIVM centra, namelijk LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)(Landelijke Coördinatie Infectieziekten) en VLH Veiligheid (Veiligheid) (Veiligheid) beter te kunnen begrijpen
  • Het ontwikkelen van een methodologie voor stakeholder identificatie als basis voor het betrekken van stakeholders in complexe risicogovernance projecten
  • Het organiseren van oplossingsgerichte workshops waarin externe experts gevraagd zullen worden om het RIVM te ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor issues die zij in hun governance projecten tegengekomen zijn (met casussen uit verschillende centra: CiB, VLH, DMG Department of Sustainability, Environment and health (Department of Sustainability, Environment and health) en VZV varicellazostervirus (varicellazostervirus))
  • Het organiseren van co-creatie workshops met experts uit de domeinen infectieziekten bestrijding, milieu en veiligheid, en volksgezondheid om draagvlak te vinden onder dossierbeheerders voor mogelijke verbeteringen van de tot dan toe gevolgde aanpak.

Strategische en innovatieve aspecten

Dit project kan bijdragen aan het bereiken van de RIVM 2020 doelstellingen door het vergroten van bewustzijn over en de vaardigheden in risico governance. Hiermee bedoelen wij risico management in samenwerking met andere stakeholders. Innovatief is de ontwikkeling van een strategie voor snelle stakeholders identificatie, als basis voor stakeholder betrokkenheid en gerichte risico communicatie.

Geplande resultaten en producten en/of vaardigheden en eindtermen voor expertise

  1. In- en overzicht van de beschikbare kennis over risico governance processen in het RIVM ;
  2. Identificatie van externe experts die in staat zijn om RIVM dilemma’s in risico governance processen te begrijpen en ondersteuning kunnen leveren bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen (rapport);
  3. Drie gevisualiseerde netwerken om conclusies te kunnen trekken over de positie van twee operatieve eenheden (CIB en VLH) in het eigen netwerk;
  4. Een wetenschappelijke publicatie in een tijdschrift voor Risk Governance;
  5. Op onderzoek en praktijkervaring gebaseerde input voor de RIVM academy (in overleg).

Beoogd vervolg

De resultaten zijn bruikbaar voor de verdere ontwikkeling van risico governance en risico communicatie projecten. Voorbeelden hiervan zijn het beheersen van de uitbraak van infectieziekten, het beheersen van milieu incidenten, voortzetting van kennisplatformen, beheersing van de opkomst van antimicrobiële resistentie en de ontwikkeling van een Ziekte van Lyme Expertise Centrum.