Rollen en taken

Het RIVM levert een bijdrage aan de kennis over de situatie en de gezondheid in de regio IJmond. Voor het project grafiet en gezondheid 2019 hebben we vooral aandacht voor kennis over de grafietregen en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Hierbij nemen we vragen over de luchtkwaliteit en de invloed hiervan op gezondheid in algemene zin mee. Er zijn ook zorgen en vragen binnen gekomen over andere onderwerpen dan grafiet, zoals over straling, geurhinder of geluidsoverlast. Ondanks dat we snappen dat dit ook belangrijke zorgen zijn, vallen deze onderwerpen buiten de opdracht die we hebben gekregen van de Provincie Noord-Holland. In 2020 en 2021 werkt het RIVM aan een vervolgonderzoek: gezond in de IJmond. Hierbij zoekt het RIVM antwoorden op de vragen over acute gezondheidsklachten, de luchtkwaliteit in de regio en welke stoffen in de directe leefomgeving van inwoners van de IJmond aanwezig zijn en wat dat betekent voor de gezondheid.

In de projecten sluiten we zoveel mogelijk aan bij de vragen die omwonenden en huisartsen hebben. We onderzoeken geen oplossingen of maatregelen. Op basis van onze resultaten kunnen we ook geen maatregelen afdwingen. Hiervoor heeft het RIVM geen mandaat. We kunnen overheden die bevoegd zijn voor beleid, handhaving, of maatregelen adviseren en ondersteunen met kennis over gezondheid en milieu. Het RIVM werkt alleen op verzoek van overheden. Dat betekent dat als er ergens iets aan de hand is, het RIVM niet op eigen initiatief een onderzoek kan starten of actie kan ondernemen.

Onze opdrachtgevers hebben geen invloed op de gebruikte onderzoeksmethoden en de resultaten. Voor het project grafiet en gezondheid en gezond in de IJmond werken we samen met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), Nivel en de inwoners van de IJmond. Ook hebben we een klankbordgroep ingericht waar omwonenden en experts van andere organisaties deel van uitmaken. Zo zijn we transparant en kunnen we onze aanpak toetsen aan verschillende invalshoeken. De provincie en Tata Steel hebben geen rol in de klankbordgroep, of in het opstellen van het uiteindelijke onderzoeksvoorstel. De onafhankelijke positie van ons instituut is vastgelegd in de Wet op het RIVM.

De verslagen, rapporten en onderzoeksresultaten zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het RIVM. Als mogelijk informeren we tussentijds ook over wat we doen. Dit is altijd op onze website te vinden en soms gebruiken we daarvoor ook (sociale) media.