Kortstondige blootstelling aan verhoogde concentraties (smog) kan acute gezondheidseffecten veroorzaken. Gevoelige groepen krijgen daar eerder last vergeleken met de overige bevolking. Het RIVM geeft voor 4 indicatorstoffen onder bepaalde omstandigheden een waarschuwing af, die is bestemd voor gevoelige groep. Als de luchtkwaliteit nog verder verslechtert geeft het RIVM een alarm af dat geldt voor de gehele bevolking.

In Nederland is het beleid voor smog vastgelegd in de smogregeling. De smogregeling is voor een groot deel afgeleid uit de Europese richtlijnen voor luchtverontreiniging. In Tabel 1 zijn voor de 4 indicatorstoffen de grenzen en de voorwaarde gegeven, zoals ze in de smogregeling zijn opgenomen. Bij ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide kijken we naar uurgemiddelde concentraties. Voor fijn stof is het glijdend 24-uursgemiddelde leidend.

  Ozon uurgemiddelde Fijn stof ( PM10 fijnstof (fijnstof)) 24-uursgemiddelde Stikstofdioxide uurgemiddelde Zwaveldioxide uurgemiddelde
Waarschuwings- en alarmgrenzen uit de smogregeling
Waarschuwing vanaf 180 70 200** 350**
Alarm vanaf 240* 100 400** 500**

*) gemeten of verwacht gedurende drie opeenvolgende uren
**) overschrijding van de uurgemiddelde concentratie gemeten gedurende drie opeenvolgende uren in gebieden met een oppervlakte van ten minste 100 km2 of van een gehele agglomeraties of zone

Luchtkwaliteitsindex

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en het RIVM hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheidseffecten. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een luchtkwaliteitsindex voor Nederland. De overheid gebruikt deze index in de communicatie over luchtkwaliteit en dus ook in de berichtgeving over smog.

De luchtkwaliteit is ingedeeld vijf luchtkwaliteitsklassen (eenheden in microgram per kubieke meter lucht). Deze classificatie is gebaseerd op kennis over de gezondheidseffecten van de stoffen fijn stof (PM10 en PM2,5 fijnstof (fijnstof)), ozon en stikstofdioxide. De index is ontwikkeld naar aanleiding van de vraag van de GGDen of de informatie in de bestaande luchtkwaliteitsapp van DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond), GGD Amsterdam en het RIVM beter kan worden geduid. Ook is er behoefte aan begrijpelijke handelingsadviezen voor de gebruikers. Het RIVM zet deze handelingsadviezen ook in de smogberichten.

Zwaveldioxide is niet meegenomen bij het opstellen van de index. De zwaveldioxideconcentraties zijn sterk gedaald en werden niet als meerwaarde gezien. De onderstaande tabel geeft de relatie van de concentraties met de klassen. De waarschuwings- en alarmgrenzen uit de smogregeling komen vaak overeen met een overgang naar een hogere klasse. De notitie Advies modernisering smogberichtgeving geeft meer achtergronden.

Onderstaande tabel geeft de verschillende luchtkwaliteitsklassen weer bij concentraties luchtverontreiniging in microgram per kubieke meter lucht.