In dit deelonderzoek van het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden-III  doen we onderzoek naar mogelijke ziekteverwekkers op geitenbedrijven.

Als de extra longontstekingen bij omwonenden van geitenhouderijen veroorzaakt worden door ziekteverwekkers afkomstig van geiten, dan zouden deze ziekteverwekkers op geitenbedrijven gevonden moeten kunnen worden. Op ongeveer 15 geitenbedrijven onderzoeken het RIVM, de WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) en het NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) daarom welke ziekteverwekkers er zijn.

Aanpak

Met het deelonderzoek op geitenbedrijven willen we antwoord krijgen op de volgende vragen: 

  • Welke kiemen (bacteriën, virussen, schimmels) vinden we op de geitenbedrijven waarvan bekend is dat ze bij de mens longontsteking zouden kunnen veroorzaken?
    • Waar op het bedrijf komen ze voor? 
    • Wanneer komen ze op het bedrijf voor?  
  • Welke bedrijfskenmerken en/of situaties hangen samen met de aanwezigheid en/of de uitstoot van dergelijke kiemen? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden nemen we monsters van bijvoorbeeld mest, strooisel, voer, stof, tankmelk en lucht. Ook nemen de onderzoekers monsters uit de neus, van het bloed en de mest van geiten. Dat gebeurt onder ‘normale’ bedrijfsomstandigheden, en op momenten dat er iets bijzonders op het bedrijf gebeurt. Zoals tijdens het lammeren, het uitmesten van de pot of het omzetten van de mesthoop. In het laboratorium gaan we na of in de monsters mogelijke ziekteverwekkers voorkomen.

Als we ziekteverwekkers vinden, gaan we na of er samenhang is met bepaalde bedrijfskenmerken, zoals bedrijfsomvang, bedrijfsvoering en type voer. 
De bemonsteringen zijn eind 2019 opgestart en eind 2021 afgerond. 

Resultaten

Verschillende geitenbedrijven nemen deel aan dit onderzoek. In de stallen zijn verschillende metingen gedaan en monsters verzameld. De uitkomsten zijn verzameld en worden geanalyseerd in combinatie met de uitkomsten van de andere deelonderzoeken. De resultaten worden naar verwachting eind 2024 gepubliceerd in een openbaar rapport, tegelijk met de andere onderzoeken van het programma. De gegevens in dit rapport zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar naar individuele bedrijven. Deelnemers ontvangen wel resultaten van hun eigen bedrijf. 

Meer informatie

  • Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u een mail sturen naar vgo.contact@wur.nl
  • Heeft u vragen over een ander onderdeel, of over het hele VGO Livestock farming and the health of local residents (Livestock farming and the health of local residents)-III onderzoeksprogramma, dan kunt u mailen naar info@rivm.nl