In het dagelijks leven zijn er veel activiteiten die vervuilende stoffen in de lucht brengen. Denk aan auto's die rijden, fabrieken die producten maken of boerderijen die zorgen voor voeding. Deze vervuilende stoffen noemt men 'emissie'. Deze emissies kunnen de luchtkwaliteit verslechteren. Een belangrijk deel van deze emissies bestaat uit stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3), samen stikstof. Deze stoffen komen vooral bij de verbranding van brandstoffen en in de landbouw vrij.

Om te bepalen hoeveel stikstofoxide en ammoniak in de lucht zit, is het belangrijk om te weten hoeveel van deze stoffen worden uitgestoten.

Stikstofemissie per sector

In de figuur hieronder is te zien hoeveel stikstof (ammoniak en stikstofoxiden samen) er sinds 2005 is uitgestoten door de verschillende sectoren. Zo is te zien dat de emissie van stikstof in Nederland sinds 2005 geleidelijk afneemt. De sterkste daling is zichtbaar in de sectoren Verkeer en Landbouw, in de sector Landbouw vooral in de eerste jaren. Dat komt omdat wegverkeer steeds schoner wordt en in de landbouw verschillende maatregelen zijn genomen die de stikstofuitstoot verminderen.

Omrekenen stikstofoxiden (NOx) en Ammoniak (NH3) naar stikstof (N)

Stikstofoxiden en ammoniak hebben verschillende chemische samenstellingen en eigenschappen. Zo resulteert een kilo ammoniak in meer stikstofdepositie dan een kilo stikstofoxiden. Ammoniak bevat per kilo bijna drie keer zoveel stikstof als stikstofdioxide. Dit komt door het verschil in molecuulgewicht tussen ammoniak en stikstofdioxide.