PARTICIPATE, RIVM doet mee! (PARTICIPATE, S/121008) Poll, van, dr. H.F.P.M. (Ric)

Aanleiding en motivatie

In de afgelopen jaren zijn overheden steeds vaker geconfronteerd met incidenten op het gebied van voedselveiligheid, arbeidsomstandigheden, veiligheid of milieukwaliteit. Kenmerkend voor dergelijke voorvallen is dat ze een veelvormigheid aan kennis en kunde vereisen. Vroeger volstond een (risico)analyse op basis biomedische of natuurwetenschappen. Tegenwoordig wordt steeds meer het belang van de inbreng van de sociale wetenschappen onderkend. Steeds meer instituten hebben dergelijke expertise ontwikkeld. Deze kennis wordt toegepast in aanvulling op de bestaande expertise waarmee de ‘evidence-base’ van de risicoanalyse wordt versterkt.
Maar er kan meer!

Doel(en)

De ‘Paris Risk Group (PRG)’ is een netwerk van onderzoekers die werkzaam zijn in de sociale wetenschappen bij overheidsinstituten in heel Europa, betrokken bij risicoanalyse en –management. Het algemene doel is het bevorderen van de inbreng van sociale wetenschappen, naast de traditionele wetenschappelijke disciplines, om uiteindelijk bestaande benaderingen te herzien en een breder palet aan evidentie te integreren.
Specifieke doelen voor dit project zijn:

  • deelname aan het netwerk
  • organiseren van de derde netwerkbijeenkomst in 2015
  • organiseren van een aantal master classes

Strategische en innovatieve aspecten

Het is van strategisch belang voor het RIVM om te investeren in de sociale wetenschappen, zeker gelet op de rol van het RIVM in een veranderende samenleving. Het RIVM heeft een strategische positie, inclusief die van ‘trusted advisor’ en is daarom meer dan alleen een voorziening voor kennis. Om de strategische taak goed te kunnen vervullen moet het RIVM in staat zijn om maatschappelijke vraagstukken te analyseren en te verhelderen en behulpzaam zijn met oplossingsrichtingen.

Geplande resultaten en producten en/of vaardigheden en eindtermen voor expertise

Onderkennen en delen van ‘best-practices’ – Identificeren van onderzoeksbehoeften – Opbouw en onderhoud van het netwerk – Een gemeenschappelijke gereedschapskist voor kennis, methoden en instrumenten – Uitdragen van de toegevoegde waarde van sociale wetenschappen voor risicoanalyse – Een helpdesk functie onderhouden – Een brug vormen tussen universiteiten en onderzoeksinstituten – Publiceren op gezamenlijke onderwerpen.

Beoogd vervolg

Continuering en verzelfstandiging van het netwerk.