Wie is gevoelig voor smog?

Wie is gevoelig voor smog?

Vooral mensen met chronische aandoeningen aan longen, hart en vaten kunnen (ergere) klachten krijgen als sprake is van smog. Daarnaast is het risico op effecten verhoogd bij ouderen, kinderen en mensen die een zware inspanning leveren.

Hoe kan ik gezondheidsklachten als gevolg van smog verminderen?

Hoe kan ik gezondheidsklachten als gevolg van smog verminderen?

Als u gevoelig bent voor smog kunt u klachten voorkomen door zware inspanning te vermijden of activiteiten op een ander tijdstip uit te voeren. U kunt in overleg met een arts ook uw medicijngebruik tijdelijk aanpassen. Bij smog door ozon kunt u uw blootstelling ook verminderen door ’s middags en in de vroege avond binnen te blijven. Op deze momenten zijn de ozonconcentraties in de buitenlucht vaak het hoogst.

Wanneer is sprake van smog?

Wanneer is sprake van smog?

Smog is een periode van verhoogde luchtverontreiniging. Als de (verwachte) concentratie van ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide boven een de informatiedrempel of alarmdrempel uit komt, is er sprake van smog. Het RIVM stuurt dan een waarschuwing of een alarm uit. In onderstaande tabel is aangegeven bij welke concentratie (microgram per kubieke meter lucht) de waarschuwingsdrempel en alarmdrempel overschreden worden:

 
  Ozon uurgemiddelde Fijn stof (PM10) 24-uursgemiddelde Stikstofdioxide uurgemiddelde Zwaveldioxide uurgemiddelde
Waarschuwing vanaf 180 70 200** 350**
Alarm vanaf 240* 100 400** 500**

*) gemeten of verwacht gedurende drie opeenvolgende uren
**) overschrijding van de uurgemiddelde concentratie gemeten gedurende drie opeenvolgende uren in gebieden met een oppervlakte van ten minste 100 km kilometer (kilometer)2 of van een gehele agglomeratie of zone

Hoe ontstaat smog door ozon?

Hoe ontstaat smog door ozon?

Smog door ozon ontstaat als er veel stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen in de lucht zitten. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. De vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Verhoogde ozonniveaus komen alleen in het voorjaar en in de zomer voor, op zeer zonnige dagen met een zwakke zuidelijke of oostelijke wind.

Hoe ontstaat smog door fijn stof?

Hoe ontstaat smog door fijn stof?

Fijn stof is een mengsel van allerlei in de lucht zwevende stofdeeltjes. Fijn stof wordt deels rechtstreeks in de lucht gebracht door bijvoorbeeld vuurwerk, houtstook of Saharazand. Een belangrijk deel wordt niet als fijn stof uitgestoten, maar ontstaat uit chemische reacties van de gassen ammoniak en stikstofoxiden.
Smog door fijn stof komt in Nederland incidenteel voor en ontstaat vooral bij rustig winterweer en/of in het voorjaar. De lucht mengt dan niet snel en daarnaast wordt fijn stof gevormd door chemische reacties, vooral van ammoniak uit de landbouw en stikstofoxiden uit verkeer en industrie.

Hoe ontstaat smog door stikstofdioxide?

Hoe ontstaat smog door stikstofdioxide?

Het gas stikstofdioxide komt vrij bij verbrandingsprocessen (verkeer, elektriciteitscentrales en verwarming van huizen. Langs drukke wegen komen soms hoge waarden van stikstofdioxide voor. Dit gebeurt vooral tijdens de ochtendspits, als er weinig wind staat of de onderste luchtlaag koud is. Onder deze omstandigheden wordt luchtverontreiniging weinig verspreid.
De stikstofdioxideconcentraties zijn in de loop van de jaren steeds verder gedaald. Dit komt doordat ondanks de groei van het aantal voertuigen de uitstoot van verkeer is afgenomen door de invoering van schonere motoren.

Waar kan ik verder nog actuele meetgegevens van de luchtkwaliteit vinden?

Waar kan ik verder nog actuele meetgegevens van de luchtkwaliteit vinden?

Op www.luchtmeetnet.nl zijn gegevens te vinden van automatisch gemeten luchtverontreinigingen van de gezamenlijke meetnetten van Nederland. Daarnaast verzorgt RIVM een dataportaal waar overheden, burgers en andere partijen meetgegevens over de leefomgeving kunnen uitwisselen. Het is nu nog een experimentele omgeving, waar gegevens over luchtkwaliteit gedeeld worden.

Kan ik zelf de luchtkwaliteit meten?

Kan ik zelf de luchtkwaliteit meten?

Ja, de laatste jaren zijn er veel initiatieven om zelf de luchtkwaliteit (indicatief) te meten met goedkopere sensoren. Op de website Samen meten aan luchtkwaliteit staat hierover meer informatie. Via de nieuwsbrief Samen meten kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op dit gebied.

Ik maak mij zorgen over de luchtkwaliteit bij mij in de buurt. Kan ik hiervoor terecht bij het RIVM?

Ik maak mij zorgen over de luchtkwaliteit bij mij in de buurt. Kan ik hiervoor terecht bij het RIVM?

U kunt met uw vragen terecht bij uw lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Op de website van GGD GHOR Nederland vindt u de afdeling bij u in de buurt. Zij kunnen u voorzien van informatie en advies.

Welke regels gelden er op het gebied van het milieu/luchtkwaliteit?

Welke regels gelden er op het gebied van het milieu/luchtkwaliteit?

Deze informatie is te vinden op de website van het Kenniscentrum InfoMil.

Wat is het verschil tussen een smogwaarschuwing en een smogalarm?

Wat is het verschil tussen een smogwaarschuwing en een smogalarm?

Bij een smogwaarschuwing is de luchtkwaliteit “slecht” volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex, terwijl de luchtkwaliteit “zeer slecht” is bij een smogalarm. Bij een smogwaarschuwing kunnen alleen mensen die gevoelig zijn voor smog last krijgen van de luchtverontreiniging, terwijl bij een smogalarm iedereen hiervan last kan krijgen. 

Het systeem van smogwaarschuwingen en smogalarmen is gebaseerd op Europese wetgeving. Het geldt voor de stoffen ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Bij ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide is dit gekoppeld aan uurgemiddelde concentraties en bij fijn stof aan daggemiddelde concentraties. Bij het overschrijden van de informatiedrempel geeft het RIVM een smogwaarschuwing af. Bij het overschrijden van de alarmdrempel geeft het RIVM een smogalarm af. 

 
  Ozon uurgemiddelde Fijn stof ( PM10 fijnstof (fijnstof)) 24-uursgemiddelde Stikstofdioxide uurgemiddelde Zwaveldioxide uurgemiddelde
Waarschuwings- en alarmgrenzen voor smog
Waarschuwing vanaf 180 70 200** 350**
Alarm vanaf 240* 100 400** 500**

*) gemeten of verwacht gedurende drie opeenvolgende uren
**) overschrijding van de uurgemiddelde concentratie gemeten gedurende drie opeenvolgende uren in gebieden met een oppervlakte van ten minste 100 km2 of van een gehele agglomeraties of zone