Met alle gegevens en data die het RIVM verzamelt en verkrijgt monitoren we de stikstofdepositie in Nederland en doen we verder onderzoek.

Na de invoering van beleid of wetgeving op het gebied van stikstof, bekijkt het RIVM de voortgang en of de gestelde doelen gehaald worden. Dit noemen we monitoring. De uitkomsten hiervan worden gepubliceerd in monitoringsrapportages. Deze monitoringsrapportages bieden inzichten die kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid.

Monitoring

Het RIVM heeft een aantal producten die inzicht geven in de ontwikkeling van stikstofemissie en depositie. Deze producten zijn voor iedereen in te zien:

  • Emissieregistratie: In samenwerking met vele andere partijen houdt het RIVM bij hoeveel stikstof door verschillende bronnen wordt uitgestoten. 
  • GCN/GDN kaarten: Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities voor verschillende stikstofcomponenten in Nederland, zowel voor jaren in het verleden als in de toekomst.
  • Monitoringsrapportage Wsn: Een samenwerking die bestaat uit het RIVM, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen University & Research (WUR), rapporteert periodiek over stikstofreductie en natuurverbetering. Dit gebeurt in het kader van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn). 
  • CLO-indicatoren: Het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) is een website die de actuele kwaliteit van het milieu, de natuur en de ruimte in Nederland in beeld brengt in de vorm van indicatoren. Het RIVM verzorgt de indicatoren op het gebied van stikstof, zoals de indicator Herkomst stikstofdepositie, 2021, Overschrijding van kritische depositiewaarde in natura 2000-gebieden of Stikstofdioxide in lucht, 1992-2022
  • Overzicht stikstofmetingen: hier geven we een overzicht van de verschillende stikstofmetingen van het RIVM. De meetresultaten worden in samenhang gepresenteerd en geduid.

Advies en onderzoek

Naast de reguliere monitoring geeft het RIVM op basis van wetenschappelijke kennis advies aan beleidsmakers over het ontwikkelen en bijstellen van stikstofbeleid, de overheid maakt keuzes voor beleid. Ook doet het RIVM aanvullend wetenschappelijk onderzoek en adviseert lokale en regionale overheden over meten en berekenen. Adviezen en onderzoek worden vastgelegd in rapporten en (wetenschappelijke) publicaties te vinden op deze website of in wetenschappelijke tijdschriften.