Discussie en onderzoek met het publiek via een generiek interactief online platform (To gather, S/111003) Beaujean, drs.ing. D.J.M.A (Desirée)

Inleiding en motivatie

Het RIVM wil midden in de samenleving staan. Dat gaan we met deze voorstudie doen! Via een online platform gaan we luisteren naar, discussiëren en onderzoek doen met die samenleving, zodat we weten wat er leeft. In onze voorlichting en ons onderzoek kunnen we daar dan op aansluiten.

Doel(en)

In deze voorstudie gaan we onderzoeken hoe en óf we een online platform gaan maken vanuit het RIVM. Een online platform waar iedereen die met het RIVM wil praten terecht kan, zowel burgers als professionals. Men kan ook deelnemen aan onderzoek via agendasetting en prioritering van onderwerpen voor onderzoek. Het uiteindelijke doel is om inzicht te krijgen in de perceptie en interpretatie van onze (risico-)communicatie, de impact ervan op keuzes en gedrag van burgers en professionals. Hiermee kunnen we dan onze (risico-)communicatie verbeteren. Dit inzicht ontbreekt nu vaak omdat we geen (standaard-)methode hebben om naar het publiek te luisteren. Daarnaast sluit ons onderzoek niet altijd aan bij wat de grote problemen zijn voor de samenleving. Met burgerparticipatie bij onderzoek gaan we hier verandering in brengen. Dit alles zal leiden tot meer begrip van experts voor burgers en hopelijk ook andersom, van burgers voor experts, waardoor zij meer vertrouwen zullen krijgen in de produkten van het RIVM.

Innovatieve aspecten

Luisteren naar, discussiëren en onderzoek doen met de samenleving via een laagdrempelig en toegankelijk online platform is nieuw voor het RIVM.

Aanpak, externe partners, geplande resultaten en producten en verdienmodel

Ervaringen van anderen: We gaan praten met diverse nog nader te bepalen interne en externe deskundigen die ervaring hebben met het opzetten van een online platform, online discussiëren (via een platform) en burgerparticipatie bij onderzoek (zoals Reint Jan Renes (Hogeschool Utrecht),  Jacqueline Broerse (VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit)) en Tineke Abma (VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam)).
Experimenteren: Op basis van de analyse van de gesprekken met deskundigen en hun ervaringen gaan we experimenteren met online discussies via de RIVM-website. We kiezen een onderwerp dat iedereen aan kan gaan (bijvoorbeeld ebola) om zo ervaring op te doen of hier behoefte aan is en wie zich aanmeldt voor de online discussies. We zullen verschillende wervingsstrategieën (zoals Twitter, Facebook, de RIVM-website, offline aankondigingen) uitproberen zodat we ervaring krijgen wat het beste werkt. Het gaat niet om representativiteit van de deelnemers, maar je wilt het liefst wel een mix van verschillende typen mensen om zoveel mogelijk verschillende meningen te horen. We gaan de discussie een aantal weken laten lopen en daarna analyseren. Na afloop evalueren we de discussie door de deelnemers te vragen wat ze ervan vonden, wat ze eraan gehad hebben, etc.
We gaan ook ervaring opdoen met de eerste twee fasen van burgerparticipatie bij onderzoek namelijk agendasetting en prioritering van onderwerpen voor onderzoek.

Beoogd vervolg

Op basis van deze twee experimenten (discussie en burgerparticipatie) die we in 2015 gaan doen én de gesprekken met de deskundigen gaan we samen met RIVM’ers, publiek en professionals bepalen of en hoe we hiermee verder gaan na 2015.