Als kennisinstituut verzamelt het RIVM al jaren gegevens over stikstof in heel Nederland. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle openbare data van het RIVM op het gebied van stikstof. Hier vallen meetgegevens onder over onder andere de luchtkwaliteit en de stikstofbelasting op natuur.

Emissiegegevens

We registreren welke Nederlandse bronnen stikstofoxiden en ammoniak naar de lucht uitstoten en hoeveel. Lees meer over de emissieregistratie.

Stikstofmetingen

We meten de concentratie stikstof in de lucht en de hoeveelheid die op de grond neerkomt (depositie) in meetstations binnen en buiten natuurgebieden.  

Stikstofberekeningen op basis van modellen

Om een landelijk dekkend beeld te geven van de hoeveelheid stikstof in de lucht en op de grond, voeren we berekeningen uit op basis van modellen.

Concentratiekaarten

Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met concentraties van verschillende stoffen, waaronder ook stikstof. Deze geven een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit in Nederland zowel voor jaren in het verleden als in de toekomst.

Depositiekaarten

Naast berekeningen van de concentraties van stikstof in de lucht berekent het RIVM ook deposities. Dit wordt zowel landsdekkend (per km2) als op de natura 2000-gebieden (per hectare) gedaan.

Gedetailleerde gegevens in Natura 2000-gebieden: 

Verdiepende datasets stikstofdepositie:

Datasets AERIUS

Enkele van de bovenstaande datasets zijn afhankelijk van ondersteunende data of van koppeltabellen. Deze staan hieronder.

Een aantal van de bovenstaande gegevens is gepubliceerd via de webmap services van georegister en INSPIRE. Daar kunt u meer over lezen op deze pagina: Geo services en APIs — PDOK / NGR documentatie documentatie.